ค่าเทอม มหาวิทยาลัยค่าเทอมถูกทีสุด รายชื่อมหาวิทยาลัย

8 มหาวิทยาลัยไทย ที่มีค่าเทอมถูกที่สุด – เลือกเรียนต่อทีไหนดี ?

Home / ข่าวการศึกษา / 8 มหาวิทยาลัยไทย ที่มีค่าเทอมถูกที่สุด – เลือกเรียนต่อทีไหนดี ?

นอกจากน้อง ๆ จะเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการแล้วนั้น อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่น้อง ๆ ไม่ควรมองข้ามเลยก็คือ ค่าเทอม หรือค่าธรรมเนียมการศึกษา ของแต่ละสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยนั่นเอง เพราะถึงแม้ว่าในแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีหลักสูตร หรือคณะที่เปิดสอนคล้าย ๆ กัน แต่ก็มีค่าเทอมที่แตกต่างกันออกไป อ่านบทความ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย ที่ค่าเทอมถูกที่สุด

8 มหาวิทยาลัย ที่ค่าเทอมถูกที่สุด

และในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ได้รวบรวมข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับ ค่าเทอมของ 8 มหาวิทยาลัยไทยที่ขึ้นชื่อว่า เป็นสถาบันการศึกษาที่มีค่าเทอมถูกที่สุด มาฝากกันด้วยค่ะ จะมีสถาบันการศึกษาแห่งไหนบ้างนั้น ตามมาดูกันได้เลย…

** เป็นเพียงมหาวิทยาลัยที่ แคมปัส-สตาร์ ได้ยกตัวอย่างค่าเทอมที่ถูกที่สุดมาฝากกันเท่านั้น ทั้งนี้ยังคงมีอีกหลาย ๆ มหาวิทยาลัยด้วยกันที่มีค่าเทอมถูก และมีระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพดีเยี่ยม

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

(ค่าเล่าเรียนเริ่มต้นประมาณ 7,500 บาท)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา ยังคงเป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาที่มีค่าเล่าเรียนที่ถูกที่สุด ซึ่งทำการเรียนการสอน 5 คณะด้วยกัน ได้แก่ คณะครุศาสตร์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในแต่ละคณะก็ได้มีการแบ่งออกเป็นสาขาวิชาต่าง ๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

สำหรับค่าเล่าเรียนของที่นี่ เริ่มต้นที่ 7,500 บาทต่อเทอม และที่สำคัญสถาบันแห่งนี้ยังเปิดโอกาสให้น้อง ๆ สามารถผ่อนจ่ายค่าเทอมเป็นงวด ๆ ได้อีกด้วย ทั้งนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าสมัครเข้าเรียน (สำหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1) จำนวน 300 บาท, ค่าออกเอกสารหลักฐานการแสดงผลการศึกษา ฉบับละ 100 บาท และค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนด วันละ 20 บาท (รวมแล้วไม่เกิน ภาคเรียนละ 1,000 บาท) ฯลฯ

เว็บไซต์สถาบันการศึกษา : www.rru.ac.th

มหาวิทยาลัย ที่ค่าเทอมถูกที่สุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(ค่าเล่าเรียนเริ่มต้นประมาณ 6,500 บาท)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นสถาบันการศึกษาอีกหนึ่งแห่งในกลุ่มราชภัฏที่มีค่าเทอมถูกที่สุด โดยมีค่าเล่าเรียนเริ่มต้นที่ 6,500 บาทต่อเทอม และมีคณะที่เปิดสอนทั้งหมด 6 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะนิติรัฐศาสตร์

ทั้งนี้ในแต่ละคณะยังได้มีการแบ่งการเรียนการสอนออกเป็นสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน, หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม FB : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Roi Et Rajabhat University RERU

เว็บไซต์สถาบันการศึกษา : https://lib.reru.ac.th

มหาวิทยาลัยที่ค่าเทอมถูกที่สุด

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(ค่าเล่าเรียนเริ่มต้นประมาณ 3,200 – 3,750 บาท)

อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นสถาบันการศึกษาที่มีค่าเทอมถูกมาก ๆ ถึงแม้ว่าจะมีการปรับค่าเทอมขึ้นมาแล้วในบางหลักสูตร ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 แต่ก็ยังถือได้ว่าสถาบันการศึกษาที่มีค่าเทอมถูกที่สุดแห่งหนึ่งของไทย

โดยที่หน่วยกิตรายวิชาเรียนในระบบปกติ จะอยู่ที่หน่วยกิตละ 25 บาท (ซึ่งในเทอมแรกนักศึกษาใหม่ จะต้องลงเรียนประมาณ 21 หน่วยกิต) และพอบวกกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้วนั้น ค่าเทอมของที่นี่ก็จะเริ่มต้นที่ประมาณ 3,200 – 3,750 บาทต่อเทอม (แต่ถ้าเป็นในหลักสูตรภาคพิเศษจะมีค่าเล่าเรียนที่แตกต่างกันไปนะจ๊ะ)

คณะที่เปิดสอน ได้แก่ คณะนิติศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะมนุษยศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะสื่อสารมวลชน, คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะทัศนมาตรศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะธุรกิจการบริการ น้อง ๆ สามารถเข้ามาดูรายละเอียดของคณะต่าง ๆ : คลิกที่นี่

เว็บไซต์สถาบันการศึกษา : www.ru.ac.th

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(ค่าเล่าเรียนเริ่มต้นประมาณ 2,400 – 4,400 บาท)

เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแบบไม่จำกัดจำนวนรับ หรือที่เรามักจะเรียกกันว่า มหาวิทยาลัยเปิด นอกจากนนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลแห่งเดียวของไทย มีโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี แบ่งออกเป็นสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ สาขาวิชาศิลปศาสตร์, สาขาวิชาศึกษาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, สาขาวิชานิติศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์, สาขาวิชารัฐศาสตร์, สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์, สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยจะเน้นการเรียนการสอนแบบเป็นชุดวิชา ดังนั้นค่าเทอมจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับชุดวิชาที่น้อง ๆ เลือกเรียนในแต่ละภาคการศึกษา สามารถแบ่งออกเป็น ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียนระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ดูรายละเอียดทั้งหมด : คลิกที่นี่

1. ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียนระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตร

ทางมหาวิทยาลัยได้มีการกำหนดค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตร โดยประมาณการค่าใช้จ่ายใน 1 ภาคการศึกษาปกติ ดังนี้

  • การลงทะเบียนเรียน 1 ชุดวิชา : ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (ชำระครั้งเดียวตอนสมัคร) 800 บาท, ค่าบำรุงการศึกษา 500 บาท, ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษา ตลอดเวลาของการเป็นนักศึกษา (ชำระครั้งเดียวตอนสมัคร) 100 บาท และค่าชุดวิชารวมค่าวัสดุการศึกษา 1,000 บาท ** รวมค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 2,400 บาท
  • การลงทะเบียนเรียน 2 ชุดวิชา : ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (ชำระครั้งเดียวตอนสมัคร) 800 บาท, ค่าบำรุงการศึกษา 500 บาท, ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษา ตลอดเวลาของการเป็นนักศึกษา (ชำระครั้งเดียวตอนสมัคร) 100 บาท และค่าชุดวิชารวมค่าวัสดุการศึกษา 2,000 บาท ** รวมค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 3,400 บาท
  • การลงทะเบียนเรียน 3 ชุดวิชา : ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (ชำระครั้งเดียวตอนสมัคร) 800 บาท, ค่าบำรุงการศึกษา 500 บาท, ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษา ตลอดเวลาของการเป็นนักศึกษา (ชำระครั้งเดียวตอนสมัคร) 100 บาท และค่าชุดวิชารวมค่าวัสดุการศึกษา 3,000 บาท ** รวมค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 4,400 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร

การกำหนดค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาศึกษา 4 เดือน ดังนี้

  • ชุดวิชาละ 1,100 บาท (ยกเว้น ชุดวิชาที่มีค่าวัสดุการศึกษาเพิ่ม)
  • รายวิชา 1,200 บาท มี รายวิชา ได้แก่ ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 1 และภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 2
  • เรียนซ้ำชุดวิชาและรายวิชาเดิม ชุดวิชาละ 400 บาท รายวิชาละ 500 บาท (ยกเว้น เป็นชุดวิชาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอนต้องชำระเต็มจำนวน)

เว็บไซต์สถาบันการศึกษา : www.stou.ac.th

มหาวิทยาลัยบูรพา

(ค่าเล่าเรียนเริ่มต้นประมาณ 5,671 บาท)

เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของไทย ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคของประเทศ (ภาคตะวันออก) ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และมีหลักสูตรที่เปิดสอน เช่น คณะการจัดการและการท่องเที่ยว, คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร, คณะดนตรีและการแสดง, คณะอัญมณี, คณะเทคโนโลยีทางทะเล, คณะแพทยศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฯลฯ ดูรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด : คลิกที่นี่

ส่วนในเรื่องของค่าเล่าเรียนนั้น มหาวิทยาลัยบูรพาก็ขึ้นชื่อว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีค่าเล่าเรียนถูกที่สุดแห่งหนึ่งของไทย โดยคณะที่มีค่าเทอมถูกที่สุด ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาศาสนาและปรัชญา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร (ประมาณ) 45,370 บาท หรือคิดเป็น (ประมาณ) 5,671 บาทต่อเทอม เป็นต้น รายละเอียดค่าเทอมแต่ละคณะ : คลิกที่นี่

เว็บไซต์สถาบันการศึกษา : www.buu.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

(ค่าเล่าเรียนเริ่มต้นประมาณ 5,000 – 6,000 บาท)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถือได้ว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มราชมงคลที่มีค่าเล่าเรียนถูกมากแห่งหนึ่งเลยทีเดียว โดยมีค่าเล่าเรียนภาคปกติเริ่มต้นที่ประมาณ 5,000 – 6,000 บาทต่อเทอม มีคณะที่เปิดสอน เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นต้น ดูรายละเอียดค่าเทอมและหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด : คลิกที่นี่

เว็บไซต์สถาบันการศึกษา : www.rmutk.ac.th

มหาวิทยาลัยค่าเทอมถูกที่สุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

(ค่าเล่าเรียนเริ่มต้นประมาณ 5,000 – 6,000 บาท)

เป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นการจัดการศึกษา เพื่อให้บัณฑิตทุกคนมีทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้า แฟชั่น อาหาร การบริหารจัดการ และทักษะด้านธุรกิจ โดยสามารถนำไปใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพ

และมีคณะที่เปิดสอน เช่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, คณะศิลปศาสตร์, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น โดยมีค่าเล่าเรียนในภาคปกติ เริ่มต้นที่ประมาณ 5,000 – 6,000 บาทต่อเทอม ดูรายละเอียดค่าเทอมและหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด : คลิกที่นี่

เว็บไซต์สถาบันการศึกษา : www.rmutp.ac.th

//

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

(ค่าเล่าเรียนเริ่มต้นประมาณ 4,500 – 7,000 บาท)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีคณะที่เปิดสอน เช่น คณะบริหารธุรกิจ, คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ฯลฯ โดยมีค่าเล่าเรียนเริ่มต้นที่ประมาณ 4,500 – 7,000 บาทต่อเทอม ดูรายละเอียดค่าเทอมและหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด : คลิกที่นี่

เว็บไซต์สถาบันการศึกษา : www.rmuti.ac.th

บทความที่น่าสนใจ