คณะน่าเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ค่าเทอม แนะแนวการศึกษา

ค่าเทอม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14 มหาวิทยาลัยไทย – รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน

Home / ข่าวการศึกษา / ค่าเทอม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14 มหาวิทยาลัยไทย – รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ อีกหนึ่งคณะในฝันของน้อง ๆ หลายคน ที่เรียนจบออกมาแล้วอยากทำงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นวิศวกร นักวิจัย และนักเคมี เป็นต้น ดังนั้นในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ไม่พลาดที่จะรวบรวมข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับค่าเทอม (อัตราค่าเล่าเรียน) ของ 14 มหาวิทยาลัยไทยที่เปิดสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ มาฝากกันด้วย

อัปเดต ค่าเทอม คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาลัยไทย

พร้อมรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ทั้งแบบภาคปกติ ภาคพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งในแต่ละมหาวิทยาลัยก็มีหลักสูตรที่แตกต่างกันออกไป จะมีสถาบันแห่งไหนน่าสนใจบ้าง ตามมาดูรายละเอียดกันก่อนตัดสินใจเลือกเรียนต่อกันได้เลย

ค่าเทอม คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) เปิดสอน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปริญญาตรี (ปกติ) 19 สาขาวิชา และหลักสูตรปริญญาตรี (นานาชาติ) 5 สาขาวิชา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หลักสูตรปริญญาตรี (ปกติ)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเรือ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี

หลักสูตรปริญญาตรี (นานาชาติ)

 • สาขาวิชาการออกแบบและการผลิตยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)

อัตราค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 • นิสิตชาวไทย มีอัตราค่าเล่าเรียนอยู่ที่ 21,000 บาทต่อภาคการศึกษา (ภาคฤดูร้อนมีอัตราค่าเล่าเรียนอยู่ที่ 5,250 บาท)
 • นิสิตชาวต่างชาติ มีอัตราค่าเล่าเรียนที่เรียกเก็บแบ่งออกเป็น ส่วนของมหาวิทยาลัยจัดเก็บ 21,000 บาทต่อภาคการศึกษา และคณะจัดเก็บอยู่ที่ 44,500 บาทต่อภาคการศึกษา ส่วนในภาคฤดูร้อนนั้นแบ่งออกเป็น ส่วนมหาวิทยาลัยจัดเก็บ 5,250 บาท และคณะจัดเก็บ 31,500 บาท

ดูรายละเอียดอัตราค่าเล่าเรียนเพิ่มเติม : www.chula.ac.th

ดูรายละเอียดทั้งหมด : www.eng.chula.ac.th

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีอัตราค่าเล่าเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ แบ่งรายละเอียดออกเป็นดังต่อไปนี้

 • หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคปกติ) มีอัตราค่าเล่าเรียนอยู่ที่ 17,300 บาทต่อภาคการศึกษา
 • หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) มีอัตราค่าเล่าเรียนอยู่ที่ 36,700 บาทต่อภาคการศึกษา
 • หลักสูตรปริญญาตรี (นานาชาติ) มีอัตราค่าเล่าเรียนอยู่ที่ 60,700 บาทต่อภาคการศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ

 • สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 • สาขาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้

หลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษ

 • โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ
 • โครงการเปิดสอนปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบิน
 • โครงการเปิดสอนปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน

หลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ

 • โครงการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ (IUP)
 • โครงการหลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) และบริหารธุรกิจ

ดูรายละเอียดทั้งหมด : www.eng.ku.ac.th

ค่าเทอม คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สำหรับอัตราค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แบ่งออกเป็น หลักสูตรปริญญาตรี (ปกติ) จะมีค่าเทอมอยู่ระหว่าง 21,000 – 42,000 บาท ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เลือกเรียน ส่วนในหลักสูตรปริญญาตรี (นานาชาติ) จะเป็นแบบเหมาจ่ายอยู่ที่ประมาณ 56,000 บาท ดูรายละเอียดอัตราค่าเล่าเรียนทั้งหมด : คลิกที่นี่

หลักสูตรปริญญาตรี

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลังและพลังงาน)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

หลักสูตรปริญญาตรี (นานาชาติ)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ดูรายละเอียดทั้งหมด : www.eng.kmutt.ac.th

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อัตราค่าเล่าเรียนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ้าอยู่ในหลักสูตรปริญญตรี (ปกติ) จะอยู่ที่ 16,000 บาทต่อภาคการศึกษา, หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) อยู่ที่ 35,000 บาทต่อภาคการศึกษา และหลักสูตรนานาชาติจะอยู่ที่ 50,000 – 70,000 บาทต่อภาคการศึกษา รายละเอียดของหลักสูตรที่เปิดสอน มีดังต่อไปนี้

หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) (2561)
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรนานาชาติ) (2561)
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่

ดูรายละเอียดทั้งหมด : www.eng.cmu.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของ สจล. คณะวิศวกรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็น หลักสูตรปกติ (ทุกหลักสูตร) เหมาจ่าย 25,000 บาท และหลักสูตรนานาชาติ (ทุกหลักสูตร) เหมาจ่าย 90,000 บาท ** ยกเว้น หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์นานาชาติ เหมาจ่าย 150,000 บาท และหลักสูตรวิศวกรรมการเงินนานาชาติ เหมาจ่าย 120,000 บาท

หลักสูตรปริญญาตรี มีดังนี้  

 • วิศวกรรมการวัดและควบคุม ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม, สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ, สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม และสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไดแก่ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ และสาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • วิศวกรรมเครื่องกล ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร และสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง
 • วิศวกรรมเคมี ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมี
 • วิศวกรรมไฟฟ้า ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
 • วิศวกรรมอุตสาหการ ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบการผลิตและวัสดุ
 • วิศวกรรมอาหาร ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
 • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมโทรคมนาคม ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 • วิศวกรรมโยธา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
 • วิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

ดูรายละเอียดทั้งหมด : https://engineer.kmitl.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มีอัตราค่าเล่าเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี (ปกติ) อยู่ที่ 19,000 – 25,000 บาทภาคการศึกษา และภาคฤดูร้อนจะอยู่ที่ 3,000 บาท ส่วนในหลักสูตรนานาชาติ (เหมาจ่าย) อยู่ที่ประมาณ 80,000 บาทต่อภาคการศึกษา

สาขาวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี 

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
 • สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (หลักสูตร 3 ปี)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (หลักสูตร 4 ปี เรียนที่ มจพ. ปราจีนบุรี)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

ดูรายละเอียดทั้งหมด : www.eng.kmutnb.ac.th

ค่าเทอม คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นสถาบันภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีอัตราค่าเล่าเรียนเริ่มต้นอยู่ที่ 19,000 บาทต่อภาคการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (EP) 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาโยธา

หลักสูตรปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2-3 ปี

 • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 6 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ออกแบบเครื่องกล/ออกแบบแม่พิมพ์, สาขาวิชาเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์, สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกำลังเทคโนโลยียานยนต์/เครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม, สาขาวิชาเทคโนโลยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง และสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม/คอมพิวเตอร์/เครื่องมือวัดและควบคุม

หลักสูตรปริญญาตรี เทียบโอน 3 ปี

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล, สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล สร้างเครื่องจักรกล/ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล, สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง และสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 12 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ, สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ, สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์, สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม, สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์, สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน, สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง, สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 1 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ

ดูรายละเอียดทั้งหมด : https://cit.kmutnb.ac.th/

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อัตราค่าเล่าเรียนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มต้นที่ 15,000 บาทต่อภาคการศึกษา ส่วนในหลักสูตรอื่น ๆ จะมีอัตราค่าเล่าเรียนอยู่ที่ประมาณ 45,000 – 60,000 บาทต่อภาคการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมเกษตร
 • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • วิศวกรรมเคมี
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ

 • วิศวกรรมโยธา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ

 • วิศวกรรมโทรคมนาคม
 • วิศวกรรมโลจิสติกส์
 • วิศวกรรมเคมี
 • วิศวกรรมสื่อดิจิทัล

ดูรายละเอียดทั้งหมด : www.en.kku.ac.th

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สำหรับน้อง ๆ ที่อยากจะเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. นั้น มีอัตราค่าเล่าเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบเหมาจ่ายเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 18,200 บาทต่อภาคการศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรี ที่เปิดสอน 

 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (นานาชาติ)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (สองสถาบัน สองปริญญา)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (สองสถาบัน สองปริญญา)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • าขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (สองสถาบัน สองปริญญา)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (นานาชาติ)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (สองสถาบัน สองปริญญา)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและบริหารการก่อสร้าง (EBM)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สองสถาบัน สองปริญญา)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (นานาชาติ)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอุตสาหการ (IPEN-IEE)

ดูรายละเอียดทั้งหมด : https://engr.tu.ac.th/

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีอัตราค่าเล่าเรียนเริ่มต้นที่ 100,000 บาท โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน เช่น ภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีเคมีชีวภาพ, ภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา, ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต เป็นต้น

ดูรายละเอียดทั้งหมด : www.siit.tu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี จะอยู่ที่ประมาณ 18,000 บาทต่อภาคการศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี 

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
 • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

ดูรายละเอียดทั้งหมด : www.eng.psu.ac.th

ค่าเทอม คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทภาคการศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ดูรายละเอียดทั้งหมด : www.eg.mahidol.ac.th

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร มีอัตราค่าเล่าเรียนอยู่ที่ประมาณ 19,000 บาทต่อภาคการศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน 

 • สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

ดูรายละเอียดทั้งหมด : www.eng.su.ac.th

มหาวิทยาลัยบูรพา

สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีค่าธรรมเนียมการศึกษาเริ่มต้นในหลักสูตร (ปกติ) อยู่ที่ 23,000 บาทต่อภาคการศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 • วิศวกรรมเคมี
 • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมวัสดุ
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering)
 • วิศวกรรมสมองกลฝังตัว (Embedded System Engineering)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)

 • วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (Civil and Infrastructure Engineering)

ดูรายละเอียดทั้งหมด : www.eng.buu.ac.th

** ทั้งนี้ยังมีอีกหลายสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ของคณะ/มหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าศึกษาต่อได้เลยค่ะ ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ เพียงแค่ยกตัวอย่างค่าเทอม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของบางมหาวิทยาลัยเท่านั้นมาให้น้อง ๆ ได้ศึกษาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันก่อนสมัครเรียนต่อค่ะ

บทความที่น่าสนใจ