คณะน่าเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาชีพทำเงิน

10 สาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ เรียนจบแล้ว สามารถเริ่มทำงานได้ทันที

Home / บทความการทำงาน / 10 สาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ เรียนจบแล้ว สามารถเริ่มทำงานได้ทันที

วิศวกรรมศาสตร์ คณะยอดฮิตที่ในแต่ละปีการศึกษา มีน้อง ๆ สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก โดยได้มีการแบ่งออกเป็นสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมการเงิน และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

เริ่มงานได้ทันที 10 สาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์

ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ จะพาน้อง ๆ มาดูสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่เรียนจบออกมาแล้ว มีงานทำแน่นอน และในแต่ละอาชีพก็เป็นอาชีพที่มีความมั่นคง มีค่าตอบแทนที่ดี อีกด้วย อย่ารอช้า! ตามมาดูกันเลย

 10 สาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์

1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 • วิศวกรไฟฟ้า เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือดูระบบไฟฟ้าในโรงงานต่าง ๆ ฯลฯ
 • วิศวกรโรงงาน เช่น ควบคุมการผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ
 • วิศวกรด้านอิเล็กทรอนิกส์
 • ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
 • วิศวกรที่ปรึกษา
 • วิศวกรโครงการ
 • วิศวกรออกแบบ
 • ผู้รับเหมางานระบบ

อ่านเพิ่มเติม : วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาน่าเรียน สำหรับน้อง ๆ ที่มีความฝันอยากจะเป็น วิศวกร

2. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า

 • วิศวกรพลังงาน / วิศวกรไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรม
 • นักวิจัยด้านพลังงาน
 • ผู้รับผิดชอบ / ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบด้านพลังงาน
 • วิศวกรที่ปรึกษาด้านพลังงาน
 • วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้าและพลังงาน
 • ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าและพลังงาน

3. สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์

 • วิศวกรด้านอิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรชีวการแพทย์ประจำโรงพยาบาล
 • นักการตลาดด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • ตัวแทนขายเครื่องมือทางการแพทย์ ประจำบริษัท / เปิดเป็นร้านของตนเอง
 • วิศวกรชีวการแพทย์ให้คำปรึกษาด้านการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ (ชั้นสูง)
 • อาชีพอิสระด้านการผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • ธุรกิจส่วนตัว เปิดบริษัทผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ

 10 สาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์

4. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 • วิศวกรโยธา
 • วิศวกรออกแบบ
 • วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง / วิศวกรโครงการ
 • วิศวกรประมาณราคา
 • วิศวกรด้านผลิตภัณฑ์วัสดุ
 • วิศวกรสำรวจเส้นทางในการสร้างถนนหรือระบบขนส่ง
 • อาจารย์ ประจำมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม : วิศวกรรมโยธา เรียนเกี่ยวกับอะไร? เลือกเรียนที่ไหนดี? จบแล้วทำงานด้านไหนได้บ้าง?

5. สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน

 • ทำงานด้านบริหารความเสี่ยง
 • ทำงานด้านนโยบายสินเชื่อ
 • ทำงานด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์
 • ทำงานด้านการลงทุน
 • ทำงานด้านการประกันภัย
 • นักวิจัยภายในหน่วยงานของธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ และหน่วยงานของที่ปรึกษาการลงทุน ตลอดจนบริษัทขนาดใหญ่ ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม : วิศวกรรมการเงิน อาชีพสุดรุ่ง ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานไทย + AEC

6. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 • นักพัฒนาวางแผนพัฒนา-ควบคุม
 • วิศวกรด้านการผลิต / วิศวกรโรงงาน
 • วิศวกรรักษาความปลอดภัย
 • วิศวกรด้านการบำรุงรักษา
 • วิศวกรวางระบบ
 • วิศวกรโครงการ
 • ผู้จัดการโรงงาน
 • วิศวกรในสถาบันการเงินและอุตสาหกรรมบริการ

7. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 • วิศวกรคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรเครือข่าย
 • นักวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์
 • นักพัฒนาโปรแกรม / โปรแกรมเมอร์
 • นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
 • นักพัฒนาเว็บไซต์

 10 สาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์

8. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 • วิศวกรออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบท่อประปา สุขาภิบาล ดับเพลิง ในอาคาร ฯลฯ
 • วิศวกรออกแบบและติดตั้งระบบทางเครื่องกลในอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม
 • วิศวกรวางโครงการ/บริหารโครงการ
 • วิศวกรออกแบบชิ้นส่วนทางเครื่องกลและออกแบบผลิตภัณฑ์
 • วิศวกรด้านอุตสาหกรรมพลังงาน หรือ พลังงานทางเลือก
 • นักวิจัย นักฝึกอบรม อาจารย์สอนในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเอกชน ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
 • เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลของหน่วยงานราชการหรือเอกชน
 • ผู้จัดการโรงงานที่ดูแลในเรื่องของวิศวกรรมเครื่องกล

อ่านเพิ่มเติม : วิศวกรรมเครื่องกล เรียนเกี่ยวกับอะไร? เลือกเรียนที่ไหนดี? จบแล้วทำงานด้านไหน?

9. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง

 • วิศวกรระบบราง
 • วิศวกรช่างซ่อมบำรุงระบบขับเคลื่อนยานพาหนะระบบราง
 • วิศวกรซ่อมบำรุงระบบควบคุมอาณัติสัญญาณ
 • วิศวกรที่ปรึกษา ออกแบบ วิเคราะห์ระบบ และแก้ปัญหาในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง
 • ผู้ควบคุมดูแลการทำงานหรือเป็นผู้ปฏิบัติงาน
 • วิศวกรประจำคลังสินค้า / วิศวกรออกแบบและวางแผนเครือข่ายระบบขนส่ง และกระจายสินค้า
 • วิศวกรออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ

อ่านเพิ่มเติม : วิศวกรรมระบบราง อีกหนึ่งสาขามาแรง ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

10. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

 • วิศวกรออกแบบวิเคราะห์ทางวิศวกรรมโครงสร้าง และอากาศพลศาสตร์ เช่น เครื่องบิน ยานยนต์ กังหันลม เป็นต้น
 • วิศวกรควบคุมการซ่อมบำรุงอากาศยาน เครื่องยนต์เจ็ท ดาวมเทียม ฯลฯ
 • วิศวกรควบคุมการโคจรและสถานีดาวเทียม
 • วิศวกรด้านการจัดการธุรกิจการขนส่งทางอากาศ เช่น สายการบิน ท่าอากาศยาน การจัดการ โลจิสติกส์ ฯลฯ
 • วิศวกรด้านการบริหารการจัดการในภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจการบินและอวกาศ เช่น อุตสาหกรรมการผลิต การซ่อมบำรุงและอุตสาหกรรมอื่น ๆ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม : แนะนำสาขาน่าเรียน วิศวกรรมการบินและอวกาศ | เรียนจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?

บทความที่น่าสนใจ