คณะน่าเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จบแล้วทำงานอะไร วิศวกร วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาน่าเรียน สำหรับน้อง ๆ ที่มีความฝันอยากจะเป็น วิศวกร

Home / ข่าวการศึกษา / วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาน่าเรียน สำหรับน้อง ๆ ที่มีความฝันอยากจะเป็น วิศวกร

วิศวกรรมไฟฟ้า หรือมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Electrical Engineering เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อุปกร์ณ์ทางไฟฟ้า อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ และวงจรไฟฟ้าต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ทางด้านไฟฟ้ามาใช้ในการทำงานและใช้ในชีวิตประจำวัน

สาขาน่าเรียน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

โดยการศึกษาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จะเน้นเรียนเกี่ยวกับการออกแบบและการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า การรับส่งข้อมูลในรูปสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การควบคุมระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีสารกึ่งตัวนำทั้งในระดับขนาดไมโครเมตรและนาโนเมตร และยังเรียนเกี่ยวกับวิธีการแปรผันพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาดให้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น

วิศวกรรมไฟฟ้า

เรียนวิชาอะไรบ้าง ?

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสามารถแบ่งย่อยออกเป็นสาขาต่าง ๆ ได้หลากหลายด้วยกัน เช่น ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าควบคุม ไฟฟ้าสื่อสารหรือโทรคมนาคม และไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

1. สาขาไฟฟ้ากำลัง

เรียนเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและแปรรูปพลังงานอื่น ๆ มาเป็นพลังงานไฟฟ้า ระบบแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ต่ำไปจนถึงสูง ระบบการส่งจ่ายไฟฟ้าจากผู้ผลิตไปยังผู้ใช้ทั่วไป งานที่เกี่ยวกับเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้าแรงสูง การออกแบบระบบไฟฟ้า การวางวงจร การจ่ายไฟไปตามอาคารบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

วิชาหลักที่น้อง ๆ จะต้องเจอ เช่น วงจรไฟฟ้า สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้ากำลังและอุปกรณ์ป้องกัน วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง เป็นต้น

2. สาขาไฟฟ้าระบบควบคุม

เรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ออกแบบ และการเขียนโปรแกรม เพื่อสร้างระบบควบคุมหรือที่คนทั่วไปมักจะเรียกกันว่า ระบบอัตโนมัติ เช่น สายพานลำเลียงในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจักรผลิตสินค้า ฯลฯ ดังนั้นผู้ที่จะเรียนในสาขานี้ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านสมการทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นแขนงย่อย ๆ ได้ดังนี้ ระบบควบคุมและการวัด ระบบหุ่นยนต์ และการควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม

3. สาขาไฟฟ้าสื่อสารหรือโทรคมนาคม

จะเรียนเกี่ยวกับระบบการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ระบบสื่อสารดาวเทียม ระบบเรดาร์ ระบบวิทยุ ระบบโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต สัญญาณดิจิทัล เส้นใยแก้วนำแสง ฯลฯ ดังนั้นผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านการสื่อสารอย่างครบวงจร ตั้งแต่กลไกการจัดการสัญญาณ การรับ-ส่งสัญญาณ การติดตั้ง การทดสอบ ไปจนถึงการซ่อมบำรุง

วิชาหลักที่น้อง ๆ จะต้องเจอ ได้แก่ การสื่อสารทางคลื่นแสงและไมโครเวฟ สื่อประสมและการประมวลสัญญาณ และ โครงข่ายโทรคมนาคมและสารสนเทศ

4. สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

เรียนเกี่ยวกับการออกแบบและการควบคุมวงจรไฟฟ้าทั้งวงจรแบบอนาล็อกและดิจิทัล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของอุปกรณ์ทุกชนิดที่มีไฟฟ้าเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ตั้งแต่ของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องทำน้ำอุ่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ไมโครเวฟ รถยนต์ ไปจนถึงเครื่องบิน ยานอวกาศ และหุ่นยนต์ ฯลฯ

น้อง ๆ จะต้องเรียนครอลคลุมตั้งแต่เรื่องของวัสดุนานาชนิดที่นำมาผลิตเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงการเขียนโปรแกรม และทำการทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย วิชาเรียนที่จะต้องเจอ เช่น อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลัง ไมโครคอนโทรลเลอร์ และการออกแบบวงจรดิจิทัลลอจิก เป็นต้น

วิศวกรรมไฟฟ้า

คะแนนใช้ในการสมัคร (รอบแอดมิชชัน)

 • GPAX
 • O-NET
 • GAT / PAT

** สำหรับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าในรอบอื่น ๆ อาจจะมีความแตกต่างของคะแนนที่ใช้ไม่เหมือนกัน ซึ่งน้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือคณะ/สาขาวิชา ที่น้อง ๆ ต้องการได้เลยค่ะ

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

 • จุฬาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า : คลิกที่นี่
 • ม.เกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า : คลิกที่นี่
 • ม.มหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า : คลิกที่นี่
 • ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า : คลิกที่นี่
 • พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า : คลิกที่นี่
 • ม.ธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ : คลิกที่นี่
 • ม.สงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า : คลิกที่นี่
 • ม.ขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า : คลิกที่นี่
 • ม.ศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า : คลิกที่นี่
 • ม.เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า : คลิกที่นี่
 • ม.พะเยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า : คลิกที่นี่
 • ม.ศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า : คลิกที่นี่
 • ม.นเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ : คลิกที่นี่
 • ม.มหาสารคาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า : คลิกที่นี่
 • ม.บูรพา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า : คลิกที่นี่

จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง ?

 1. วิศวกรด้านไฟฟ้ากำลัง สามารถทำงานที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือดูระบบไฟฟ้าในโรงงานต่าง ๆ
 2. วิศวกรด้านคอมพิวเตอร์ สามารทำงานได้ทั้งด้านคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อินเทอร์เน็ต ระบบสารสนเทศ
 3. วิศวกรระบบควบคุมและเครื่องมือวัด สามารถทำงานได้ในบริษัทที่มีกิจการเกี่ยวกับระบบควบคุมการผลิต สินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม
 4. วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ สามารถทำงานที่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทเอกชนที่มีการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
 5. วิศวกรด้านโทรคมนาคม (สื่อสาร) สามารถทำงานที่ บริษัท กสท โทรคมนาคม ทีโอที เครือข่ายมือถือยี่ห้อต่าง ๆ ฯลฯ

ที่มา : www.hotcourses.in.thวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บทความที่น่าสนใจ