คณะน่าเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จบแล้วทำงานอะไร วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมเครื่องกล เรียนเกี่ยวกับอะไร? เลือกเรียนที่ไหนดี? จบแล้วทำงานด้านไหน?

Home / ข่าวการศึกษา / วิศวกรรมเครื่องกล เรียนเกี่ยวกับอะไร? เลือกเรียนที่ไหนดี? จบแล้วทำงานด้านไหน?

วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) เป็นสาขาวิชาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และกฏทางฟิสิกส์ เพื่อนำความรู้เหล่านั้นมาทำการประดิษฐ์ ทำการผลิต และดูแลรักษาระบบเชิงกล ซึ่งถือได้ว่าวิศวกรรมเครื่องกลเป็นสาขาวิชาที่มีความเก่าแก่เป็นอย่างมากในด้านวิศวกรรมศาสตร์

เรียนอะไรบ้าง ? วิศวกรรมเครื่องกล

สำหรับ การศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลนั้น น้อง ๆ จำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจในหลักการขั้นพื้นฐานของหลักกลศาสตร์ พลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล จลนศาสตร์ และพลังงานเป็นอย่างดี

เพราะวิศวกรเครื่องกลจะต้องใช้ความรู้เหล่านี้มาใช้ทำงานจริงทั้งในภาคสนาม เพื่อการออกแบบและการวิเคราะห์ยานยนต์  อากาศยาน ระบบทำความร้อนและความเย็น เรือ ระบบการผลิต จักรกลและอุปกรณ์อุตสาหกรรม หุ่นยนต์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น

 วิศวกรรมเครื่องกล

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 หรือ จบการศึกษาแล้ว หรือ เทียบเท่า (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)
 • เป็นผู้ที่มีความสนใจทางด้านวิศวกรรมเชิงกล

คะแนนใช้ในสมัคร (รอบแอดมิชชัน)

 • GPAX
 • O-NET
 • GAT / PAT

** สำหรับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ในรอบอื่น ๆ อาจจะมีความแตกต่างของคะแนนที่ใช้ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งน้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือคณะ/สาขาวิชา ที่น้อง ๆ ต้องการได้เลยค่ะ

 วิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

 • จุฬาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล : คลิกที่นี่
 • ม.เกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล : คลิกที่นี่
 • ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ : คลิกที่นี่
 • ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล : คลิกที่นี่
 • ม.ขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล : คลิกที่นี่
 • ม.เทคโนโลยีสุรนารี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล : คลิกที่นี่
 • ม.ธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล : คลิกที่นี่
 • ม.มหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล : คลิกที่นี่
 • ม.ศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล : คลิกที่นี่
 • ม.ศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล : คลิกที่นี่
 • ม.สงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล : คลิกที่นี่
 • พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล: คลิกที่นี่
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล : คลิกที่นี่

ตีโจทย์ฟิสิกส์ พิชิต การแตกแรง

Link : seeme.me/ch/devilphysic/Mg8Pjq

จบแล้วทำงานด้านไหนได้บ้าง ?

 1. วิศวกรออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบท่อประปา สุขาภิบาล ดับเพลิง ในอาคาร ฯลฯ
 2. วิศวกรออกแบบและติดตั้งระบบทางเครื่องกลในอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม
 3. วิศวกรวางโครงการ/บริหารโครงการ
 4. วิศวกรออกแบบชิ้นส่วนทางเครื่องกลและออกแบบผลิตภัณฑ์
 5. วิศวกรด้านอุตสาหกรรมพลังงาน หรือ พลังงานทางเลือก
 6. นักวิจัย นักฝึกอบรม อาจารย์สอนในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเอกชน ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
 7. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลของหน่วยงานราชการหรือเอกชน
 8. ผู้จัดการโรงงานที่ดูแลในเรื่องของวิศวกรรมเครื่องกล ฯลฯ

ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บทความที่น่าสนใจ