มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Rajamangala University of Technology Phra Nakhon

Home / academy / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon) เน้นการจัดการศึกษา เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้า แฟชั่น อาหาร การบริหารจัดการ… See More

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon) เน้นการจัดการศึกษา เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้า แฟชั่น อาหาร การบริหารจัดการ และทักษะด้านธุรกิจ สามารถปฏิบัติงานได้จริง มีความคิดสร้างสรรค์ที่ทำให้สามารถประกอบอาชีพได้หลายอาชีพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการสถาปนาขึ้นในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ซึ่งดูเหมือนจะเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ในสายตาของคนทั่วไป แต่ความจริงแล้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน และจัดเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพมาเป็นเวลาช้านาน จากเดิมที่รวมอยู่กับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลซึ่งเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพ อันประกอบด้วยวิทยาเขตต่าง ๆ มากกว่า 35 วิทยาเขตทั่วประเทศ และเมื่อมีการปรับเปลี่ยนสถานภาพจาก “สถาบัน” มาเป็น “มหาวิทยาลัย” ในปี พ.ศ. 2548 ก็ได้มีการรวมกลุ่มวิทยาเขตในสังกัดแยกออกเป็น 9 มหาวิทยาลัย และหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่แยกอิสระออกมา ก็คือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”

จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยวิทยาเขตเดิม 5 แห่ง ที่มีพื้นที่ไม่ห่างไกลกันนัก ได้แก่

1. วิทยาเขตเทเวศร์
ที่ตั้ง : 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
(ประกอบด้วย : สำนักงานอธิการบดี, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)
2. วิทยาเขตโชติเวช
ที่ตั้ง : 168 ถ.ศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
(ประกอบด้วย : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)
3. วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
ที่ตั้ง : 88 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ประกอบด้วย
(ประกอบด้วย : คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์)
4. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ที่ตั้ง : 517 ถ.นครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
(ประกอบด้วย : คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น)
5. วิทยาเขตพระนครเหนือ
ที่ตั้ง : 1381 ถ.พิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
(ประกอบด้วย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์)

มหาวิทยาลัยยังคงยึดมั่นในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแบ่งการจัดการเรียนการสอน ออกเป็น 9 คณะ ได้แก่

– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
– คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
– คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
– คณะบริหารธุรกิจ
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– คณะวิศวกรรมศาสตร์
– คณะศิลปศาสตร์
– คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ปรัชญาประจำมหาวิทยาลัย 
คือ สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ (RMUTP produces technological specialists with their decencies to serve diverse career.)

ปณิธานประจำมหาวิทยาลัย 
คือ มุ่งมั่น เป็นผู้นำการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ พัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ คู่คุณธรรม สู่มาตรฐานสากล (RMUTP strives to be a leader of vocational studies based on integrated science and technology as well as maintain our competent and virtuous persons.)

สัญลักษณ์ราชมงคลพระนคร

ตราประจำมหาวิทยาลัย

ตราประจำมหาวิทยาลัย

เป็นตรารูปวงกลมมีรูปดอกบัวบาน 8 กลีบล้อมรอบดอกบัวบาน 8 กลีบ หมายถึง ทางแห่งความสำเร็จ มรรค 8 และความสดชื่นเบิกบานที่ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศภายใต้ดอกบัวเป็นดวงตราพระราชลัญจกร บรรจุอยู่ อันเป็นสัญลักษณ์และเครื่องหมายประจำองค์พระมหากษัตริย์ของ รัชกาลที่ 9 บทตรารูปวงกลมมีพระมหาพิชัยมงกุฏครอบและมีเลข 9 บรรจุอยู่ หมายถึง รัชกาลที่ 9 ด้านล่างของตรารูปวงกลมทำเป็นกรอบโค้งรองรับมีชื่อ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” คั่นปิดหัวท้ายของกรอบด้วยลวดลายดอกไม้ทิพย์พิมพ์ประจำยามทั้งสองข้าง หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หมายความว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันเป็นมงคลแห่งพระราชา”

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

แนวความคิดมาจากดอกบัว ซึ่งมีห้ากลีบแทนจำนวนวิทยาเขตเดิมที่มารวมกันเพื่อความเป็นหนึ่งกลมเกลียวกัน โดยสีม่วงแสดงถึงสีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีม่วง

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย

“บัวฉลองขวัญ” หรือ “คิง ออฟ สยาม” เป็นบัวสกุลบัวผัน ที่เกิดความงามได้เพราะความสามารถของคุณชัยพล ธรรมสุวรรณ ที่นำเกสรของไดเรกเตอร์ จี.ที.มอร์ (Director G.T.Moore) มาผสมกับทองสุก เมื่อปี พ.ศ.2542 แล้วนำไปปลูกยังดินแดนต่างประเทศจนได้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “คิง ออฟ สยาม” ฉลองขวัญ

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

ชื่อ : อินทนิล
ชื่ออื่นๆ : อินทนิล, จ่อล่อ, จะล่อหูกวาง
ชื่อสามัญ : Queen’s flower, Queen’s crape myrtle
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagerstroemia macrocarpa wall.
วงศ์ : LYTHRACEAE
ลักษณะทั่วไป : เป็นไม้ต้น ผลัดใบสูงประมาณ 5-12 เมตร เป็นไม้ทรงพุ่ม เปลือกต้นสีน้ำตาล ผิวเปลือกต้นแตกเป็นร่องตื้นเป็นไม้ที่ให้ร่มเงาอินทนิลเป็นเป็นพรรณไม้ที่ทนต่อสภาพแวดล้อมและเจริญเติบโตในทุกภาคของประเทศไทย มีความหมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองอายุยืนนาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
ชื่อย่อ : RMUTP
สถาปนา : 18 มกราคม พ.ศ. 2548
ประเภท : มหาวิทยาลัยรัฐ
ที่อยู่ : เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ : 02-665-3777, 02-665-3888 อีเมล : info@rmutp.ac.th
เว็บไซต์ : www.rmutp.ac.th
Facebook : RmutpFB

ข้อมูลจาก  http://www.rmutp.ac.th/

See Less

มุมต่างๆในรั้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร