rmutp มหาวิทยาลัย เรื่องน่ารู้

10 เรื่องน่ารู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร – มทร.พระนคร

Home / เรื่องเล่ามหาวิทยาลัย / 10 เรื่องน่ารู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร – มทร.พระนคร

ก่อนที่น้องๆ จะตัดสินใจเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา นอกจากที่น้องๆ จะต้องศึกษาเกี่ยวกับคณะ/สาขาวิชาที่เราอยากจะเข้าเรียนแล้ว อีกเรื่องที่ควรจะรู้ไว้ด้วยก็คือ เรื่องน่าสนใจของมหาวิทยาลัยนั้นๆ อย่างเช่นในบทความนี้ ที่เราได้รวบรวมเรื่องสำคัญ ข้อควรรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มาให้น้องๆ ได้ศึกษาทำความเข้าใจกันก่อน… จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้น ตามมาอ่านกันได้เลย อ่านบทความ เรื่องน่ารู้ มทร.พระนคร..

เรื่องน่ารู้ มทร.พระนคร

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการสถาปนาขึ้น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Rajamangala University of Technology Phra Nakhon และเขียนย่อเป็นภาษาอังกฤษคือ RMUTP

3. เป็นมหาวิทยาลัย ที่เน้นการสอนเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ เสื้อผ้า แฟชั่น อาหาร การบริหารจัดการ และทักษะด้านธุรกิจ สามารถปฏิบัติงานได้จริง มีความคิดสร้างสรรค์ที่ทำให้สามารถประกอบอาชีพได้หลายอาชีพ

เรื่องน่ารู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แบ่งการจัดการเรียนการสอน ออกเป็น 9 คณะ ได้แก่

  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะศิลปศาสตร์
  • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย ใช้ภายในมหาวิทยาลัย เช่นเอกสารสำคัญ และเป็นเครื่องหมายบนชุดครุยวิทยฐานะ

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

5. ตราประจำมหาวิทยาลัย เป็นตรารูปวงกลมมีรูปดอกบัวบาน 8 กลีบล้อมรอบดอกบัวบาน 8 กลีบ หมายถึง ทางแห่งความสำเร็จ มรรค 8 และความสดชื่นเบิกบานที่ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศภายใต้

ดอกบัวเป็นดวงตราพระราชลัญจกรบรรจุอยู่ อันเป็นสัญลักษณ์และเครื่องหมายประจำองค์ พระมหากษัตริย์ของรัชกาลที่ 9 บทตรารูปวงกลมมีพระมหาพิชัยมงกุฏครอบและมีเลข 9 บรรจุอยู่ หมายถึง รัชกาลที่ 9

ด้านล่างของตรารูปวงกลมทำเป็นกรอบโค้งรองรับมีชื่อ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” คั่นปิดหัวท้ายของกรอบด้วยลวดลายดอกไม้ทิพย์พิมพ์ประจำยามทั้งสองข้าง หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันเป็นมงคลแห่งพระราชา

ภาพจาก https://www.rmutp.ac.th/

6. ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ บัวฉลองขวัญ หรือ คิง ออฟ สยาม เป็นบัวสกุลบัวผัน ที่เกิดความงามได้เพราะความสามารถของคุณชัยพล ธรรมสุวรรณ ที่นำเกสรของไดเรกเตอร์ จี.ที.มอร์ (Director G.T.Moore) มาผสมกับทองสุก เมื่อปี พ.ศ.2542 แล้วนำไปปลูกยังดินแดนต่างประเทศจนได้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “คิง ออฟ สยาม” ฉลองขวัญ

7. ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ อินทนิล เป็นไม้ต้น ผลัดใบสูงประมาณ 5-12 เมตร เป็นไม้ทรงพุ่ม เปลือกต้นสีน้ำตาล ผิวเปลือกต้นแตกเป็นร่องตื้นเป็นไม้ที่ให้ร่มเงาอินทนิลเป็นเป็นพรรณไม้ที่ทนต่อสภาพแวดล้อมและเจริญเติบโตในทุกภาคของประเทศไทย มีความหมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองอายุยืนนาน

เครื่องหมายประจำมหาวิทยาลัย

เครื่องหมายประจำมหาวิทยาลัย ใช้เป็นเครื่องหมายในการสื่อสารที่เป็นแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไปสามารถจดจำและมีความน่าเชื่อถือต่อองค์กร

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยวิทยาเขตเดิม 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาเขตเทเวศร์ วิทยาเขตโชติเวช วิทยาเขตพณิชยการพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และวิทยาเขตพระนครเหนือ ซึ่งต่อมาได้มีการประกาศจัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเป็น 12 หน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2549 จึงนับเป็นการยกเลิกวิทยาเขตตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งหมด 9 สถาบันด้วยกัน ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศ ตั้งแต่เหนือจรดใต้ จึงนับได้ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นอาณาจักรทางการศึกษาที่มีขนาดใหญ่เป็นลำดับต้นๆ ของประเทศไทย

10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เริ่มแรกเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่ว่า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และได้ยกสถานะเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://www.rmutp.ac.th

บทความแนะนำ