ความรู้ทั่วไป คำย่อ ชื่อย่อ สกอ

ชื่อย่อของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา กระทรวงต่างๆ ในประเทศไทย

Home / วาไรตี้ / ชื่อย่อของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา กระทรวงต่างๆ ในประเทศไทย

จากกรณีที่มีข่าว “สกอ. เผยรายชื่อ 182 หลักสูตรไม่ผ่านมาตรฐาน จาก 40 มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน” ทำให้หลายคนอาจจะอยากรู้เรื่องชื่อย่อต่างๆ ถึงกับต้องค้นหาว่า หน่วยงานนี้คืออะไร “สกอ คืออะไร” วันนี้ Campus-Star เลยถือโอกาสรวบรวม ชื่อย่อหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา มาไว้ให้อ่านเป็นความรู้นะคะ

ชื่อย่อหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา กระทรวงต่างๆ ในประเทศไทย

สกอ ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สกอ ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชื่อย่อของหน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : สกอ. (Office of the Higher Education Commission : OHEC) เป็นหนึ่งในห้าองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ มีคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) ทำหน้าที่ในการดูแลและรับผิดชอบการศึกษาระดับอุดมศึกษา เว็บไซต์ www.mua.go.th

สป คือ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สป คือ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ชื่อย่อของหน่วยงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (อังกฤษ: Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education) เป็นหน่วยงานระดับกรม ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในอดีตเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ภายหลังการปฏิรูประบบราชการ ในปี พ.ศ. 2545 ทำให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รวมเอากิจการของกรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (กค.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และกรมพลศึกษาบางส่วน เข้ามาไว้ด้วยกัน

สพฐ คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อังกฤษ: Office of the Basic Education Commission : OBEC) เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับพื้นฐานตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงชั้น

สอศ หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สอศ หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) หรือ “กรมอาชีวศึกษา” (เดิม) เป็นหนึ่งในห้าหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลงานการศึกษาในด้านการอาชีวศึกษา เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สกศ คือ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สกศ คือ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) (อังกฤษ: Office of the Education Council : ONEC) เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ในการเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬากับการศึกษาทุกระดับ การเสนอนโบายและแผนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา และการประเมินผลการจัดการศึกษา

รวม ชื่อย่อหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา กระทรวงต่างๆ ในประเทศไทย

ศธ. = กระทรวงศึกษาธิการ

สป.ศธ. = สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ

กกอ. = คณะกรรมการการอุดมศึกษา

กอศ. = คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กพฐ. = คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพป./สพม. = สำนักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

สพฐ. = สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สกอ. = สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สกศ. = สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สช. = สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ก.ค.ศ. = สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สกสค. = สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางศึกษา

สทศ. = สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สมศ. = สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

สกว. = สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สสวท. = สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สวทช. = สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สคบส. = สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

สพร. = สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ก.พ.ร. = สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

คพร. = คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

สพท. = สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กพ. = สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

สำนักงาน กศน. = สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สำนักงาน กศน.จังหวัด ……. = สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด……..

กศน.อำเภอ …… = ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ………

ศรช. = ศูนย์การเรียนชุมชน

ศฝช. = ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน

อักษรย่อของกระทรวงต่างๆ ในไทย

 • นร. สำนักนายกรัฐมนตรี
 • กห. กระทรวงกลาโหม
 • กค. กระทรวงการคลัง
 • กต. กระทรวงการต่างประเทศ
 • กก. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(new)
 • พม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(new)
 • กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • คค. กระทรวงคมนาคม
 • ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(new)
 • ทก. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(new)
 • พน. กระทรวงพลังงาน(new)
 • พณ. กระทรวงพาณิชย์
 • มท. กระทรวงมหาดไทย
 • ยธ. กระทรวงยุติธรรม
 • รง. กระทรวงแรงงาน
 • วธ. กระทรวงวัฒนธรรม(new)
 • วท. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ
 • สธ. กระทรวงสาธารณสุข
 • อก. กระทรวงอุตสาหกรรม

บทความแนะนำ