ชื่อย่อ ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา

ชื่อเรียก วุฒิการศึกษา ระดับ ป.ตรี – ชื่อวุฒิการศึกษา ชื่อย่อไทยและชื่ออังกฤษ

Home / วาไรตี้ / ชื่อเรียก วุฒิการศึกษา ระดับ ป.ตรี – ชื่อวุฒิการศึกษา ชื่อย่อไทยและชื่ออังกฤษ

ในบทความนี้รวมเกร็ดความรู้ ชื่อเรียกวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทั้งชื่อวุฒิการศึกษา ชื่อย่อภาษาไทย และชื่อย่อภาษาอังกฤษ มาให้ได้อ่านเป็นเกร็ดความรู้กันค่ะ วุฒิการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ตลอดจนวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาทุกแห่งในประเทศ ทั้งของรัฐและเอกชน ที่ทบวงมหาวิทยาลัยรับรองหลักสูตรการศึกษาแล้ว

ชื่อเรียก วุฒิการศึกษา ป.ตรี

โดยเรียงลำดับตามนี้ >> ชื่อวุฒิการศึกษา / ชื่อย่อภาษาไทย / ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

การศึกษาบัณฑิต กศ.บ.   / B.Ed.
การออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต /   ออ.บ.    / B.I.D.
เกษตรศาสตรบัณฑิต  กษ.บ.   / B.Ag.
ครุศาสตรบัณฑิต /   ค.บ.   / B.Ed.
ครุศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศึกษา) /  ค.บ. (พยาบาลศึกษา)B.E.
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต /   ค.อ.บ.   / B.I.Ed.
คหกรรมศาสตรบัณฑิต/   คศ.บ.  /  B.H.Econ.
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ท.บ.   /D.D.S.
เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต/   ทษ.บ.  B.Ag.Tech.
เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) /   ทล.บ.   / B.Tech.
นิติศาสตรบัณฑิตน.บ. / LL.B.
นิเทศศาสตรบัณฑิต / นศ.บ. / B.A.(Communication Arts)
บริหารธุรกิจบัณฑิต/ บธ.บ. / B.B.A.
บัญชีบัณฑิต/ บช.บ. / B.Acc.

ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง/ ป.พ.ส. / Dip in Nursing Science
ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลศาสตร์ ป.พย. / Dip in N.EQU BN.
ประกาศนียบัตรครูเทคนิคขั้นสูง / ปท.ส. / Dip in H.T.T. HIGHER DIP TECH
พยาบาลศาสตรบัณฑิต/ พย.บ. /B.N.S.
แพทยศาสตรบัณฑิต/ พ.บ. /M.D.
พุทธศาสตรบัณฑิต/ พธ.บ. / B.A.
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต/ ภ.สถ.บ. / B.L.A.
เภสัชศาสตรบัณฑิต/ ภ.บ. / B.Sc.in Pham.
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต/ รป.บ. / B.P.A.
รัฐศาสตรบัณฑิต/ ร.บ. /B.A. (Political Science)
วารสารศาสตรบัณฑิต/ ว.บ. /B.A.
วิทยาศาสตรบัณฑิต/ วท.บ. /B.Sc.
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลสาธารณสุข)/ วท.บ.(พยาบาลสาธารณสุข) /B.S.(Nursing & Midwifery)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์)/ วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์) /B.Se.

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/ วศ.บ. /B.Eng.
ศาสนศาสตรบัณฑิต/ ศน.บ. /B.A.
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต/ ศป.บ./ B.F.A.
ศิลปบัณฑิต/ ศ.บ. /B.F.A.
ศิลปศาสตรบัณฑิต/ ศศ.บ. /B.A.
ศิลปศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) / ศศ.บ.(พยาลบาล)/ B.A.(Nursing)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) /ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) /B.A.(Political Science)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต /ศษ.บ. /B.Ed.
เศรษฐศาสตรบัณฑิต/ ศ.บ. /B.Econ.
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต /ส.ส.บ. /B.Ag.Ext.Coop.
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต/ สถ.บ. /B.Arch.
สถิติศาสตรบัณฑิต/ สต.บ. /B.S.(Statistics)
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต /สม.บ./B.A.
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต /สส.บ. /B.S.W.
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต /สพ.บ. /D.V.M.
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต /ส.บ. /B.P.H.
อักษรศาสตรบัณฑิต/อ.บ. /B.A.
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต/ อส.บ. /B.Ind.Tech.

ขอบคุณที่มาจาก : stou.ac.th, admissionpremium

บทความแนะนำ