ทุนการศึกษา ทุนนักกีฬา ทุนเรียนดี ทุนเรียนฟรี ปริญญาตรี

จัดหนักจัดเต็ม กับ 12 ทุนการศึกษาที่ – ม.ศรีปทุม

Home / ข่าวการศึกษา / จัดหนักจัดเต็ม กับ 12 ทุนการศึกษาที่ – ม.ศรีปทุม

น้อง ๆ ที่กำลังค้นหาทุนเรียนต่อปริญญาตรี และปริญญาโท ตอนนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครทุนเรียนฟรี มีทั้งแบบสนับสนุนเงินเพียงบางส่วน และแบบเต็มจำนวน! มาดูกันว่า จัดหนักจัดเต็ม กับ 12 ทุนการศึกษาที่ – ม.ศรีปทุม จะมีทุนไหนบ้างมาดูกันเลยค่ะ

12 ทุนการศึกษาที่ – ม.ศรีปทุม

รวม 12 ทุนการศึกษาที่ ม.ศรีปทุม

1. ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา

คณะ/สาขาวิชาที่ได้รับทุน

ทุกคณะ/สาขาวิชา จำนวน 250 ทุน (รวมทุกชั้นปี)
ยกเว้น : คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ และคณะดิจิทัลมีเดีย

ระยะเวลาการให้ทุน

1 ปีการศึกษา

ทุนการศึกษาที่ได้รับ

ระดับปริญญาตรี : ทุนการศึกษา 100 % รวมค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา
ระดับปริญญาโท : ทุนการศึกษา 100 % ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร

คุณสมบัติ

1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. กำลังเป็น หรือเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ในระดับต่าง ๆ
3. ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ, กีฬาแห่งชาติ และการแข่งขันกีฬาชนะเลิศแห่งประเทศไทย
4. ต้องมีหลักฐานความประพฤติ และผลงานทางด้านกีฬาจากสถาบัน, หน่วยงาน, องค์กรสมาคมกีฬา หรือสโมสรต้นสังกัด
5. ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษ หรือถูกดำเนินคดีในศาล, สถาบัน, องค์กร, สมาคมกีฬา, สโมสรกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องชำระคือ ค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น ค่าประกันของเสียหาย, ค่าอุปกรณ์-ตำราเรียน, ค่าทำบัตรนักศึกษา และค่าประกันอุบัติเหตุ

รวม 12 ทุนการศึกษาที่ ม.ศรีปทุม

2. ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะการแสดง

คณะ/สาขาวิชาที่ได้รับทุน

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 5 ทุน

ทุนการศึกษาที่ได้รับ

ระดับปริญญาตรี : ทุนการศึกษา 100% รวมค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตร

คุณสมบัติ

1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้ที่มีผลงาน และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายด้านการแสดงละครภาพยนตร์, พิธีกร หรือการร้องเพลง
3. เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
4. มีความประพฤติเรียบร้อย  รู้รักสามัคคี และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
5. ไม่ติดยาเสพติด ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6. เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจากที่ใด ๆ มาก่อน

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา

1. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยภายหลังการได้รับพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ย้ายหลักสูตร หรือสาขาวิชาที่ศึกษาได้
2. ทุนการศึกษานี้เป็นทุนที่ให้ตลอดหลักสูตร โดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ  เกี่ยวกับการชดใช้ทุน
3. กรณีที่มีการฝ่าฝืนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเบื้องต้น มหาวิทยาลัยอาจระงับการให้ทุนการศึกษาเป็นการชั่วคราว หรือเป็นการถาวร ได้ตามที่พิจารณาเห็นสมควร

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายซึ่งผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องชำระ คือ ค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น  ค่าประกันของเสียหาย, ค่าอุปกรณ์ – ตำราเรียน, ค่าทำบัตรนักศึกษา, ค่าประกันอุบัติเหตุ, ค่าเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน(ถ้ามี), ค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ ฯลฯ

รวม 12 ทุนการศึกษาที่ ม.ศรีปทุม

3. ทุนสำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์

คณะ/สาขาวิชาที่ได้รับทุน

ทุกคณะ/สาขา และวิทยาลัย

ทุนการศึกษาที่ได้รับ

ระดับปริญญาตรี : ทุนการศึกษา 100% รวมค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตร

คุณสมบัติ

ระดับปริญญาตรี : ทุนการศึกษา 100% จำนวน 1 ทุน รวมค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตร (ระยะเวลาตามปกติตามหลักสูตร)

คุณสมบัติ

1. นักเรียน/นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป
2. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับทุนการศึกษา

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา

1.ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เพื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ 3.00 ขึ้นไป
2.หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 3.00 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคเรียนการศึกษาถัดไปทันที

หมายเหตุ : ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องชำระ คือ ค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น ค่าประกันของเสียหาย, ค่าอุปกรณ์-ตำราเรียน, ค่าทำบัตรนักศึกษา, ค่าประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ

รวม 12 ทุนการศึกษาที่ ม.ศรีปทุม

4. ทุนสำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์

คณะ/สาขาวิชาที่ได้รับทุน

ทุกคณะ/สาขา และวิทยาลัย ไม่จำกัดจำนวนทุน!

ทุนการศึกษาที่ได้รับ

ระดับปริญญาตรี ปีที่ 1 และ ปีที่ 2 : ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท, ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5,000 บาท

คุณสมบัติ

1. นักเรียน/นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์
2. ลงทะเบียนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตามช่วงเวลาที่กำหนด

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา

1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.50 ขึ้นไป
2. หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2562

รวม 12 ทุนการศึกษาที่ ม.ศรีปทุม

5. ทุนสำหรับบุคลากร หรือบุตรบุคลากรสังกัดหน่วยงานย่านพหลโยธิน

คณะ/สาขาวิชาที่ได้รับทุน

ทุกคณะ/สาขา และวิทยาลัย ไม่จำกัดจำนวนทุน!

ทุนการศึกษาที่ได้รับ

ระดับปริญญาตรี ปีที่ 1 และ ปีที่ 2 : ภาคเรียนที่1 จำนวน 5,000 บาท, ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5,000 บาท

คุณสมบัติ

1. เป็นบุคลากร หรือบุตรบุคลากรที่เป็นสมาชิกชมรม จากหน่วยงานย่านพหลโยธิน
2. ต้องแสดงเอกสารการรับรองการเป็นบุคลากร, บุตรบุคลากรของหน่วยงานย่านพหลโยธิน หรือสำเนาบัตรประจำตัวบุคลากรของหน่วยงานย่านพหลโยธิน (กรณีเป็นบุตรต้องแสดงเอกสารสูติบัตร)

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา

1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.50 ขึ้นไป
2. หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฏาคม 2562

รวม 12 ทุนการศึกษาที่ ม.ศรีปทุม

6. ทุนสำหรับโรงเรียนการจัดการโรงแรม และการท่องเที่ยวนานาชาติ (I-TIM)

คณะ/สาขาวิชาที่ได้รับทุน

คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ

ทุนการศึกษาที่ได้รับ

ระดับปริญญาตรี : ทุนการศึกษา 100% จำนวน 1 ทุน รวมค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตร

คุณสมบัติ

1. เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนการจัดการโรงแรม และการท่องเที่ยวนานาชาติ (I-TIM) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป
2. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนการจัดการโรงแรม และการท่องเที่ยวนานาชาติ (I-TIM)

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา

1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ 3.00 ขึ้นไป
2. หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 3.00 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที
3. สำเร็จการศึกษาในระยะเวลาปกติของหลักสูตร
4. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมในทุก ๆ ด้าน

หมายเหตุ : ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องชำระ คือ  ค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น ค่าประกันของเสียหาย, ค่าอุปกรณ์-ตำราเรียน, ค่าทำบัตรนักศึกษา, ค่าประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2562

รวม 12 ทุนการศึกษาที่ ม.ศรีปทุม

7. ทุนสำหรับบุตร และญาติที่มีนามสกุลเดียวกันกับบุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน

คณะ/สาขาวิชาที่ได้รับทุน

ทุกคณะ/สาขา

ทุนการศึกษาที่ได้รับ

ระดับปริญญาตรี ปีที่ 1 และ ปีที่ 2 : ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท, ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5,000 บาท

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปวส.2 หรือเทียบเท่า
2. เป็นบุตร หรือญาติที่นามสกุลเดียวกันกับบุคลากร, ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3. มีเอกสารรับรองการเป็นบุตร, ญาติ, บุคลากร, ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ที่นามสกุลเดียวกัน
4. มีเอกสารรับรองการเป็นศิษย์เก่า เช่น วุฒิการศึกษา

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา

1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.50 ขึ้นไป
2. หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2562

รวม 12 ทุนการศึกษาที่ ม.ศรีปทุม

8. ทุนสำหรับนักเรียน/นักศึกษาวิทยาลัยในเครือไทย – เทค

คณะ/สาขาวิชาที่ได้รับทุน

ทุกคณะ/สาขา

ทุนการศึกษาที่ได้รับ

ระดับปริญญาตรี ปีที่ 1 และ ปีที่ 2 : ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท, ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5,000 บาท

คุณสมบัติ

เป็นนักเรียน/นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาทั้งจาก ปวช./ปวส. และวิทยาลัยในเครือของมหาวิทยาลัย ได้แก่

– วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
– วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
– วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจ ชลบุรี
– วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
– วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ
– วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ
– วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
– วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ
– วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ขอนแก่น

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา

1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.50 ขึ้นไป
2. หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.50 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2562

รวม 12 ทุนการศึกษาที่ ม.ศรีปทุม

9. ทุนมหาวิทยาลัยพี่ โรงเรียนน้อง (40 โรงเรียน)

คณะ/สาขาวิชาที่ได้รับทุน

ทุกคณะ/สาขา

ทุนการศึกษาที่ได้รับ

ทุนการศึกษา 100% รวมค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตร โรงเรียนละ 1 ทุน รวม 40 ทุน

คุณสมบัติ

1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และต้องมีผลการเรียน 6 ภาคการศึกษา เฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
2. มีความประพฤติเรียบร้อย และผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนที่อยู่ในโครงการฯ

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา

1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.75 ขึ้นไป
2. หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.75 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที
3. มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
4. ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมในทุก ๆ ด้าน

หมายเหตุ : ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องชำระ คือ  ค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น ค่าประกันของเสียหาย, ค่าอุปกรณ์-ตำราเรียน, ค่าทำบัตรนักศึกษา, ค่าประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ

รวม 12 ทุนการศึกษาที่ ม.ศรีปทุม

10. ทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา (VBAC)

คณะ/สาขาวิชาที่ได้รับทุน

ทุกคณะ/สาขา

ทุนการศึกษาที่ได้รับ

ระดับปริญญาตรี : ทุนการศึกษา 100% จำนวน 1 ทุน รวมค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตร

คุณสมบัติ

1.เป็นนักเรียน/นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา (VBAC) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป
2.เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา (VBAC)

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา

1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.75 ขึ้นไป
2. หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.75 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที

หมายเหตุ : ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องชำระ คือ  ค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น ค่าประกันของเสียหาย, ค่าอุปกรณ์-ตำราเรียน, ค่าทำบัตรนักศึกษา, ค่าประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ

รวม 12 ทุนการศึกษาที่ ม.ศรีปทุม

11. ทุนสำหรับบุคลากร และครอบครัว 3 เหล่าทัพ

คณะ/สาขาวิชาที่ได้รับทุน

ทุกคณะ/สาขา ไม่จำกัดจำนวน

ทุนการศึกษาที่ได้รับ

ทุนการศึกษา 20% รวมค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตร

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.2 หรือเทียบเท่า
2. ต้องแสดงเอกสารรับรองการเป็นบุคลากร 3 เหล่าทัพ คือ กองทัพบก, กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ
3. ต้องแสดงเอกสารยืนยันการเป็นสามี ภรรยา บุตร หรือพี่น้อง กับบุคลากร 3 เหล่าทัพ
4. ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา

1. ต้องให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ด้วยดีในกิจกรรมต่าง ๆ หรือในการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
2. มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี ความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย
3. เป็นผู้ที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม

รวม 12 ทุนการศึกษาที่ ม.ศรีปทุม

12. ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม

ทุกคณะ/สาขาวิชา จำนวน 60 ทุน (รวมทุกชั้นปี)
ยกเว้น : คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตกรรมศาสตร์, คณะดิจิทัลมีเดีย และคณะนิเทศศาสตร์

ระยะเวลาการให้ทุน

1 ปีการศึกษา

ทุนการศึกษาที่ได้รับ

ทุนการศึกษา 100% รวมค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

2. เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ ดังนี้
– ทางด้านดนตรี เช่น ดนตรีไทย, ดนตรีพื้นเมือง และดนตรีสากล
– ทางด้านการแสดง เช่น นาฏศิลป์และการละคร, การแสดงพื้นเมือง และขับร้อง
– เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
– เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง, โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
– เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการได้รับทุนการศึกษาประเภทอื่น ๆ

รวม 12 ทุนการศึกษาที่ ม.ศรีปทุม

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา

1. จะได้รับทุนการศึกษาในระยะเวลาตามหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้เท่านั้น นับตั้งแต่วันที่อนุญาตให้รับทุนการศึกษา
2. รักษาผลการเรียนไม่ให้ต่ำกว่า 2.00 ทุกภาคการศึกษา จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาทุนในภาคถัดไป
3. ปฏิบัติตนตามระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม เช่นเดียวกับนักศึกษาปกติทุกประการ
4. มีความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมการแสดง และเป็นผู้ฝึกซ้อมให้กับ นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมที่เข้ามามีส่วนร่วม และสนใจในกิจกรรม
5. ต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในเรื่องของ ความประพฤติความมีระเบียบวินัย การแต่งกาย และการแสดงความเคารพต่อคณาจารย์ซึ่งกำหนดไว้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
6. จะต้องรายงานผลการศึกษา และผลงานด้านกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ทุกภาคการศึกษา ต่อศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
7. การแสดงกิจกรรมทางด้านดนตรี – นาฏศิลป์ ทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน ผู้รับ ทุนต้องเป็นนักแสดงในนามมหาวิทยาลัยศรีปทุมเท่านั้น
8. ผู้รับทุนต้องให้ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมกิจกรรม ต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจ และตามที่มหาวิทยาลัยร้องขอ
9. ผู้รับทุนฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ประพฤติผิดระเบียบข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยโดยเจตนา มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาระงับการให้ทุนการศึกษาตามที่เห็นสมควร
10. ผู้ได้รับทุนขาดความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมตามกำหนดจนทำให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณายกเลิกทุนโดยคำนึงถึงเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เป็นบรรทัดฐาน

หมายเหตุ : ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องชำระ คือ ค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น ค่าประกันของเสียหาย, ค่าอุปกรณ์-ตำราเรียน, ค่าทำบัตรนักศึกษา, ค่าประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ

หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา

1. สมัครขอรับทุนการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ แล้วพิมพ์ใบสมัคร จำนวน  1  ชุด
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
5. ใบแสดงผลการเรียน จำนวน 2 ฉบับ
6. เอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณาอื่นๆ เช่น แฟ้มสะสมงาน, ประวัติการทำงาน, เกียรติบัตร เป็นต้น

ภาพจาก : มหาวิทยาลัยศรีปทุม

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง