ทุนการศึกษา ม.พระจอมเกล้าธนบุรี มจธ รุกขพิทยพัฒน์

มจธ. เปิดรับนักศึกษา ทุนการศึกษารุกขพิทยพัฒน์ ระดับบัณฑิตศึกษา

Home / ข่าวการศึกษา / มจธ. เปิดรับนักศึกษา ทุนการศึกษารุกขพิทยพัฒน์ ระดับบัณฑิตศึกษา

จะดีแค่ไหน ถ้าได้ประสบการณ์การเรียนรู้ และได้พัฒนางานวิจัยใหม่ ๆ พร้อมเดินทางไปแลกเปลี่ยน หรือทําวิจัยระยะสั้น ณ สถาบันวิจัย Jülich สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กับโครงการคัดเลือกตรง ทุนการศึกษารุกขพิทยพัฒน์ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566

มจธ. เปิดรับนักศึกษา ทุนการศึกษารุกขพิทยพัฒน์

📅 รับสมัคร วันนี้ – 22 พฤษภาคม 2566

สาขาวิจัยที่เปิดรับสมัคร

– สาขาวิจัยด้านพืชศาสตร์ (Plant Science)
– วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotic Engineering and Automation System)
– สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)

รายละเอียดการสมัคร

ระดับปริญญาโท: https://kmutt.me/rukkha-master66
ระดับปริญญาเอก: https://kmutt.me/rukkha-docteral66

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
E-mail: admission@kmutt.ac.th

FB: KMUTT2ADMISSION

Link : www.facebook.com/photo?fbid=603315118495308&set=a.558096723017148

หมายเหตุ:

1. ผู้สมัครต้องไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท หรือผู้สมัครต้องไม่เคยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมาก่อน

2. สมัครเข้าศึกษา สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา วิชาเอกวิศวกรรมนอกฝั่ง และวิชาเอกวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ติดต่อ 096-9407568, 086-3758725 และ 089-6839900

3. วุฒิการศึกษาที่รับสมัคร เป็นไปตาม กำหนดการรับสมัครนักศึกษา โครงการคัดเลือกตรง ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566

4. ผู้สมัครต้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในสาขาที่จะเรียนระดับปริญญาโท เพื่อรับรองการเข้าศึกษาให้แล้วเสร็จ (ตามแบบฟอร์ม หนังสือรับรองการสมัครเข้าศึกษาสำหรับทุนรุกขพิทยพัฒน์)

5. ผู้สมัครแนบเอกสารการสมัครแบบออนไลน์ ผ่านระบบรับสมัคร ยกเว้น หนังสือรับรองการสมัครเข้าศึกษา รับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และหนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) รับรองโดยอาจารย์ผู้เคยสอน หรือผู้บังคับบัญชาในสายงานของผู้สมัคร จำนวน 2 ท่าน เมื่อดำเนินการแล้ว ขอให้ผู้ให้คำรับรอง จัดส่งเอกสารทางอีเมล admission@kmutt.ac.th

6. กรณีผู้สมัครชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเข้ารับการพิจารณาในรอบที่สมัคร หรือภาคการศึกษาที่เปิดรับสมัคร หรือทำการยกเลิกใบสมัคร มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัคร และไม่สามารถโยกย้ายสิทธิการสมัครไปรอบต่อไป หรือภาคการศึกษาต่อไปได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

7. โปรดศึกษารายละเอียดการรับสมัครด้านล่างก่อนการสมัคร หากพบปัญหาในการสมัคร หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ 02 470 8367

ที่มา admission.kmutt.ac.th

บทความแนะนำ