บรรยากาศแต่ละมหาลัย ม.เชียงใหม่

ภาพบรรยากาศ อาคาร สถานที่ต่างๆ ใน ม.เชียงใหม่ – CHIANG MAI UNIVERSITY

Home / มุมต่างๆ มหาวิทยาลัย / ภาพบรรยากาศ อาคาร สถานที่ต่างๆ ใน ม.เชียงใหม่ – CHIANG MAI UNIVERSITY

ม.เชียงใหม่ หรือ Chiang Mai University ชื่อย่อ มช. / CMU คติพจน์ อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา (บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตน) สีประจำสถาบัน คือ สีม่วงดอกรัก เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค ตามโครงการพัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2501 พร้อมทั้งได้มีการเรียกร้องให้ขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาออกสู่ภูมิภาค โดยขอให้รัฐบาลจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จาก กระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2552

ภาพบรรยากาศ อาคาร สถานที่ต่างๆ ใน ม.เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยนี้ตั้งอยู่เชิงดอยสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ ขนาบข้างด้วยถนนห้วยแก้ว และถนนสุเทพ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 4 ก.ม. และมีเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่เศษ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศสตร์

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมแห่งสุขภาพ และผู้สูงอายุสุขภาพดี สังคมที่รักษาวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมวางแนวทาง CMU Transformation สู่ “ก้าวใหม่ มช.” สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก

วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม

บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม

ภาพทั้งหมด

ที่ตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ม.เชียงใหม่ วิทยาเขตหลัก
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ศูนย์การศึกษา หริภุญไชย
205 หมู่ 2 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ศูนย์การศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร
119/76 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

เว็บไซต์ มช. https://www.cmu.ac.th

บทความแนะนำ