พิพิธภัณฑ์ ม.ขอนแก่น

มข. เปิดพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หนุนเยาวชนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิต

Home / มุมต่างๆ มหาวิทยาลัย / มข. เปิดพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หนุนเยาวชนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดอาคาร พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานเปิดงาน โดยมีศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ กล่าวรายงาน ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงถือเป็นสถานที่รวบรวมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

สนับสนุนการจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมทางวิชาการ รวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่าง ๆ ที่ช่วยให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่จะได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ รวมถึงการจุดประกายความคิดเพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิดการสร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และสังคม

ภายในตัวอาคาร

ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มีพื้นที่กว่า 12,000 ตารางเมตร มีการจัดแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการภูมิปัญญาวิถีไทย จัดแสดงวิถีของความเป็นไทยที่สั่งสมและถ่ายทอดกันรุ่นสู่รุ่น ผสานกับการพัฒนาตามยุคสมัยจนกลายเป็นองค์ความรู้ที่เข้ากับชีวิตประจำวัน

นิทรรศการพลังงานธรรมชาติ จัดแสดงการเกิดพลังธรรมชาติรูปแบบต่าง ๆ พลังงานทดแทน พลังงานในอนาคต รวมถึงวิธีอนุรักษ์พลังงาน นิทรรศการเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน จัดแสดงแบบจำลองรูปแบบการใช้เทคโนโลยีในอนาคต ที่เชื่อมโยงสังคมเข้ากับการศึกษา สุขภาพ ความปลอดภัยและความสะดวกสบาย

ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานภายใต้ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งกำกับดูแลโดยรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้แก่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ การจัดกิจกรรมเชิงวิชาการ และกิจกรรมสร้างสรรค์ เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ ทั้งของชาติไทยและสากล

ที่มา KKU : https://rspg.kku.ac.th/