dpu ทุนการศึกษา ทุนเรียนดี ปริญญาตรี ม.6

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครทุนเรียนดี สำหรับ นศ.เข้าใหม่ – กำหนดการรับสมัคร

Home / ข่าวการศึกษา / ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครทุนเรียนดี สำหรับ นศ.เข้าใหม่ – กำหนดการรับสมัคร

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครทุนเรียนดี สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลังจากจบการศึกษาในระดับมัธยมปลาย (ม.6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป มาดู ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครทุนเรียนดี สำหรับ นศ.เข้าใหม่ – กำหนดการ เลยค่ะ

ทุนเรียนดี สำหรับ นศ.เข้าใหม่

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ทุนเรียนดี น.ศ.เข้าใหม่ - กำหนดการรับสมัคร

ทุนเรียนดีไสว – สนั่น

ชื่อทุน “ไสว – สนั่น” เป็นทุนที่สนับสนุนให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมได้รับทุนการศึกษา และเป็นกำลังสำคัญของ มหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต

1. วิธีการคัดเลือก : สอบข้อเขียน + สอบสัมภาษณ์

2. คุณสมบัติผู้สมัคร : ต้องสำเร็จการศึกษา โดยมีผลการเรียน

– นักเรียนที่จบชั้น ม.6 GPA 3.00 ขึ้นไป
– นักเรียนที่จบชั้น ปวช. GPA 3.00 ขึ้นไป
ยกเว้น วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) ผลการเรียนต้อง 3.20 ขึ้นไป

3. จำนวนเงินทุนที่ได้รับ : ค่าหน่วยกิต, ค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร

4. จำนวนเงินทุนที่ให้ : ให้ทุน 100% ระยะเวลา 4 ปีการศึกษา โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษา/ปี ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

5. เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง : มีผลการการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 13

6. จำนวนทุน : อยู่ในดุลยพินิจของแต่ละวิทยาลัย / คณะ

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ทุนเรียนดี น.ศ.เข้าใหม่ - กำหนดการรับสมัคร

ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา

ชื่อทุน “พระสิทธิธาดา” เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยต้องการส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี

1. วิธีการคัดเลือก : สอบข้อเขียน + สอบสัมภาษณ์

2. คุณสมบัติผู้สมัคร : ต้องสำเร็จการศึกษา โดยมีผลการเรียน

– นักเรียนที่จบชั้น ม.6 GPA 3.00 ขึ้นไป
– นักเรียนที่จบชั้น ปวช. GPA 3.00 ขึ้นไป
– นักเรียนที่จบชั้น ปวส. GPA 3.00 ขึ้นไป
ยกเว้น วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) ผลการเรียนต้อง 3.20 ขึ้นไป

3. จำนวนเงินทุนที่ให้ : ให้ทุน 50% – 100% ระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษา/ปี สำหรับภาคปกติ และ 3 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับนักศึกษาภาคค่ำ ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

4. เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง

– มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับหลักสูตรสายวิทยาศาสตร์ และสายวิศวกรรมศาสตร์
– มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับหลักสูตรสายสังคมศาสตร์
– มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50 สำหรับหลักสูตรนานาชาติ และไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 13

5. จำนวนทุน : อยู่ในดุลยพินิจของแต่ละวิทยาลัย / คณะ

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ทุนเรียนดี น.ศ.เข้าใหม่ - กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการ

กำหนดการทุนเรียนดี (เข้าใหม่) รอบ 2

– เปิดรับสมัคร : 24 มี.ค. – 11 พ.ค. 62
– สอบข้อเขียน (เช้า)/สอบสัมภาษณ์ (บ่าย) : 14 พ.ค. 62
– คณะกรรมการส่งผลพิจารณา : 16 พ.ค. 62
– ประกาศผลผ่านเว็บ : 17 พ.ค. 62
– รายงานตัวผู้ได้รับทุน : 17 – 22 พ.ค. 62

กำหนดการทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ และด้านอื่น ๆ

– เปิดรับสมัคร : 24 มี.ค. – 11 พ.ค. 62
– สอบสัมภาษณ์ : 14 พ.ค. 62
– คณะกรรมการส่งผลพิจารณา : 16 พ.ค. 62
– ประกาศผลผ่านเว็บ : 17 พ.ค. 62
– รายงานตัวผู้ได้รับทุน : 17 – 22 พ.ค. 62

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ทุนเรียนดี น.ศ.เข้าใหม่ - กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครทุน มธบ. 2562

1. ทุนเชียร์ลีดเดอร์
– เปิดรับสมัคร : 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 62
– สอบสัมภาษณ์ : 2 มิ.ย. 62

2. ทุนดนตรี
– เปิดรับสมัคร : 1 มี.ค. – 28 พ.ค. 62
– สอบสัมภาษณ์ : 29 พ.ค. 62

3. ทุนศิลปวัฒนธรรม (เข้าใหม่)
– เปิดรับสมัคร : 1 มี.ค. – 28 พ.ค. 62
– สอบสัมภาษณ์ : 29 พ.ค. 62

4. ทุน E-Sport
– เปิดรับสมัคร : 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 62
– สอบสัมภาษณ์ : 2 มิ.ย. 62

5. ทุน Startup
– เปิดรับสมัคร : 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 62
– สอบสัมภาษณ์ : 2 มิ.ย. 62

เพิ่มเติม : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

บทความที่น่าสนใจ