ทุนการศึกษา ทุนเรียนต่อ

กสิกรไทยให้ทุนเรียนต่อ ป.โท ในสถาบันชั้นนำทั้งไทย และต่างประเทศ ปี 2562

Home / ข่าวการศึกษา / กสิกรไทยให้ทุนเรียนต่อ ป.โท ในสถาบันชั้นนำทั้งไทย และต่างประเทศ ปี 2562

ธนาคารโลโก้สีเขียวที่ทุกคนคุ้นเคยกันดี ได้ประกาศให้ทุนเรียนปริญญาโท กับบุคคลทั่วไปประจำปี 2562 ผู้สมัครทุนนี้สามารถเลือกได้ว่าอยากเรียนต่อที่สถาบันในประเทศ หรือสถาบันต่างประเทศ

กสิกรไทยให้ทุนเรียนต่อ ป.โท ปี 2562

ธนาคารกสิกรไทยมีนโยบายพัฒนา และส่งเสริมการศึกษา จึงได้ก่อตั้งทุนเรียนต่อ ปริญญาโทนี้ขึ้นมา และทุนเรียนต่อ ป.โท นี้ทางธนาคารก็ได้ให้ทุกปี ต่อเนื่องกัน ซึ่งมีการริเริ่มให้ทุนมาตั้งแต่ปี 2509 ปีนี้ก็เป็นปีที่ 53 ของการให้ทุนแล้ว

รายละเอียดทุน

ทุนที่จะให้มีทั้งหมด 8 ทุน โดยผู้สมัครสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนปริญญาโทกับสถาบันในประเทศ หรือต่างประเทศ และทั้ง 8 ทุนที่ให้จะแบ่งออกเป็นทุนสาขาวิชา MBA, Finance, Financial Engineering และอื่นๆ จำนวน  5 ทุน และสาขาวิชา Business Data Analytics อีกจำนวน 3 ทุน

ทุนเรียน ป.โท ต่างประเทศ

ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 7 ประเทศกับอีก 1 เขตปกครองพิเศษ ดังนี้ สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, สวิตเซอร์แลนด์, ญี่ปุ่น, จีน, สิงคโปร์ และฮ่องกง อีกทั้งยังสามารถเลือกเรียนสาขาได้ดังต่อไปนี้

 • MBA
 • Finance
 • Financial Engineering
 • International Business
 • Risk management
 • Mathematics
 • Statistics
 • Data Analysis
 • Computer science – AI (Artificial Intelligence)
 • Machine Learning
 • Human Capital interaction (UI/UX Design Biometrics)
 • Computer System
 • Computational Linguistics
 • Business Data Analytics

ทุนเรียน ป.โท ในประเทศ

ผู้สมัครสามารถเลือกเรียนได้ที่ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในสาขา MBA, MFE, MSF, MIF หรือ MIM

** ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องเรียนให้จบตามกำหนดเวลาที่สถาบันกำหนดเอาไว้ และจบมาจะต้องทำงานกับธนาคารกสิกรไทยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของเวลาที่ได้รับทุน แต่ถ้าปฏิบัติงานไม่ครบตามเวลาที่กำหนดจะต้องชดใช้เงินทุนทั้งหมดคืน กับค่าปรับอีก 1 เท่า

คุณสมบัติของผู้สมัครทุน

1. ถือสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี และถ้าหากเป็นผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

 • ผู้สมัครสาขาวิชา Business Data Analytic ต้องมีอายุไม่เกิน 28 ปี
 • ผู้สมัครสาขาวิชา Business Administration, Finance และสาขาวิชาอื่นๆ ที่กำหนด ต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี

2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชาและมีเกรดเฉลี่ย(GPA) ไม่น้อยกว่า 3.00

3. สำหรับผู้ที่สมัครต่างประเทศต้องมีผลสอบภาษาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • TOEFL  อย่างน้อย 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet-based)
 • IELTS อย่างน้อย 6.0
 • ผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับตั้งแต่ N2 ขึ้นไป (กรณีสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ประเทศญี่ปุ่น)
 • ผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 ขึ้นไป (กรณีสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่สาธารณรัฐประชาชนจีน)

4. สำหรับผู้ที่สมัครทุนในประเทศ ต้องมีผลสอบภาษาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • TOEFL อย่างน้อย 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet-based)
 • IELTS อย่างน้อย 6.0
 • CU TEP อย่างน้อย 75 คะแนน
 • TU GET อย่างน้อย 550 คะแนน

เอกสารที่ต้องใช้

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ชุด

3. สำเนาปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) อย่างละ 1 ชุด

4. ใบแสดงผลสอบ TOEFL IELTS JLPT หรือ HSK และ GMAT หรือจดหมายตอบรับให้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท จากหลักสูตร และสถาบันที่ธนาคารกำหนดสามารถใช้ได้ถึงวันปิดรับสมัคร

5. สำเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหารจำนวน 1 ชุด

วิธีการสมัคร

กรอกใบสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร

วันนี้ –  9 เมษายน 2562

**อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ kasikornbank

บทความแนะนำ