ทุนการศึกษา ทุนเรียนต่อ

ทุนเรียนต่อ ป.โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จากรัฐบาลไทย ประจำปี 2019

Home / ข่าวการศึกษา / ทุนเรียนต่อ ป.โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จากรัฐบาลไทย ประจำปี 2019

RTG Fellowship – ทุนเรียนต่อ ป.โท และเอก ด้านสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (Information and Communication Technologies – ICT) ที่สถาบัน AIT ทุนนี้สนับสนุนโดยรัฐบาลไทย เป็นทุนที่ไม่มีข้อผูกมัด ไม่ต้องใช้ทุนคืน

ทุนเรียนต่อ ป.โท จากรัฐบาลไทย ประจำปี 2019

นักศึกษาที่ได้รับทุนนี้จะได้เรียนรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนำความรู้ ความสามารถไปพัฒนาประเทศให้ก้าวไกล จึงได้จัดสรรทุนนี้ขึ้นมา อีกทั้งสถาบัน AIT หรือ The Asian Institute of Technology ยังเป็นสถาบันที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา ที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ สถาบันแห่งนี้ได้รับการยอมรับว่า เป็นสถาบันการศึกษานานาชาติที่ดีที่สุดในโลก จาก U-Multirank ในปี 2015 อีกด้วย

รายละเอียดการให้ทุน

ผู้ที่สมัครโครงการ RTG Fellowship จะสามารถเรียนได้เฉพาะ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technologies – ICT) ที่สถาบัน AIT เท่านั้น และทุนที่ให้จะเป็นเงินค่าเรียนเพียงอย่างเดียว ไม่รวมหอพัก และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

1. การให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทสามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 แบบคือ

ทุน 100%

เป็นทุนที่ให้เงินสนับสนุนค่าเรียนทั้งหมด 848,000 บาท ซึ่งเงินจำนวนนี้จะครอบคลุมค่าเรียนทั้งหมด 4 ภาคเรียน สำหรับผู้ที่จะขอทุนนี้จะต้องได้เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 เป็นต้นไป แต่ถ้าจบมาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจะกำหนดเกรดเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.00 เป็นต้นไป

ทุน 75 %

เป็นทุนที่ให้เงินสนับสนุนค่าเรียนทั้งหมด 636,000 บาท ซึ่งเงินจำนวนนี้จะครอบคลุมค่าเรียนจำนวน 3 ภาคเรียน จะต้องจ่ายค่าเรียนเอง 1 เทอม เป็นเงิน 212,000 บาท สำหรับผู้ที่จะขอทุนนี้จะต้องได้เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 เป็นต้นไป แต่ถ้าจบมาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจะกำหนดเกรดเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 2.75 เป็นต้นไป

ทุน 50 %

เป็นทุนที่ให้เงินสนับสนุนค่าเรียนทั้งหมด 424,000 บาท ซึ่งเงินจำนวนนี้จะครอบคลุมค่าเรียนจำนวน 2 ภาคเรียน อีก 2 ภาคเรียนของหลักสูตรจะต้องจ่ายเงินเอง สำหรับผู้ที่จะขอทุนนี้จะต้องได้เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.75 เป็นต้นไป

** มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจะหมายถึง มหาวิทยาลัยชั้นนำที่ QS จัดอันดับ 1,000 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ได้แก่ จุฬาฯ, ม.มหิดล, ม.เชียงใหม่, ม.เกษตรศาสตร์, ม.ธรรมศาสตร์, ม.ขอนแก่น, ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ม.สงขลานครินทร์, ม.ศิลปากร, พระจอมเกล้าลาดกระบัง, ม.เทคโนโลยีสุรนารี, ม.นเรศวร, ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2. การให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก

ผู้ที่สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยรวมในระดับปริญญาโท 3.50 และปริญญาตรี 2.75 เป็นต้นไป สำหรับมหาวิทยาลัยชั้นนำ แต่ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยทั่วไปในระดับปริญญาตรีต้องได้เกรดเฉลี่ย 3.00 เป็นต้นไป

คุณสมับติของผู้สมัคร

1. มีสัญชาติไทย

2. มีทักษะภาษาอังกฤษตรงตามที่ สถาบัน AIT กำหนดไว้

วิธีการสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ ที่นี่

ระยะเวลาการรับสมัคร

วันนี้ – 20 กรกฎาคม 2019

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.ait.ac.th , ICT Programs

ภาพ : AIT campus

บทความแนะนำ