ทุนการศึกษา ทุนปริญญาโท

สวทช. แจกทุนเรียนปริญญาโท คณะวิศวะฯ ทั้งหมด 90 ทุน

Home / ข่าวการศึกษา / สวทช. แจกทุนเรียนปริญญาโท คณะวิศวะฯ ทั้งหมด 90 ทุน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดโครงการ TAIST – Tokyo Tech ประกาศให้ทุนเรียนต่อในระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 90 ทุน

สวทช. แจกทุนเรียนวิศวกรรมศาสตร์

โครงการ Thailand Advanced Institute of Science and Technology and Tokyo Institute of Technology หรือ TAIST – Tokyo Tech เกิดจากความร่วมมือกันของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology : Tokyo Tech) ประเทศญี่ปุ่น, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอบเขตการให้ทุน

ในโครงการนี้จะเปิดให้ทุนเรียนต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหมด 3 สาขาได้แก่

 • วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering : AE)
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว (Information and Communication Technology for Embedded Systems : ICTES)
 • วิศวกรรมพลังงาน และทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Energy and Resources Engineering : SERE)

โดยแต่ละสาขาจะให้ทุนละ 30 คน ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนจะได้เรียนกับอาจารย์จาก Tokyo Tech ประเทศญี่ปุ่น และจะได้รับใบประกาศมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดที่เปิดหลักสูตรนานาชาติ (โดยมหาวิทยาลัยต้นสังกัดจะได้แก่มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการนี้ทั้งหมด 4 สถาบัน) นอกจากนี้ผู้ที่ได้ทุนยังสามารถลงทะเบียนหลักสูตรประกาศนียบัตรระบบขนส่งทางราง (Rail Transportation Certificate) ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลได้อีกด้วย ผู้ที่ได้รับทุนจะเริ่มเรียนในเดือนสิงหาคม 2562

สิ่งที่ผู้ได้ทุนจะได้รับมีดังนี้

1. เงินทุนการศึกษาเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยทุนการศึกษาที่ให้จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้

 • ค่าหน่วยกิต
 • ค่าบำรุงการศึกษา
 • ค่าประชุมวิชาการไม่เกิน 500 เหรียญสหรัฐ
 • ค่าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

2. ได้ทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัย สวทช. หรือภาคอุตสาหกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. จบปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายในคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม, วนศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร หรือเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์, เครื่องกล, เคมี, ฟิสิกส์, อิเล็กทรอนิกส์ และคณิตศาสตร์ประยุกต์

2. มีเกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.75 แต่ถ้าหากมีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.75 แล้วอยากสมัครทุนก็จะต้องเป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยโดดเด่น หรือมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

3. มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของโครงการ (ผลสอบต้องมีอายุห้ามเกิน 2 ปี)

 • TOEFL (Paper) ไม่ต่ำกว่า 475
 • TOEFL (CBT) ไม่ต่ำกว่า 153
 • TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 53
 • CU – TEP ไม่ต่ำกว่า 60
 • TU – GET ไม่ต่ำกว่า 500
 • IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550
 • KU – EPT ไม่ต่ำกว่า 50

ระยะเวลาการรับสมัคร

แต่ละสาขาจะปิดรับสมัครไม่พร้อมกัน

– หลักสูตร AE รับสมัครวันที่ 5 ธันวาคม 2561 – 8 มีนาคม2562

– หลักสูตร ICTES และ SERE  รับสมัครวันที่ 5 ธันวาคม 2561 – 14 มีนาคม2562

**สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.nstda.or.th

บทความแนะนำ