มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Dhurakij Pundit University

Home / academy / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของประเทศไทย ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2511 ปัจจุบัน เปิดการเรียนการสอนใน 12 คณะ, วิทยาลัยนานาชาติ (DPUIC), วิทยาลัยนานาชาติจีน (KDCIC), วิทยาลัยครุศาสตร์… See More

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของประเทศไทย ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2511 ปัจจุบัน เปิดการเรียนการสอนใน 12 คณะ, วิทยาลัยนานาชาติ (DPUIC), วิทยาลัยนานาชาติจีน (KDCIC), วิทยาลัยครุศาสตร์ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำของประเทศ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 ภายใต้เจตนารมณ์ของ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ และอาจารย์สนั่น เกตุทัต โดยใช้ชื่อสถาบันว่า “ธุรกิจบัณฑิตย์” ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองประปา ถนนพระราม 6 ต่อมาได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในปี พ.ศ. 2513 และเลื่อนฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” ในปี พ.ศ. 2527 ด้วยพัฒนาการที่ไม่หยุดยั้งผนวกกับการขยายตัวของระบบการศึกษาในประเทศใน ปี พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลัยได้ย้ายสถานที่ตั้งมาอยู่ที่ริมคลองประปา ถนนประชาชื่น บนเนื้อที่กว่า 100 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารปฏิบัติการทางการเรียนการสอนที่ทันสมัยรวม ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในรูปแบบที่เอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบ ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่สวยงามและร่มรื่น

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดสอนทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ ในระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคค่ำ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก โดยมี ดร. อรัญ  ธรรมโน เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นอธิการบดี และทั้งมีการก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ (DPUIC) ในปี 2547 และวิทยาลัยนานาชาติจีน (KDCIC) ในปี 2553 เพื่อรองรับผู้ที่ต้องการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล ตลอด 46 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตออกไปสู่สังคมรวมกว่า 80,000 คน ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 1,074 คน มีสัดส่วนอาจารย์ระดับปริญญาเอก 17% ระดับปริญญาโท 76% มีนักศึกษาที่กำลังศึกษาจากทุกระดับกว่า 20,000 คน โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติ และภาคค่ำ จำนวน 19,044 คน ปริญญาโทจำนวน 3,659 คน และปริญญาเอกจำนวน 217 คน นับเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนอย่างกว้างขวาง

ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของผู้ก่อตั้งที่จะสร้างเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองดีของสังคม เป็นนักธุรกิจที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญของชาติ เพราะมีความเชื่อว่า “นักธุรกิจเป็นผู้สร้างชาติ” ยังผลให้สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งสถาปนาขึ้นโดยเน้นการเรียนการสอนทางด้านธุรกิจสมเป็น “แหล่งวิชาการประสานความรู้ธุรกิจ”

ปรัชญาประจำมหาวิทยาลัย คือ นักธุรกิจเป็นผู้สร้างชาติ

คติธรรมประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่
กมฺมนฺเตน วิสุชฺฌติ :  คนบริสุทธิ์ได้ด้วยการงาน
ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจาร : ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย คือ “ธุรกิจบัณฑิตย์” หมายถึง ความรอบรู้ทางด้านธุรกิจ

ตราประจำมหาวิทยาลัย

เป็นรูปพระสิทธิธาดาประทับนั่งบนแท่น มีวงกลมล้อมรอบ 2 ชั้น ขอบของวงกลมนอกประดับด้วยกลีบบัวซ้อนกัน 32 กลีบ ระหว่างวงกลมนอกกับวงกลมในมีนพรัตน์ หรือดวงแก้ว 9 ดวง วางอยู่ห่างกันเป็นช่วงเท่าๆ กัน ซึ่งมีความหมาย คือ พระสิทธิธาดา เป็นปางหนึ่งของพระคเณศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ และปัญญา

สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีม่วง-สีฟ้า หมายถึง การปฏิบัติทางธุรกิจ

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ต้นไผ่

เพลงะประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่

– นพรัตน์, มาร์ช ม.ธ.บ.
– ขวัญธุรกิจ
– เดือนดารา
– ม่วงฟ้า (ดั้งเดิม)
– มธบ.รำลึก
– หญิงไทยใจงาม
– ม่วงฟ้า
– สายสัมพันธ์
– แผ่นดินของเรา
– มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
– ลาแล้ว มธบ
– สวัสดี
– ม่วงฟ้าสัมพันธ์
– ชื่นชีวิต
– รำวง มธบ
– จากยอดดอย
– วันบัณฑิต
– ใครหนอ

ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 02-954-7300 โทรสาร 02-589-9605

 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ : Dhurakij Pundit University
ชื่อย่อ : มธบ./DPU
คติพจน์ : บัณฑิตต้องถึงพร้อมทั้งคุณธรรมและคุณวุฒิ
ประเภท : เอกชน
เว็บไซต์ : www.dpu.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/dpu.ac.th

ที่มา วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ http://www.dpu.ac.th/introduce-dpu.html

See Less