ทุนการศึกษา ทุนเรียนต่อ เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อประเทศจีน

ทุนเรียนต่อประเทศจีน (Nankai University) สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ปี 2019

Home / ข่าวการศึกษา / ทุนเรียนต่อประเทศจีน (Nankai University) สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ปี 2019

มหาวิทยาลัยหนานไค (Nankai University) ประกาศให้ทุนนักศึกษาต่างชาติ ทั้งในระดับปริญญาตรี ,ปริญญาโท และปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยหนานไค ประเทศจีน

ทุนเรียนต่อประเทศจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ 2019

มหาวิทยาลัยหนานไค ตั้งอยู่ที่เมืองเทียนจิง ประเทศจีน เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของจีนอันดับ 17 ซึ่งที่นี้มีสาขาวิชาให้เลือกจำนวนมาก โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีมีให้เลือกทั้งหมด 80 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 231 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอกอีก 172 สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยหนานไค ( Nankai University )

ขอบเขตการให้ทุน

ทุนที่ให้จะเป็นเงินสนับสนุนค่าเรียน ในระดับปริญาตรี โท และเอก ของการเรียนที่มหาวิทยาลัยหนานไค ซึ่งผู้ที่จะขอทุนนี้ได้จะต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติ และในแต่ละระดับจะได้เงินทุนสนับสนุนไม่ท่ากัน

  • ระดับปริญญาตรี จะได้  10,000  หยวนต่อปี ( ประมาณ 47,500 บาท)
  • ระดับปริญญาโท และเอก จะได้  15,000  หยวนต่อปี ( ประมาณ 71,300บาท)

เอกสารที่ต้องใช้

1. สำเนา ใบสมัครทุนออนไลน์ จำนวน 2 ชุด

2. สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด ที่แต่ระดับกำหนดเอาไว้จำนวน 2 ชุด ซึ่งเอกสารจะต้องเป็นภาษาจีนหรือไม่ก็ภาษาอังกฤษ แต่ละลำดับจะกำหนดวุฒิเอาไว้ดังนี้

  • ปริญญาตรี จะต้องมีวุฒิสูงสุดคือ ใบจบมัธยมปลาย
  • ปริญญาโท จะต้องมีวุฒิสูงสุดคือ ใบวุฒิปริญญาตรี
  • ปริญญาเอก จะต้องมีวุฒิสูงสุดคือ ใบวุฒิปริญญาโท

3. สำเนาแสดงผลการเรียนจะเป็นภาษาจีน หรืออังกฤษก็ได้ จำนวน 2 ฉบับ

4. เขียนเรียงความบรรยายตัวเองอย่าง แผนวิจัยที่จะทำ ที่มาของการขอทุนเรียน จุดแข็ง ฯลฯ เขียนเป็นภาษาจีน หรืออังกฤษก็ได้ ( สำหรับปริญญาโท และเอก ต้องไม่ต่ำกว่า 800 คำ ระดับปริญญาตรี ต้องไม่ต่ำกว่า 300 คำ)

5. จดหมายแนะนำตัวจากอาจารย์จำนวน 2 ฉบับ จะเป็นภาษาจีน หรืออังกฤษก็ได้

6. สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ฉบับ

7. สำเนาผลตรวจสุขภาพ

8. สำเนาใบเสร็จจ่ายค่าทำเนียมการสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยหนานไค

  • ระดับปริญญาตรี 400 หยวน
  • ระดับปริญญาโท 600 หยวน
  • ระดับปริญญาเอก 600 หยวน

สำหรับคนที่จะเรียนต่อในหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาจีนจะต้องได้ผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 4 เป็นต้นไป และสำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ จะต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL มากกว่า 87 หรือ IELTS มากกว่า 6.0

มหาวิทยาลัยหนานไค ( Nankai University )

ระยะเวลาการรับสมัคร

ตอนนี่้ – 15 มิถุนายน 2019

**อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ nankai

ภาพ : china education  , eduego

บทความแนะนำ