งาน ตกงาน ปริญญาตรี

จบ ป.ตรี ว่างงานเดือน ก.ย. 1.73 แสนคน – ผลสำรวจจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ

Home / บทความการทำงาน / จบ ป.ตรี ว่างงานเดือน ก.ย. 1.73 แสนคน – ผลสำรวจจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรของเดือนกันยายน 2562 พบว่ามีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561  โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา ว่างงานสูงถึง 1.73 แสนคน เพิ่มขึ้นจากเมื่อปีที่แล้วถึง 28,000 คน

สำนักงานสถิติแห่งชาติเผยผลสำรวจ คนจบป.ตรี เดือน ก.ย. ว่างงาน 1.73 แสนคน

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 จำแนกตามระดับการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อนี้

ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 56.64 ล้านคน

เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน 37.72 ล้านคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงาน หรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงานมีจำนวน 18.92 ล้านคน

ผู้ที่พร้อมทำงาน ประกอบด้วย

– ผู้ที่มีงานทำ 37.21 ล้านคน

– ผู้ว่างงาน 3.85 แสนคน

– ผู้ที่รอฤดูกาล 1.2 แสนคน

เมื่อพิจารณาอัตราการว่างงานตามกลุ่มอายุ

– กลุ่มวัยเยาวชนหรือผู้มีอายุ 15-24 ปี มีอัตราการว่างงานร้อยละ 6.5 ซึ่งปกติในกลุ่มนี้ อัตราการว่างงานจะสูง

– กลุ่มวัยผู้ใหญ่ อายุ 25 ปีขึ้นไป มีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.4

**เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 กลุ่มเยาวชนมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 5.1 เป็นร้อยละ 6.5

หากจำแนกตามระดับการศึกษา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว พบว่า

– ระดับอุดมศึกษา ว่างงานสูงถึง 1.73 แสนคน

– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ว่างงาน 8.4 หมื่นคน

– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ว่างงาน 7.7 หมื่นคน

– ระดับประถมศึกษา ว่างงาน 4.2 หมื่นคน

– ไม่มีการศึกษาหรือต่ำกว่าประถมศึกษา ว่างงาน 9.0 พันคน

**เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 พบว่า

– ผู้ว่างงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นลดลง 2.0 หมื่นคน

– ไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษาลดลง 3.0 พันคน

– ระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น 2.8 หมื่นคน

– ระดับประถมศึกษาเพิ่มขึ้น 4.0 พันคน

– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเพิ่มขึ้น 3.0 พันคน

ข้อมูลจาก: www.nso.go.th

บทความที่แนะนำ