คณะน่าเรียน จบแล้วทำงานอะไร ปริญญาตรี อาชีพทำเงิน แนะแนวการศึกษา

แนะนำ คณะ/สาขา น่าเรียน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (RPU)

Home / ข่าวการศึกษา / แนะนำ คณะ/สาขา น่าเรียน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (RPU)

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีวิทยาเขตหลักอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 20 เมษายน 2549 โดยวันนี้จะมา แนะนำ คณะ/สาขา น่าเรียน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (RPU) กันค่ะ

คณะ/สาขา น่าเรียน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

แนะนำ คณะ/สาขา น่าเรียน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

คณะบริหารธุรกิจ

– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– สาขาวิชาการตลาด
– สาขาวิชาการจัดการ
– สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
– สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คณะบัญชี

– สาขาวิชาการบัญชี

คณะนิเทศศาสตร์

– การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์

– สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะนิติศาสตร์

– สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

– สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
– หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

แนะนำ คณะ/สาขา น่าเรียน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

แต่ละ คณะ/สาขา จบมาแล้ว ทำงานอะไรได้บ้าง ?

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์
– นักวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ
– นักพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมเมอร์
– ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ระบบคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาการตลาด
– พนักงานฝ่ายการตลาด
– นักวิจัยการตลาด
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายอบรมการตลาด
– พนักงานฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์
– พนักงานฝ่ายบริการลูกค้า
– พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
– พนักงานส่งเสริมการขาย
– ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

สาขาวิชาการจัดการ
– ผู้บริหารระดับสูง
– การบริหารทรัพยากรบุคคล
– การจัดการบริหารองค์กร
– การบริหารสำนักงาน
– นักวิจัยและบริหารโครงการ
– วิทยากรบรรยายพิเศษ
– ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษานักพัฒนาองค์กร

แนะนำ คณะ/สาขา น่าเรียน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
– พนักงานราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
– เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
– พนักงานสำนักงานการท่องเที่ยวประจำจังหวัด
– มัคคุเทศก์อาชีพ
– พนักงานสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน
– พนักงานฝ่ายการตลาด และการขายบริษัทนำเที่ยว
– พนักงานปฏิบัติการนำเที่ยว
– พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
– ประชาสัมพันธ์
– ลูกค้าสัมพันธ์
– งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
– หัวหน้าพ่อครัว (Chef)
– พนักงานผสมเครื่องดื่ม
– แม่บ้าน
– ธุรกิจการบิน
– ธุรกิจ MICE
– ธุรกิจสปา

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
– การจัดซื้อจัดจ้าง
– การบริหารสินค้าคงคลัง
– การขนส่งทั้งภายในและระหว่างประเทศ
– การคลังสินค้าและการกระจายสินค้า
– สารสนเทศในงานโลจิสติกส์
– การบริการลูกค้าด้านโลจิสติกส์

คณะบัญชี

สาขาวิชาการจัดการบัญชี
– การทําบัญชี
– การสอบบัญชี
– การบัญชีบริหาร
– การวางระบบบัญชี
– การบัญชีภาษีอากร
– การศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
– เจ้าของกิจการ/ประกอบอาชีพอิสระ
– การให้คําปรึกษาทางการเงินและบัญชี
– ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แนะนำ คณะ/สาขา น่าเรียน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

คณะนิเทศศาสตร์

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
– นักประชาสัมพันธ์
– นักโฆษณา
– นักข่าว
– นักเขียนบท
– นักสื่อสารองค์กร
– นักสร้างสรรค์สื่อ
– ผู้ผลิตผลงานโฆษณา
– ผู้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
– นักจัดรายการวิทยุ
– นักวิจารณ์ด้านการสื่อสาร
– นักวางแผนสื่อโฆษณา
– กราฟิกดีไซน์เเนอร์
– ผู้สื่อข่าว
– ช่างภาพ
– นักแสดง
– ผู้กำกับการแสดง
– เจ้าของกิจการด้านสื่อ

คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
– ผู้ประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ
– นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
– นักออกแบบ และวิเคราะห์ระบบงานสารสนเทศ
– นักพัฒนา และออกแบบโปรแกรม
– นักพัฒนา และออกแบบเว็บไซต์ในเชิงธุรกิจ
– ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
– นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
– ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวด้วยความชำนาญ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนะนำ คณะ/สาขา น่าเรียน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

คณะนิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์
– เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและตำรวจ
– ที่ปรึกษากฎหมาย
– พนักงานธนาคาร
– เจ้าพนักงานธุรการ
– เจ้าพนักงานราชทัณฑ์
– เจ้าพนักงานกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม
– เจ้าพนักงานการศุลกากร
– เจ้าพนักงานกรมสรรพากร
– เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต
– เจ้าหน้าที่การทูต
– นักทัณฑวิทยา
– พนักงานที่ดิน
– พนักงานแรงงาน
– พนักงานประกันสังคม
– เจ้าของสำนักงานกฎหมาย

คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
– ผู้ประกอบการ
– งานเลขานุการ
– งานบริการในธุรกิจต่าง ๆ
– การท่องเที่ยวและการโรงแรม
– งานล่าม
– งานแปลเอกสาร
– อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
– แอร์โฮสเตส

แผนที่มหาวิทยาลัย

แนะนำ คณะ/สาขา น่าเรียน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

โทร : 02-432-6101

เพิ่มเติม : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ