TCAS คณะน่าเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรียนต่อมหาวิทยาลัย

เรียนต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัครผ่านระบบ TCAS ต้องใช้คะแนนสอบอะไรบ้าง?

Home / ข่าวการศึกษา / เรียนต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัครผ่านระบบ TCAS ต้องใช้คะแนนสอบอะไรบ้าง?

วิศวกรรมศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการนำวิทยาการและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ คิดค้น ออกแบบ และประดิษฐ์ออกมาเป็นสิ่งต่าง ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่แล้วมาปรับปรุง ดัดแปลง เพื่อยกระดับมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย ดังนั้นน้อง ๆ คนไหนที่อยากจะเรียนต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องมีความรู้พื้นฐานทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และมีความถนัดทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ด้วย เพราะทั้งสามอย่างนี้น้อง ๆ จะต้องเจอแน่นอนเมื่อเข้าไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

อยากเรียนต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง?

ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการแบ่งสาขาวิชาออกเป็นหลากหลายแขนงด้วยกัน เช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมการบินและอากาศยาน เป็นต้น

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้คะแนนสอบอะไรบ้างนั้น ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ได้รวบรวมข้อมูลน่ารู้มาฝากกันแล้วค่ะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิชาที่น้อง ๆ จะต้องลงสอบ ได้แก่

  • O-NET
  • 9 วิชาสามัญ
  • GAT ความถนัดทั่วไป
  • PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
  • PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
  • PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

รอบที่เปิดรับสมัครผ่านระบบ TCAS

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

  • คะแนนที่ใช้ ประกอบด้วย เกรด แฟ้มสะสมผลงาน รางวัลที่เคยได้รับหรือที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมศาสตร์ และทำการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย

รอบที่ 2 โควตา

  • คะแนนที่ใช้ ประกอบด้วย ผลคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ คุณสมบัติพิเศษ (ทางมหาวิทยาลัยเป็นคนกำหนด) และเขตพื้นที่/โรงเรียนเครือข่าย

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

  • คะแนนที่ใช้ ประกอบด้วย ผลคะแนนสอบ GAT/PAT 1, PAT 2, PAT 3 (ทั้งนี้ในแต่ละมหาวิทยาลัยอาจจะมีการใช้คะแนน PAT 1,2,3 ไม่เหมือนกัน)

รอบที่ 4 แอดมิชชัน (Admission)

คะแนนที่ใช้ ประกอบด้วย เกรดเฉลี่ย ผลคะแนนสอบ O-NET และ GAT/PAT 1, PAT 2, PAT 3

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

  • คะแนนที่ใช้ ประกอบด้วย เกรดเฉลี่ย ผลคะแนนสอบ O-NET และ GAT/PAT (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยเป็นคนกำหนดเกณ์ในการคัดเลือกว่าจะใช้คะแนนอะไรบ้าง และใช้ในสัดส่วนเท่าไรบ้าง)

** หมายเหตุ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การคัดเลือก หรือคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกผ่านระบบ TCAS ในแต่ละรอบ หรือแต่ในละปีการศึกษา ดังนั้นน้อง ๆ จำเป็นที่จะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครกันให้ดีด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดกันนะ!

คณะวิศวกรรมศาสตร์

PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ คืออะไร?

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือ PAT 3 (Professional and Academic Aptitude Test) เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนำมาใช้วัดความรู้พื้นฐานของน้อง ๆ ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสายวิชาชีพเฉพาะ และยังเป็นการวัดศักยภาพความพร้อมในการเข้าเรียนอีกด้วยว่ามีมากน้อยเพียงใด

ดังนั้นน้อง ๆ คนไหนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำเป็นที่จะต้องสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3) เพื่อนำคะแนนไปยื่นร่วมกับคะแนนสอบอื่น ๆ ในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (ทั้งนี้หลักเกณฑ์การคัดเลือกอาจจะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละมหาวิทยาลัย และแต่ละปีการศึกษา เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นคนกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกเอง และยังรวมไปถึงการรับสมัครผ่านระบบ TCAS ที่อาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้) การทดสอบ PAT 3 หรือ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ สามารถแบ่งข้อสอบออกได้ 2 พาร์ท ได้แก่

1. สอบวัดความรู้พื้นฐาน 

เนื้อหาที่ออกสอบในส่วนนี้จะเป็นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ฟิสิกส์ เคมี และความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ฯลฯ

2. สอบวัดความถนัด

เนื้อหาที่ออกสอบในส่วนวัดความถนัด จะเป็นข้อสอบวัดว่าเราพร้อมกับการเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัยหรือไม่ เช่น เรื่องการเขียนแบบทางด้านวิศวกรรม การคิดแบบวิศวกร การดูรูปทรง และความรู้ด้านเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกร เป็นต้น

อ้างอิงข้อมูลจาก : www.act.ac.th, www.ondemand.in.th

บทความที่น่าสนใจ