มหาวิทยาลัยน่าเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษา สายอาชีพ

อยากเรียนสายอาชีพ – 10 วิทยาลัย ที่เปิดรับ ปวช. จากทั่วกรุงเทพฯ

Home / ข่าวการศึกษา / อยากเรียนสายอาชีพ – 10 วิทยาลัย ที่เปิดรับ ปวช. จากทั่วกรุงเทพฯ

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยที่เปิดรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีจำนวนมากทั่วประเทศ วันนี้ทางแคมปัส – สตาร์ได้คัดมา 10 วิทยาลัยที่เปิดรับ ปวช. จะมีแห่งไหนที่เปิดรับบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

10 วิทยาลัยที่เปิดรับ ปวช. จากทั่วกรุงเทพฯ

1. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

– สาขาวิชาพณิชยการ
– สาขาวิชาบัญชี
– สาขาวิชาเลขานุการ
– สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
– สาขาวิชาการตลาด
– สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
– สาขาวิชาโลจิสติกส์
– สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ระบบการเรียนรู้แบบเทียบโอนประสบการณ์

– สาขาวิชา English Programs

เพิ่มเติมโทร : 02-314-5401, 02-319-3617
เว็บไซต์ : www.facebook.com/Intrachai

10 วิทยาลัยที่เปิดรับ ปวช. จากทั่วกรุงเทพฯ

2. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร

หลักสูตรที่เปิดสอน

– แผนกช่างยนต์
– แผนกช่างไฟฟ้า
– แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
– แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
– แผนกช่างเชื่อม
– แผนกช่างเขียนแบบ
– แผนกช่างกลโรงงาน
– แผนกการบัญชี
– แผนกธุรกิจค้าปลีก
– แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
– สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
– แผนกเทคนิคพื้นฐาน
– แผนกสามัญสัมพันธ์

เพิ่มเติมโทร : 02-175-4043, 02-175-4041

เว็บไซต์ : https://sites.google.com/a/ktcm.ac.th

3. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

ประเภทวิชาศิลปกรรม

– สาขางานช่างทองหลวง (ในระบบ)
– สาขางานเครื่องประดับอัญมณี (ในระบบ/ระบบทวิภาคี)

เพิ่มเติมโทร : 02-431-3613 ต่อ 12
เว็บไซต์ : www.goldsmith.ac.th

อยากเรียนสายอาชีพ - 10 วิทยาลัย ที่เปิดรับ ปวช.

4. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

หลักสูตรที่เปิดสอน

– สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
– สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
– สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
– สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
– สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– สาขาวิชาบัญชี
– สาขาวิชาคหกรรม

เพิ่มเติมโทร : 02 948 9779, 02 944 4343, 02 944 4344, 02 944 4085

เว็บไซต์ : http://www.nwm.ac.th

5. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

หลักสูตรศิลปกรรม

– สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
– สาขาออกแบบ
– สาขาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง
– สาขาวิจิตรศิลป์

หลักสูตรพณิชยกรรม

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
หลักสูตรศิลปกรรม

– สาขาเครื่องประดับอัญมณี
– สาขาอุตสำหกรรมเครื่องหนัง

การจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา
หลักสูตรศิลปกรรม

– สาขาออกแบบ

หลักสูตรพณิชยกรรม

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– สาขาบัญชี

เพิ่มเติมโทร : 02-3760062 ต่อ 111
เว็บไซต์ : www.artsbkk.ac.th

10 วิทยาลัยที่เปิดรับ ปวช. จากทั่วกรุงเทพฯ

6. วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

สาขาที่เปิดรับ

– ช่างก่อสร้าง
– ช่างสำรวจ
– ช่างเคหภัณฑ์
– ช่างเทคนิคสถาปัตย์
– ช่างโยธา

เพิ่มเติมโทร : 02-241-1317
เว็บไซต์ : www.dstc.ac.th

7. วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเสาวภา

ประเภทวิชาคหกรรม

– อาหารและโภชนาการ(MEP) ระบบปกติ
– อาหารและโภชนาการ ระบบปกติและทวิภาคี
– คหกรรมศาสตร์ ระบบปกติ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

– การโรงแรม (EP) ระบบปกติ
– การโรงแรม ระบบปกติ

ประเภทวิชาศิลปกรรม

– สาขาวิจิตรศิลป์ ระบบปกติ
– สาขาการออกแบบ ระบบปกติ
– สาขาศิลปหัตถกรรม ระบบปกติ
– สาขาการพิมพ์สกรีน ระบบปกติ
– สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ระบบปกติ

เพิ่มเติมโทร : 02 222 1786
เว็บไซต์ : www.swbvc.ac.th

10 วิทยาลัยที่เปิดรับ ปวช. จากทั่วกรุงเทพฯ

8. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

ประเภทวิชาคหกรรม

– แฟชั่นและสิ่งทอ
– อาหารและโภชนาการ
– คหกรรมศาสตร์

ประเภทวิชาศิลปกรรม

– วิจิตรศิลป์

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

– การบัญชี
– การตลาด
– คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

– การโรงแรม

เพิ่มเติมโทร : 02-286-9712

เว็บไซต์ : www.eamlaor.go.th

9. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

– สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคปกติ
– สาขางานการบัญชี ภาคปกติ
– สาขางานการตลาด ภาคปกติ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

– สาขางานก่อสร้าง ภาคปกติ
– สาขางานไฟฟ้ากำลัง ภาคปกติ/ทวิภาคี
– สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ/ทวิภาคี
– สาขางานช่างพิมพ์ ภาคปกติ/ทวิภาคี
– สาขางานเครื่องมือกล ภาคทวิภาคี
– สาขางานเมคคาทรอนิกส์ ภาคทวิภาคี

เพิ่มเติมโทร : 02-517-2041
เว็บไซต์ : http://www.minburi.ac.th

10. วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

หลักสูตรที่เปิดสอน

– ช่างยนต์
– ช่างกลโรงงาน
– ช่างเชื่อมโลหะ
– ช่างไฟฟ้ากำลัง
– ช่างอิเล็กทรอนิกส์
– ช่างก่อสร้าง
– สถาปัตยกรรม
– คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เพิ่มเติมโทร : 02-415-0503, 02-415-4666
เว็บไซต์ : http://www.rajasit.ac.th

บทความที่เกี่ยวข้อง