ปวช ปวส สายอาชีพ อาชีวศึกษา เทียบโอน

รู้จัก 11 สาขา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ – แต่ละสาขาเรียนจบไปทำอะไร ?

Home / ข่าวการศึกษา / รู้จัก 11 สาขา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ – แต่ละสาขาเรียนจบไปทำอะไร ?

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดกองวิสามัญศึกษากรมศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ถนนท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เปิดสอน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2476 จวบจนปัจจุบัน เปิดสอนหลายหลักสูตร มีทั้งหลักสูตร ปวช. ปวส. และหลักสูตรปริญญาตรี นอกจากนี้ยังได้รับคัดเลือกให้เป็น สถานศึกษารางวัลพระราชทาน และนักเรียน นักศึกษา รางวัลพระราชทาน พ.ศ. 2559 จากกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย

รู้จัก 11 สาขา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

หลักสูตร ปวส. ระบบปกติ คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2546

สาขาวิชาการบัญชี

การเรียนการสอน

– จัดควบคุมและพัฒนาคุณภาพในเชิงวิชาชีพบัญชี มีบุคลิกและลักษณะของผู้ประกอบอาชีพด้านธุรกิจ
– เข้าใจหลักเกณฑ์และกระบวนการของการบัญชีการเงิน การบัญชีชั้นกลาง การบัญชีชั้นสูง การบัญชีต้นทุนการตรวจสอบภายใน
– บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการบัญชีการเงิน การบัญชีชั้นกลาง การบัญชีชั้นสูง การบัญชีต้นทุน การตรวจสอบภายใน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการระบบฐานข้อมูลในงานอาชีพบัญชี

แนวทางการประกอบอาชีพ

พนักงานบัญชี, ครูสอนบัญชี, รับทำบัญชี, บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี, เจ้าหน้าที่บัญชี, นักบัญชี, เจ้าของกิจการ, ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี และอื่นๆ

รายได้ (เริ่มต้น)

– ภาครัฐ 7,670 – 9,000 บาท
– ภาคเอกชน 6,500 – 12,000 บาท
– อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
– การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปี ต่อเนื่อง)

เรียนจบไปทำอะไร มีรายได้เท่าไร ? รู้จัก 11 สาขา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

สาขาวิชาการตลาด

การเรียนการสอน

การเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติจริง กระบวนการวางแผน คิดเป็น จัดการเป็น ปฏิบัติเป็น โดยเน้นให้ผู้เรียน ได้ เรียนรู้ทฤษฎีใหม่และเทคโนโลยีใหม่ทางการตลาด กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ เรียนรู้โดยการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ และเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจและปฏิบัติตามแผนได้ ฝึกการแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและฝึกการเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งฝึกทักษะการพูด การสร้างความเชื่อมั่นในตนเองโดยต้องนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้ระหว่างการศึกษามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อได้รวมทั้งปลูกฝังให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพอิสระ และสามารถทำงานได้ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ ในตำแหน่งที่เกี่ยวกับนักการตลาด การขาย การจัดซื้อ การจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการลูกค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์การตลาดระหว่างประเทศ ธนาคาร ตลาดหลักทรัพย์ งานวิจัยตลาด งานสำนักงาน งานโรงแรม ร้านอาหาร สปาและความงาม มินิมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ ธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายตรง ฯลฯ

รายได้ (เริ่มต้น)

– ภาครัฐ 7,670 – 9,000 บาท
– ภาคเอกชน 6,500 – 12,000 บาท
– อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
– การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปี ต่อเนื่อง)

ปวช. ต่อ ปวส. ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ - 2 ปีต่อเนื่อง

สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน

การเรียนการสอน

– การปฏิบัติงานสำนักงานสมัยใหม่ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดสำเนาระบบดิจิตอล เครื่องเข้าเล่ม เครื่องทำลายเอกสาร เครื่องบันทึกและถอดข้อความ การรับโทรศัพท์ การส่งโทรสาร และการสื่อสารด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์
– การบริหารงานเอกสาร การจัดเก็บเอกสารด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์
– การจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ โดยฝึกให้เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
– พิมพ์งานขั้นผลิตและผลิตเอกสารรูปแบบต่างๆ ได้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ
– บันทึกและถอดข้อความด้วยชุดปฏิบัติการเลขานุการได้
– มีความสามารถเกี่ยวกับการสื่อสารธุรกิจไทย และสามารถร่างและโต้ตอบจดหมายได้
– สื่อสารโดยใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพ
– ปฏิบัติงานในหน้าที่เลขานุการได้

แนวทางการประกอบอาชีพ

– อาชีพเลขานุการ
– รับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด พนักงานชวเลขและถอดข้อความ ฯลฯ
– หน่วยงานเอกชน เช่น พนักงานต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ เลขานุการส่วนตัว
– ประกอบอาชีพอิสระ เช่น เจ้าของกิจการ ร้านถ่ายเอกสาร รับพิมพ์รายงาน

รายได้ (เริ่มต้น)

– ภาครัฐ 7,670 – 9,000 บาท
– ภาคเอกชน 6,500 – 12,000 บาท
– อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
– การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปี ต่อเนื่อง)

ปวช. ต่อ ปวส. ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ - 2 ปีต่อเนื่อง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การเรียนการสอน

– สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
– จัดการระบบฐานข้อมูลในงานอาชีพ
– แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
– การจัด ควบคุม และพัฒนาคุณภาพ
– แสดงบุคลิกและลักษณะของผู้ประกอบอาชีพด้านธุรกิจ
– ใช้ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ
– ออกแบบระบบฐานข้อมูลในงานอาชีพ
– ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
– วางแผนและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ

แนวทางการประกอบอาชีพ

– พนักงานภาครัฐ
– นักวิเคราะห์ระบบ
– โปรแกรมเมอร์
– พนักงานบริษัท
– เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
– เจ้าของธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์นักพัฒนาเว็บไซต์
– นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และอื่นๆ

รายได้ (เริ่มต้น)

– ภาครัฐ 7,670 – 9,000 บาท
– ภาคเอกชน 6,500 – 12,000 บาท
– อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
– การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปี ต่อเนื่อง)

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

การเรียนการสอน

เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างครอบคุลมทุกด้าน ได้แก่ การจัดการด้านกระบวนการบริหาร การจัดการด้านการเงิน การจัดการด้านการตลาด การจัดการด้านการผลิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ โดยผ่านกระบวนการทางการจัดการตั้งแต่การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การสรรหาคัดเลือกบุคคล การอบรมพัฒนาและประเมินผลบุคลากร การสร้างแรงจูงใจ การควบคุมคุณภาพองค์กร การเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจ การนำองค์ความรู้ด้านการจัดการสมัยใหม่ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร การวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจ การเงิน สังคม และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการจัดการองค์กร

เรียนรู้การแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้กลยุทธ์การจัดการรอบด้าน ฝึกทักษะภาวะการเป็นผู้นำ การสร้างแนวคิดเชิงระบบ การพูดในที่ชุมชน และฝึกปฏิบัติการนำเสนอผลงานในเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจ ฝึกการแก้ปัญหากรณีศึกษาจากข้อมูลและเหตุการณ์ปัจจุบันของภาครัฐและเอกชน จัดให้มีการศึกษาดูงานระบบการจัดการในสถานประกอบการ จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน ได้รับประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงาน ด้านการจัดการในสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภาพรวมทั้งองค์กรก่อนประกอบอาชีพอิสระ อาชีพผู้ประกอบการ หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถทำงานได้ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปในธุรกิจขนาดย่อม เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานโครงการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายบุคลากรและทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ธุรการ งานธนาคารและสถาบันการเงิน

รายได้ (เริ่มต้น)

– ภาครัฐ 7,670 – 9,000 บาท
– ภาคเอกชน 6,500 – 12,000 บาท
– อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
– การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปี ต่อเนื่อง)

ปวช. ต่อ ปวส. ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ - 2 ปีต่อเนื่อง

สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ

การเรียนการสอน

ศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาการและวิชาชีพออกแบบเสื้อผ้าสตรีและตัดเย็บเสื้อผ้าชั้นสูง และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและ งานอาชีพ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการประกอบอาชีพ

– ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี เสื้อผ้าขาย
– ออกแบบเสื้อผ้า
– รับราชการ
– เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย / พนักงานขายเกี่ยวกับเสื้อผ้า
– พนักงานโรงแรม เช่น ฝ่ายซ่อมแซมงานผ้า
– ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การตัดเย็บเสื้อผ้า, จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป

รายได้ (เริ่มต้น)

– ภาครัฐ 7,670 – 9,000 บาท
– ภาคเอกชน 6,500 – 12,000 บาท
– อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
– การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปีต่อเนื่อง)

ปวช. ต่อ ปวส. ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ - 2 ปีต่อเนื่อง

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

การเรียนการสอน

ศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาการและวิชาชีพการประกอบอาหารเพื่อจำหน่าย เทคโนโลยีในการประกอบอาหาร ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหาร จัดตกแต่งอาหารบรรจุภัณฑ์และเก็บรักษาอาหาร จัดจำหน่ายอาหาร และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพการประกอบอาหาร

แนวทางการประกอบอาชีพ

– โภชนากร
– กุ๊ก
– รับราชการส่งเสริมการเกษตร
– พนักงานโรงแรมและร้านอาหาร
– ประกอบธุรกิจส่วนตัว

รายได้ (เริ่มต้น)

– ภาครัฐ 7,670 – 9,000 บาท
– ภาคเอกชน 6,500 – 12,000 บาท
– อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
– การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปีต่อเนื่อง)

สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์

การเรียนการสอน

ให้การศึกษาโดยการเรียนรู้วิชาวิสามัญ วิชาชีพ วิธีการ และกระบวนการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ วางแผนและปฏิบัติการธุรกิจ งานประดิษฐ์ สปาและความงาม และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต สำหรับนำไปประกอบอาชีพเชิงธุรกิจ เลือกใช้เทคโนโลยีพัฒนางานได้เหมาะสม เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการประกอบอาชีพ

– ช่างงานประดิษฐ์ตุ๊กตา ของชำร่วยและของที่ระลึก
– ช่างดอกไม้ – ใบตอง – แกะสลักช่างจัดดอกไม้
– ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
– แม่บ้าน
– รับราชการ (เคหกิจเกษตร – ครู)
– ครูโรงเรียนเอกชน
– บริษัท – เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย/พนักงานขาย
– สปาเพื่อสุขภาพ / ความงาม
– พนักงานโรงแรม เช่น แม่บ้าน ห้องซักรีด ห้องดอกไม้สด ห้องแกะสลัก
– ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น เปิดร้านดอกไม้ – ใบตอง

รายได้ (เริ่มต้น)

– ภาครัฐ 7,670 – 9,000 บาท
– ภาคเอกชน 6,500 – 12,000 บาท
– อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
– การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปีต่อเนื่อง)

ปวช. ต่อ ปวส. ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ - 2 ปีต่อเนื่อง

สาขาวิชาการออกแบบ

การเรียนการสอน

ศึกษาพื้นฐานทางศิลปะด้านการวาดเส้น ทฤษฎีสี องค์ประกอบศิลป์ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ จิตรกรรมไทย คอมพิวเตอร์กราฟิก ฯลฯ

แนวทางการประกอบอาชีพ

ช่างศิลป์ ช่างเขียนป้าย ช่างถ่ายภาพ ช่างคอมพิวเตอร์กราฟิก นักเขียนภาพประกอบ นักออกแบบโฆษณา

รายได้ (เริ่มต้น)

– ภาครัฐ 7,670 – 9,000 บาท
– ภาคเอกชน 6,500 – 12,000 บาท
– อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
– การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

การเรียนการสอน

ศึกษาพื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่าง ฯ ด้านกราฟิก แอนนิเมชั่น เทคโนโลยี สารสนเทศ ฯลฯ

แนวทางการประกอบอาชีพ

ช่างถ่ายภาพดิจิตอล ช่างถ่ายภาพวีดิทัศน์ดิจิตอล ช่างตัดต่อบันทึกเสียง ช่างตัดต่อภาพยนตร์ดิจิตอล ช่างผลิตสื่อมัลติมีเดีย ช่างคอมพิวเตอร์กราฟิก ช่างออกแบบกราฟิคเว็บเพจ ช่างออกแบบงาน 3 มิติ ช่างออกแบบคอมพิวเตอร์เพื่องานสิ่งพิมพ์

รายได้ (เริ่มต้น)

– ภาครัฐ 7,670 – 9,000 บาท
– ภาคเอกชน 6,500 – 12,000 บาท
– อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
– การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

ปวช. ต่อ ปวส. ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ - 2 ปีต่อเนื่อง

สาขาวิชาการโรงแรม

การเรียนการสอน

ด้านการโรงแรม ฝึกทักษะงานครัว งานแม่บ้าน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม งานบริการส่วนหน้า ตามมาตรฐานของโรงแรมชั้นนำ และมีการฝึกงาน ทั้งการฝึกงานภายในอาคารปฏิบัติการโรงแรมของวิทยาลัย ซึ่งสร้างขึ้นอย่างมีมาตรฐานทัดเทียมกับโรงแรมชั้นนำและการฝึกงาน ณ สถานประกอบการภายนอก เพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ ดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

แนวทางการประกอบอาชีพ

พนักงานต้อนรับ พนักงานบริการ พนักงานผสมเครื่องดื่ม พนักงานประกอบอาหาร (Chef) พนักงาน ทำความสะอาดห้องพัก ประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น เปิดร้านอาหาร โรงแรมขนาดเล็ก หรือเปิดเคาน์เตอร์ทัวร์ในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

รายได้ (เริ่มต้น)

– ภาครัฐ 7,100 – 8,500 บาท
– ภาคเอกชน 8,500 – 12,000 บาท
– อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
– การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปีต่อเนื่อง)

สาขาวิชการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

การเรียนการสอน

ฝึกทักษะการนำชมแหล่งท่องเที่ยว การจัดรายการนำเที่ยว การให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวธรรมชาติ รวมถึงภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น โดยมีการฝึกงาน ณ สถานประกอบการภายนอก เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้นำเที่ยวทั่วไปทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ผู้นำเที่ยวท้องถิ่น (มีความสามารถบรรยายความรู้เฉพาะทาง) เจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวขององค์กรท้องถิ่นและหน่วยงานราชการ เจ้าของธุรกิจท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่บริษัทนำเที่ยว ฯลฯ

รายได้ (เริ่มต้น)

– ภาครัฐ 7,100 – 8,500 บาท
– ภาคเอกชน 8,500 – 12,000 บาท
– อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
– การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปีต่อเนื่อง)

รายละเอียดการสมัครเรียน http://www.cmvc.ac.th

บทความที่เกี่ยวข้อง