ปวช ปวส สายอาชีพ สายอาชีวศึกษา เทียบโอน

เรียนจบไปทำอะไร มีรายได้เท่าไร? รู้จัก 11 สาขา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

Home / ข่าวการศึกษา / เรียนจบไปทำอะไร มีรายได้เท่าไร? รู้จัก 11 สาขา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดกองวิสามัญศึกษากรมศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ถนนท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เปิดสอน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2476 จวบจนปัจจุบัน เปิดสอนหลายหลักสูตร มีทั้งหลักสูตร ปวช. ปวส. และหลักสูตรปริญญาตรี นอกจากนี้ยังได้รับคัดเลือกให้เป็น สถานศึกษารางวัลพระราชทาน และนักเรียน นักศึกษา รางวัลพระราชทาน พ.ศ. 2559 จากกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย

รู้จัก 11 สาขา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

หลักสูตร ปวส. ระบบปกติ คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2546

ปวช. ต่อ ปวส. ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ - 2 ปีต่อเนื่อง

สาขาวิชาการบัญชี

การเรียนการสอน

– จัดควบคุมและพัฒนาคุณภาพในเชิงวิชาชีพบัญชี มีบุคลิกและลักษณะของผู้ประกอบอาชีพด้านธุรกิจ
– เข้าใจหลักเกณฑ์และกระบวนการของการบัญชีการเงิน การบัญชีชั้นกลาง การบัญชีชั้นสูง การบัญชีต้นทุนการตรวจสอบภายใน
– บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการบัญชีการเงิน การบัญชีชั้นกลาง การบัญชีชั้นสูง การบัญชีต้นทุน การตรวจสอบภายใน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการระบบฐานข้อมูลในงานอาชีพบัญชี

แนวทางการประกอบอาชีพ

พนักงานบัญชี, ครูสอนบัญชี, รับทำบัญชี, บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี, เจ้าหน้าที่บัญชี, นักบัญชี, เจ้าของกิจการ, ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี และอื่นๆ

รายได้ (เริ่มต้น)

– ภาครัฐ 7,670 – 9,000 บาท
– ภาคเอกชน 6,500 – 12,000 บาท
– อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
– การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปี ต่อเนื่อง)

สาขาวิชาการตลาด

การเรียนการสอน

การเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติจริง กระบวนการวางแผน คิดเป็น จัดการเป็น ปฏิบัติเป็น โดยเน้นให้ผู้เรียน ได้ เรียนรู้ทฤษฎีใหม่และเทคโนโลยีใหม่ทางการตลาด กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ เรียนรู้โดยการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ และเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจและปฏิบัติตามแผนได้ ฝึกการแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและฝึกการเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งฝึกทักษะการพูด การสร้างความเชื่อมั่นในตนเองโดยต้องนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้ระหว่างการศึกษามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อได้รวมทั้งปลูกฝังให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพอิสระ และสามารถทำงานได้ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ ในตำแหน่งที่เกี่ยวกับนักการตลาด การขาย การจัดซื้อ การจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการลูกค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์การตลาดระหว่างประเทศ ธนาคาร ตลาดหลักทรัพย์ งานวิจัยตลาด งานสำนักงาน งานโรงแรม ร้านอาหาร สปาและความงาม มินิมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ ธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายตรง ฯลฯ

รายได้ (เริ่มต้น)

– ภาครัฐ 7,670 – 9,000 บาท
– ภาคเอกชน 6,500 – 12,000 บาท
– อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
– การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปี ต่อเนื่อง)

ปวช. ต่อ ปวส. ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ - 2 ปีต่อเนื่อง

สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน

การเรียนการสอน

– การปฏิบัติงานสำนักงานสมัยใหม่ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดสำเนาระบบดิจิตอล เครื่องเข้าเล่ม เครื่องทำลายเอกสาร เครื่องบันทึกและถอดข้อความ การรับโทรศัพท์ การส่งโทรสาร และการสื่อสารด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์
– การบริหารงานเอกสาร การจัดเก็บเอกสารด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์
– การจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ โดยฝึกให้เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
– พิมพ์งานขั้นผลิตและผลิตเอกสารรูปแบบต่างๆ ได้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ
– บันทึกและถอดข้อความด้วยชุดปฏิบัติการเลขานุการได้
– มีความสามารถเกี่ยวกับการสื่อสารธุรกิจไทย และสามารถร่างและโต้ตอบจดหมายได้
– สื่อสารโดยใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพ
– ปฏิบัติงานในหน้าที่เลขานุการได้

แนวทางการประกอบอาชีพ

– อาชีพเลขานุการ
– รับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด พนักงานชวเลขและถอดข้อความ ฯลฯ
– หน่วยงานเอกชน เช่น พนักงานต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ เลขานุการส่วนตัว
– ประกอบอาชีพอิสระ เช่น เจ้าของกิจการ ร้านถ่ายเอกสาร รับพิมพ์รายงาน

รายได้ (เริ่มต้น)

– ภาครัฐ 7,670 – 9,000 บาท
– ภาคเอกชน 6,500 – 12,000 บาท
– อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
– การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปี ต่อเนื่อง)

ปวช. ต่อ ปวส. ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ - 2 ปีต่อเนื่อง

การเรียนการสอน

– สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
– จัดการระบบฐานข้อมูลในงานอาชีพ
– แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
– การจัด ควบคุม และพัฒนาคุณภาพ
– แสดงบุคลิกและลักษณะของผู้ประกอบอาชีพด้านธุรกิจ
– ใช้ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ
– ออกแบบระบบฐานข้อมูลในงานอาชีพ
– ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
– วางแผนและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ

แนวทางการประกอบอาชีพ

– พนักงานภาครัฐ
– นักวิเคราะห์ระบบ
– โปรแกรมเมอร์
– พนักงานบริษัท
– เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
– เจ้าของธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์นักพัฒนาเว็บไซต์
– นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และอื่นๆ

รายได้ (เริ่มต้น)

– ภาครัฐ 7,670 – 9,000 บาท
– ภาคเอกชน 6,500 – 12,000 บาท
– อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
– การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปี ต่อเนื่อง)

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

การเรียนการสอน

เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างครอบคุลมทุกด้าน ได้แก่ การจัดการด้านกระบวนการบริหาร การจัดการด้านการเงิน การจัดการด้านการตลาด การจัดการด้านการผลิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ โดยผ่านกระบวนการทางการจัดการตั้งแต่การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การสรรหาคัดเลือกบุคคล การอบรมพัฒนาและประเมินผลบุคลากร การสร้างแรงจูงใจ การควบคุมคุณภาพองค์กร การเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจ การนำองค์ความรู้ด้านการจัดการสมัยใหม่ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร การวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจ การเงิน สังคม และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการจัดการองค์กร

เรียนรู้การแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้กลยุทธ์การจัดการรอบด้าน ฝึกทักษะภาวะการเป็นผู้นำ การสร้างแนวคิดเชิงระบบ การพูดในที่ชุมชน และฝึกปฏิบัติการนำเสนอผลงานในเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจ ฝึกการแก้ปัญหากรณีศึกษาจากข้อมูลและเหตุการณ์ปัจจุบันของภาครัฐและเอกชน จัดให้มีการศึกษาดูงานระบบการจัดการในสถานประกอบการ จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน ได้รับประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงาน ด้านการจัดการในสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภาพรวมทั้งองค์กรก่อนประกอบอาชีพอิสระ อาชีพผู้ประกอบการ หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถทำงานได้ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปในธุรกิจขนาดย่อม เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานโครงการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายบุคลากรและทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ธุรการ งานธนาคารและสถาบันการเงิน

รายได้ (เริ่มต้น)

– ภาครัฐ 7,670 – 9,000 บาท
– ภาคเอกชน 6,500 – 12,000 บาท
– อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
– การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปี ต่อเนื่อง)

ปวช. ต่อ ปวส. ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ - 2 ปีต่อเนื่อง

สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ

การเรียนการสอน

ศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาการและวิชาชีพออกแบบเสื้อผ้าสตรีและตัดเย็บเสื้อผ้าชั้นสูง และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและ งานอาชีพ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการประกอบอาชีพ

– ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี เสื้อผ้าขาย
– ออกแบบเสื้อผ้า
– รับราชการ
– เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย / พนักงานขายเกี่ยวกับเสื้อผ้า
– พนักงานโรงแรม เช่น ฝ่ายซ่อมแซมงานผ้า
– ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การตัดเย็บเสื้อผ้า, จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป

รายได้ (เริ่มต้น)

– ภาครัฐ 7,670 – 9,000 บาท
– ภาคเอกชน 6,500 – 12,000 บาท
– อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
– การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปีต่อเนื่อง)

ปวช. ต่อ ปวส. ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ - 2 ปีต่อเนื่อง

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

การเรียนการสอน

ศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาการและวิชาชีพการประกอบอาหารเพื่อจำหน่าย เทคโนโลยีในการประกอบอาหาร ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหาร จัดตกแต่งอาหารบรรจุภัณฑ์และเก็บรักษาอาหาร จัดจำหน่ายอาหาร และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพการประกอบอาหาร

แนวทางการประกอบอาชีพ

– โภชนากร
– กุ๊ก
– รับราชการส่งเสริมการเกษตร
– พนักงานโรงแรมและร้านอาหาร
– ประกอบธุรกิจส่วนตัว

รายได้ (เริ่มต้น)

– ภาครัฐ 7,670 – 9,000 บาท
– ภาคเอกชน 6,500 – 12,000 บาท
– อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
– การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปีต่อเนื่อง)

สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์

การเรียนการสอน

ให้การศึกษาโดยการเรียนรู้วิชาวิสามัญ วิชาชีพ วิธีการ และกระบวนการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ วางแผนและปฏิบัติการธุรกิจ งานประดิษฐ์ สปาและความงาม และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต สำหรับนำไปประกอบอาชีพเชิงธุรกิจ เลือกใช้เทคโนโลยีพัฒนางานได้เหมาะสม เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการประกอบอาชีพ

– ช่างงานประดิษฐ์ตุ๊กตา ของชำร่วยและของที่ระลึก
– ช่างดอกไม้ – ใบตอง – แกะสลักช่างจัดดอกไม้
– ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
– แม่บ้าน
– รับราชการ (เคหกิจเกษตร – ครู)
– ครูโรงเรียนเอกชน
– บริษัท – เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย/พนักงานขาย
– สปาเพื่อสุขภาพ / ความงาม
– พนักงานโรงแรม เช่น แม่บ้าน ห้องซักรีด ห้องดอกไม้สด ห้องแกะสลัก
– ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น เปิดร้านดอกไม้ – ใบตอง

รายได้ (เริ่มต้น)

– ภาครัฐ 7,670 – 9,000 บาท
– ภาคเอกชน 6,500 – 12,000 บาท
– อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
– การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปีต่อเนื่อง)

ปวช. ต่อ ปวส. ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ - 2 ปีต่อเนื่อง

สาขาวิชาการออกแบบ

การเรียนการสอน

ศึกษาพื้นฐานทางศิลปะด้านการวาดเส้น ทฤษฎีสี องค์ประกอบศิลป์ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ จิตรกรรมไทย คอมพิวเตอร์กราฟิก ฯลฯ

แนวทางการประกอบอาชีพ

ช่างศิลป์ ช่างเขียนป้าย ช่างถ่ายภาพ ช่างคอมพิวเตอร์กราฟิก นักเขียนภาพประกอบ นักออกแบบโฆษณา

รายได้ (เริ่มต้น)

– ภาครัฐ 7,670 – 9,000 บาท
– ภาคเอกชน 6,500 – 12,000 บาท
– อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
– การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

การเรียนการสอน

ศึกษาพื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่าง ฯ ด้านกราฟิก แอนนิเมชั่น เทคโนโลยี สารสนเทศ ฯลฯ

แนวทางการประกอบอาชีพ

ช่างถ่ายภาพดิจิตอล ช่างถ่ายภาพวีดิทัศน์ดิจิตอล ช่างตัดต่อบันทึกเสียง ช่างตัดต่อภาพยนตร์ดิจิตอล ช่างผลิตสื่อมัลติมีเดีย ช่างคอมพิวเตอร์กราฟิก ช่างออกแบบกราฟิคเว็บเพจ ช่างออกแบบงาน 3 มิติ ช่างออกแบบคอมพิวเตอร์เพื่องานสิ่งพิมพ์

รายได้ (เริ่มต้น)

– ภาครัฐ 7,670 – 9,000 บาท
– ภาคเอกชน 6,500 – 12,000 บาท
– อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
– การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

ปวช. ต่อ ปวส. ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ - 2 ปีต่อเนื่อง

สาขาวิชาการโรงแรม

การเรียนการสอน

ด้านการโรงแรม ฝึกทักษะงานครัว งานแม่บ้าน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม งานบริการส่วนหน้า ตามมาตรฐานของโรงแรมชั้นนำ และมีการฝึกงาน ทั้งการฝึกงานภายในอาคารปฏิบัติการโรงแรมของวิทยาลัย ซึ่งสร้างขึ้นอย่างมีมาตรฐานทัดเทียมกับโรงแรมชั้นนำและการฝึกงาน ณ สถานประกอบการภายนอก เพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ ดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

แนวทางการประกอบอาชีพ

พนักงานต้อนรับ พนักงานบริการ พนักงานผสมเครื่องดื่ม พนักงานประกอบอาหาร (Chef) พนักงาน ทำความสะอาดห้องพัก ประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น เปิดร้านอาหาร โรงแรมขนาดเล็ก หรือเปิดเคาน์เตอร์ทัวร์ในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

รายได้ (เริ่มต้น)

– ภาครัฐ 7,100 – 8,500 บาท
– ภาคเอกชน 8,500 – 12,000 บาท
– อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
– การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปีต่อเนื่อง)

สาขาวิชการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

การเรียนการสอน

ฝึกทักษะการนำชมแหล่งท่องเที่ยว การจัดรายการนำเที่ยว การให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวธรรมชาติ รวมถึงภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น โดยมีการฝึกงาน ณ สถานประกอบการภายนอก เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้นำเที่ยวทั่วไปทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ผู้นำเที่ยวท้องถิ่น (มีความสามารถบรรยายความรู้เฉพาะทาง) เจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวขององค์กรท้องถิ่นและหน่วยงานราชการ เจ้าของธุรกิจท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่บริษัทนำเที่ยว ฯลฯ

รายได้ (เริ่มต้น)

– ภาครัฐ 7,100 – 8,500 บาท
– ภาคเอกชน 8,500 – 12,000 บาท
– อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
– การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปีต่อเนื่อง)

รายละเอียดการสมัครเรียน http://www.cmvc.ac.th

บทความที่เกี่ยวข้อง