คณะการแพทย์แผนจีน คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ ทนายความ

ม.หัวเฉียว หลักสูตรปริญญาตรี พร้อมกับการไปเรียนต่อที่จีน

Home / ข่าวการศึกษา / ม.หัวเฉียว หลักสูตรปริญญาตรี พร้อมกับการไปเรียนต่อที่จีน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมเกียรติ เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นโดย “มูลนิธิฮั้วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง” ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลจีน ที่ใหญ่ที่สุดในสังคมไทย และนโยบายอันแน่วแน่ ที่จะส่งเสริมด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโครงการ รับใช้สังคมและพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีประวัติในการจัดการศึกษามากว่า 50 ปี

ม.หัวเฉียว หลักสูตรปริญญาตรี พร้อมกับการไปเรียนต่อที่จีน

ม.หัวเฉียว หลักสูตรปริญญาตรี พร้อมกับการไปเรียนต่อที่จีน

หลักสูตรปริญญาตรี (6 ปี)

คณะเภสัชศาสตร์ (Faculty of Pharmacy)

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (Doctor of Pharmacy)

คณะเภสัชศาสตร์เป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ ได้รับความนิยมมาก เพราะมีชื่อเสียงเป็น อันดับต้น ๆ ของไทย มีคุณภาพระดับสากล ส่งเสริมให้มีความใฝ่รู้และใฝ่ศึกษา รอบรู้เรื่องยาในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ผลิตยา ติดตามและแนะนำการใช้ยา บริหารและจ่ายยา เมื่อจบไปแล้วสามารถนำความรู้ไป ปฏิบัติจริงในห้อง Lab และในโรงพยาบาล สามารถให้บริการในสายวิชาชีพเภสัชกรรมและสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรมที่ดีต่อสังคม

โอกาสในการทำงาน

– เภสัชกรในร้านยาและโรงพยาบาล
– ทำงานด้านวิจัยฤทธิ์ยาทั้งในสัตว์ทดลองและในมนุษย์
– อุตสาหกรรมการผลิตยา เครื่องสำอาง อาหารเสริมสุขภาพ อาหารทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
– ฝ่ายควบคุมคุณภาพ พัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์
– ประกอบธุรกิจยา การบริหารธุรกิจยาและสาธารณสุข

ติดต่อสอบถาม

คณะเภสัชศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเรียน
โทรศัพท์ 02-3126300-79 ต่อ 1215
โทรสาร 02-3126416
Website: http://pharmacy.hcu.ac.th
E-mail: pharmacy.huachiew@gmail.com

ม.หัวเฉียว หลักสูตรปริญญาตรี พร้อมกับการไปเรียนต่อที่จีน

คณะการแพทย์แผนจีน (Faculty of Chinese Medicine)

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (Bachelor of Traditional Chinese Medicine)

แพทย์แผนจีนเป็นศาสตร์การแพทย์ที่เห็นผลการรักษาได้รวดเร็วมีผลข้างเคียงน้อย สามารถรักษาโรคได้อย่างกว้างขวาง ราคาไม่แพง หลักการและทฤษฎีการแพทย์แผนจีน ได้ถูกบันทึกและพัฒนาสืบต่อมานานกว่า 5,000 ปี และ ได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO) แพทย์จากทั่วโลก และคนทั่วไป ในฐานะการแพทย์แบบองค์รวมในระบบสุขภาพของโลก

ในปี พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดทำข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อผลักดันการแพทย์แผนจีนโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ก่อตั้ง “คณะการแพทย์แผนจีนแห่งแรกในประเทศไทย”

โอกาสในการทำงาน

– แพทย์แผนจีนในโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
– ธุรกิจส่วนตัว เช่น คลินิกการแพทย์แผนจีน
– ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น สปา ศูนย์สุขภาพ

* โดยชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 5-6 ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน รวมระยะเวลา 2 ปี

ติดต่อสอบถาม

คณะการแพทย์แผนจีน ชั้น 3 อาคารตังจิว อัคคพงษ์กุล
โทรศัพท์ 02-3126300-79 ต่อ 1108
โทรสาร 02-3126479
Website: http://cmed.hcu.ac.th
E-mail: facofcm@hcu.ac.th

ม.หัวเฉียว หลักสูตรปริญญาตรี พร้อมกับการไปเรียนต่อที่จีน

หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)

คณะพยาบาลศาสตร์ (Faculty of Nursing)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Nursing Science)

พยาบาลเป็นวิชาชีพที่ใช้ความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพให้บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน เนื่องจากสุขภาพของมนุษย์เป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งของคุณภาพประชากร จึงมีวิธีการเรียนการสอนหลากหลายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล และการฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์จริงในโรงพยาบาลของภาครัฐและเอกชน หลักสูตรที่เปิดสอนได้ ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักงาน ก.พ. และสภาการพยาบาล ซึ่งเป็นองค์กรทางกฎหมายของวิชาชีพการพยาบาล

โอกาสในการทำงาน

– พยาบาลในภาครัฐและภาคเอกชนในโรงพยาบาล สถานประกอบการ โรงเรียน และชุมชน
– ธุรกิจส่วนตัว เช่น เปิดสถานพยาบาลด้วย
– ใบประกอบวิชาชีพผดุงครรภ์ เฝ้าไข้พิเศษ
– สามารถประกอบอาชีพพยาบาลในต่างประเทศได้

ติดต่อสอบถาม

คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 อาคารโภชนาการ 1
โทรศัพท์ 02-3126300-79 ต่อ 1231
โทรสาร 02-3126230
Website: http://nurse.hcu.ac.th
E-mail: secretary.nurse@gmail.com

ม.หัวเฉียว หลักสูตรปริญญาตรี พร้อมกับการไปเรียนต่อที่จีน

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม (Faculty of Social Work and Social Welfare)

เปิดดำเนินการระดับคณะวิชาเป็นสถาบันที่ 2 และเป็น คณะ 1 ใน 2 ของประเทศไทย ที่เปิดสอนหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ทั้งระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกและมีการพัฒนาตนเองมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 25 ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมมากกว่า 2,500 คน ที่สำคัญหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งในเชิงปฏิบัติ วิชาการ และความสามารถมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพคน สังคมและระบบสวัสดิการ

หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์ด้านครอบครัวและเด็ก (Child and Family Social Work)
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์การแพทย์ (Medical Social Work)
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์สาธารณภัย (Social Work for Disasters)
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์กระบวนการยุติธรรม (Social Work for Judicial Process)

โอกาสในการทำงาน

– นักสังคมสงเคราะห์หรือที่เกี่ยวข้องของภาครัฐและเอกชน
– องค์กรพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม เป็นต้น
– องค์กรระหว่างประเทศที่ทำงานด้านการพัฒนาสังคมและการช่วยเหลือเด็ก เช่น UNICEF, UNHCR, UNDP เป็นต้น
– องค์การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาเอกชน เช่น มูลนิธิและสมาคมต่าง ๆ ไม่ตํ่ากว่า 3,000 องค์กร
– การประกอบอาชีพอิสระ เช่น กิจการการดูแลผู้สูงอายุ เด็ก และสถาบันส่งเสริมครอบครัวต่าง ๆ

ติดต่อสอบถาม

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ชั้น 3 อาคารเรียน
โทรศัพท์ 02-3126300-79 ต่อ 1177 โทรสาร 02-3126418
Website: http://swhcu.net
E-mail: social.hcu@gmail.com

ม.หัวเฉียว หลักสูตรปริญญาตรี พร้อมกับการไปเรียนต่อที่จีน

คณะศิลปศาสตร์ (Faculty of Liberal Arts)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts Programs)

– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (English) (ชั้นปีที่ 3 ไปศึกษาต่างประเทศ ระยะเวลา 6 เดือน)
– สาขาวิชาการท่องเที่ยว (Tourism)
​- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) (English – Chinese, International Program)
​- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (Business English, International Program)
​- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย (สำหรับชาวต่างชาติ) (English – Thai)
​- สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว (Hospitality Industry for Tourism)
​- สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง (Communicative Thai as a Second Language) (สำหรับชาวต่างชาติ)

โอกาสในการทำงาน

– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทำงานในฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายบุคคล ล่าม พนักงานสายการบินสถาบันการเงิน การโรงแรม นักแปล นักเขียน มัคคุเทศก์ นักวิชาการ ครู – อาจารย์ หรือ ศึกษาต่อในระดับสูงทั้งในและต่างประเทศ
– สาขาวิชาการท่องเที่ยว ทำงานเป็นมัคคุเทศก์ ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจที่พักแรม สายการบิน การจัดการ ประชุมสัมมนา และงานข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว ฯลฯ
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) สามารถทำงานด้านธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัทข้ามชาติอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจสายการบิน สถานศึกษา เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการต่างประเทศ มัคคุเทศก์ ล่าม นักแปล พนักงานต้อนรับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เจ้าของธุรกิจส่งออก – นำเข้า หรือศึกษาต่อในระดับสูงทั้งใน และต่างประเทศ
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ทำงานเป็นเลขานุการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ งานประชาสัมพันธ์ และอาชีพอื่นที่สามารถนำภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย (สำหรับชาวต่างชาติ) เป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะมีโอกาสทำงานได้หลากหลาย เนื่องจากมีทักษะทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
– สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทำงานด้านธุรกิจโรงแรมในแผนกต่าง ๆ เป็นเจ้าของธุรกิจภัตตาคารและบริการอาหาร เป็นต้น
– สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ทำงานเป็นล่าม มัคคุเทศก์ นักแปล นักประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ เลขานุการ ครู – อาจารย์ เป็นต้น

ติดต่อสอบถาม

คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์
โทรศัพท์ 02-3126300-79 ต่อ 1178
โทรสาร 02-3126417
Website: http://arts.hcu.ac.th
E-mail: arts.hcu@gmail.com

ม.หัวเฉียว หลักสูตรปริญญาตรี พร้อมกับการไปเรียนต่อที่จีน

คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy)

– สาขาวิชาการบัญชี (Accounting)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration)

– สาขาวิชาจัดการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ (Program in Management and Entrepreneurship)
– สาขาวิชาการตลาด (Marketing)
– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่ (Modern International Business Management)
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)
– สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม(Industrial Management and Innovation)
– สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management)
– สาขาวิชาธุรกิจจีน (Chinese Business)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration, International Program)

– English Program
– Chinese Program

โอกาสในการทำงาน

– สาขาวิชาการบัญชี สามารถเป็นนักบัญชี ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้สอบบัญชีอนุญาต ที่ปรึกษาด้านการวางแผนภาษีอากร ด้านการลงทุน และสำนักงานบัญชีอิสระ
– สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ สามารถทำงานได้หลากหลาย มีโอกาสก้าวหน้าเป็นผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาทางธุรกิจการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
– สาขาวิชาการตลาด สามารถทำงานในฝ่ายวางแผนบริหาร โฆษณาและประชาสัมพันธ์ กระจายสินค้า ลูกค้าสัมพันธ์ บริหารงานขาย ฝ่ายวิจัยตลาดและวิจัยธุรกิจ รวมถึงฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศ
– สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่ สามารถทำงานในธุรกิจนำเข้าส่งออกสินค้าและบริการ สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ พิธีการศุลกากรขาเข้าและขาออก และทำงานในบริษัทข้ามชาติ
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถทำงานเป็นนักวิเคราะห์และพัฒนาระบบข้อมูล ระบบโปรแกรมสำหรับงาน ธุรกิจเว็บไซต์และงานมัลติมีเดีย วางระบบเครือข่าย สอนและฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
– สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม สามารถทำงานเป็นเจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการผลิต บริหารสินค้าคงคลังและจัดซื้อ บริหารคุณภาพ วิจัย และปฏิบัติงาน ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน ฯลฯ
– สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทำงานด้านการจัดซื้อ การวางแผน การผลิต การจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า คลังสินค้า การขนส่ง เทคโนโลยี โลจิสติกส์ กฎหมายและการประกันภัย การควบคุมสินค้าคงคลัง การควบคุมคุณภาพ เป็นต้น
– สาขาวิชาธุรกิจจีน สามารถทำธุรกิจ หรืออาชีพส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับจีน ชั้นปีที่ 2 ไปศึกษาต่อในประเทศจีนระยะเวลา 6 เดือน
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สามารถทำงานในองค์กรภาครัฐ เอกชน และบริษัทข้ามชาติ

ติดต่อสอบถาม

คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
โทรศัพท์ 02-3126300-79 ต่อ 1179, 1514
โทรสาร 02-3126409
Website: http://bahcu.com
E-mail: ba.faculty.hcu@gmail.com

ม.หัวเฉียว หลักสูตรปริญญาตรี พร้อมกับการไปเรียนต่อที่จีน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science)

– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
– สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Microbiology)
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Science)
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology)

โอกาสในการทำงาน (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

เน้นการศึกษาที่มีความทันสมัยด้านเทคโนโลยีบนพื้นฐานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากการทำงานจริง

– โปรแกรมเมอร์ วิศวกรซอฟท์แวร์ วิศวกรระบบ
– นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ หรือนักออกแบบกราฟิก
– นักบริหารระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือฐานข้อมูล
– นักพัฒนาเกมบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรืออุปกรณ์ไร้สาย
– ครู อาจารย์ ผู้ฝึกอบรม หรือธุรกิจส่วนตัวด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

โอกาสในการทำงาน (สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)

เน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะทางจุลชีววิทยาพื้นฐานและประยุกต์ เพื่อนำจุลินทรีย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับอุตสาหกรรม

– ฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ และนักจุลชีววิทยาในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ยา เครื่องสำอาง
– นักวิทยาศาสตร์และวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาในหน่วยงานภาครัฐ
– เจ้าของธุรกิจผลิตอาหารจากจุลินทรีย์ เช่น แหนม โยเกิร์ต ไวน์

โอกาสในการทำงาน (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์)

เน้นความรู้ในศาสตร์ที่ครอบคลุมเกือบทุกด้านของพื้นฐานวิชาทางด้านการแพทย์และแขนงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมนุษย์

– นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
– นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย ในหน่วยงานต่าง ๆ
– ครู อาจารย์
– พนักงานหน่วยงานเอกชนด้านธุรกิจการแพทย์
– ธุรกิจส่วนตัวด้านการนำเข้าและขายผลิตภัณฑ์ทางด้านการแพทย์

โอกาสในการทำงาน (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

เน้นผลิตบัณฑิตในสายวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร

– นักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร
– นักวิชาการ นักวิจัย ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
– นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
– เจ้าหน้าที่ควบคุมฝ่ายผลิตหรือฝ่ายควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมแช่แข็ง

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 3 อาคารเรียน
โทรศัพท์ 02-3126300-79 ต่อ 1108
โทรสาร 02-3126458
Website: http://sci.hcu.ac.th
E-mail: sciencehcu@gmail.com

ม.หัวเฉียว หลักสูตรปริญญาตรี พร้อมกับการไปเรียนต่อที่จีน

คณะเทคนิคการแพทย์ (Faculty of Medical Technology)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) Bachelor of Science (Medical Technology)

พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะภาคปฏิบัติควบคู่กับภาคทฤษฏีในการปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ วิจัยและฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาล ทั้งด้านเคมีคลินิก โลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยา ปรสิตวิทยา และธนาคารโลหิต รวมทั้งสามารถบริหารงานห้องปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่มีคุณภาพสำหรับการวินิจฉัย รักษาโรค ป้องกันและควบคุมโรค

โอกาสในการทำงาน

– นักเทคนิคการแพทย์ ทำหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ วิจัย ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อวินิจฉัยโรค การติดตามผลการรักษา การพยากรณ์โรค การป้องกันโรคและการประเมินสุขภาพ
– ประกอบอาชีพในห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิจัย ศูนย์แล็บ ทั้งภาครัฐและเอกชน และนํ้ายาทางการแพทย์

ติดต่อสอบถาม

คณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น 3 อาคารเรียน
โทรศัพท์ 02-3126300-79 ต่อ 1221 โทรสาร 02-3126414
Website: http://medtech.hcu.ac.th
E-mail: medtech.hcu@gmail.com

ม.หัวเฉียว หลักสูตรปริญญาตรี พร้อมกับการไปเรียนต่อที่จีน

คณะกายภาพบำบัด (Faculty of Physical Therapy)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) Bachelor of Science (Physical Therapy)

มุ่งผลิตนักกายภาพบำบัด ผู้ทำหน้าที่ตรวจและวินิจฉัย รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของผู้ป่วยที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว อันเนื่องมาจากโครงสร้างร่างกาย ตลอดจน ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพในคนทุกวัย โดยมีหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใจหลักการทางทฤษฏีและการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติทางคลินิก ทั้งในห้องปฏิบัติการและจากการฝึกงานจริง นอกจากนี้ยังเสริมหลักสูตรเพิ่มเติมให้นักศึกษาตามความถนัด เช่น กายภาพบำบัดในเด็กพิการ กายภาพบำบัดทางการกีฬา การส่งเสริมสุขภาพและความงาม

โอกาสในการทำงาน

– นักกายภาพบำบัดประจำโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน
– ธุรกิจส่วนตัว เปิดคลินิกกายภาพบำบัด
– นักกายภาพบำบัด ในสถานออกกำลังกาย สถานเสริม ความงาม หรือประจำทีมกีฬา

ติดต่อสอบถาม

คณะกายภาพบำบัด ชั้น 4 อาคารเรียน
โทรศัพท์ 02-3126300-79 ต่อ 1162, 1172 โทรสาร 02-3126413
Website: http://pt.hcu.ac.th
E-mail: pthcu.org@gmail.com

ม.หัวเฉียว หลักสูตรปริญญาตรี พร้อมกับการไปเรียนต่อที่จีน

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (Faculty of Public and Environmental Health)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health)

– สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (Community Public Health)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science)

– สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล (Hospital Management)
– สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health)
– สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety)

โอกาสในการทำงาน (สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล)

หลักสูตรระดับปริญญาตรีแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เปิดสอนด้านการจัดการโรงพยาบาล เน้นการบริหารจัดการโรงพยาบาลและสาธารณสุข

– โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ
– งานด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล งานเวชระเบียนและการให้รหัสโรค
– องค์กรด้านสุขภาพ เช่น สำนักงานประกันสังคม บริษัทประกันสุขภาพ บริษัทขายเครื่องมือแพทย์ ฯลฯ

โอกาสในการทำงาน (สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม)

หลักสูตรที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รองรับแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ของกระทรวงสาธารณสุข

– นักวิชาการสุขาภิบาล หรือนักวิชาการสาธารณสุข
– นักวิชาการสิ่งแวดล้อม หรือนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

โอกาสในการทำงาน (สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

วิชาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เพราะกฎหมายกำหนดให้สถานประกอบการทุกประเภทที่มีพนักงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

– นักวิชาการสาธารณสุข
– นักอาชีวอนามัย หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ติดต่อสอบถาม

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 อาคารเรียน
โทรศัพท์ 02-3126300-79 ต่อ 1636
โทรสาร 02-3126415
Website: http://publichealth.hcu.ac.th
E-mail: hcu_publichealth@yahoo.com

ม.หัวเฉียว หลักสูตรปริญญาตรี พร้อมกับการไปเรียนต่อที่จีน

คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws)

มุ่งสร้างความรู้ความสามารถทางกฎหมายพื้นฐาน กฎหมายธุรกิจ กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายธุรกิจเศรษฐกิจและกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ สามารถร่างนิติกรรมสัญญา สร้างทักษะการเจรจาต่อรอง วิธีการระงับข้อพิพาท ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อให้เชี่ยวชาญทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกเรียนภาษาจีน และวิชากฎหมายการค้าและเศรษฐกิจของประเทศจีน

โอกาสในการทำงาน

– ผู้พิพากษา / อัยการ
– ทนายความ / นิติกร / ที่ปรึกษา
– ตำรวจ
– นายทหารกรมรัฐธรรมนูญ
– นักกฎหมายในองค์กรต่าง ๆ
– อาจารย์ผู้สอนกฎหมาย
– นักวิจัยด้านกฎหมาย
– เจ้าหน้าที่บริหารของหน่วยงานราชการ
– อนุญาโตตุลาการ
– Solicitor ทำการเขียนสัญญา ให้คำปรึกษาและจัดการผลประโยชน์
– นักการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

ติดต่อสอบถาม

คณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 อาคารหอประชุม
โทรศัพท์ 02-3126300-79 ต่อ 1689, 1690
โทรสาร 02-3126419
Website: http://law.hcu.ac.th
E-mail: faclaw120hcu@gmail.com

ม.หัวเฉียว หลักสูตรปริญญาตรี พร้อมกับการไปเรียนต่อที่จีน

คณะนิเทศศาสตร์ (Faculty of Communication Arts)

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts)

โอกาสในการทำงาน

– ด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และออกแบบ ทำงานเป็นครีเอทีฟ (Creative) สื่อสารการตลาด ออกแบบสื่อและสร้างสรรค์งานโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ งานด้านวางแผนสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์พัฒนาสังคม นักวิจัยประชาสัมพันธ์ ออกแบบสื่อมัลติมีเดีย ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
– ด้านโทรทัศน์ สื่อใหม่และสื่อสารการแสดง ทำงานในวงการโทรทัศน์ เช่น สร้างสรรค์รายการ เขียนบทรายการ ผู้กำกับรายการ ผู้จัดรายการ ผู้ประกาศ ช่างภาพโทรทัศน์ ผู้สื่อข่าว พิธีกร ผู้รายงานข่าวผ่านสื่อออนไลน์ ออกแบบงานด้านกราฟิกและแอนิเมชั่น ทำงานด้านการแสดง เช่น นักแสดง ผู้ฝึกสอนการแสดง ผู้เขียนบท ผู้กำกับการแสดง นักออกแบบเพื่อการแสดง นักจัดกิจกรรมพิเศษ

ติดต่อสอบถาม

คณะนิเทศศาสตร์ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ
โทรศัพท์ 02-3126300-79 ต่อ 1173 โทรสาร 02-3126296
Website: http://commarts.hcu.ac.th
E-mail: nited.hcu@gmail.com

ม.หัวเฉียว หลักสูตรปริญญาตรี พร้อมกับการไปเรียนต่อที่จีน

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน (Faculty of Chinese Language and Culture)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts)

– สาขาวิชาภาษาจีน (Chinese Language)
– สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (Chinese Language and Culture)

เป็นหลักสูตรที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญภาษาจีนทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และแปล ตลอดจนเข้าใจในวัฒนธรรมและวิถีการดำรงชีวิตของชาวจีน

ชั้นปีที่ 1 เน้นการศึกษาพื้นฐานในวิชาต่าง ๆ

เช่น การเสริมทักษะภาษาจีน การออกเสียงภาษาจีน การฟัง – พูด การสนทนา การอ่าน พร้อมทั้งเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิชาพื้นฐานด้านมนุษยศาสตร์ จิตวิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาทั่วไปอื่น ๆชั้นปีที่ 2 เรียนรู้ทักษะภาษาจีนด้านต่าง ๆ ในระดับสูงขึ้น ทั้งไวยากรณ์ ตัวอักษร ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ไท้เก๊ก)

ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาเดินทางไปศึกษาที่ประเทศจีน

เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยเน้นทักษะเฉพาะด้าน ทั้งด้านการเขียน การสื่อสารมวลชน บทความร้อยแก้วและร้อยกรองภาษาจีน ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และภาษาจีนโบราณประยุกต์

ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะเน้นการเรียนวิชาที่เลือก

เป็นวิชาเอกเลือก และเอกบังคับ ตามความสนใจทั้งทางด้านภาษาจีนและจีนศึกษา เช่น ความเป็นมาของชาวไทยเชื้อสายจีน การแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย และการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน เป็นต้น รวมถึงดำเนินการฝึกงาน (สหกิจศึกษา) ตามแผนการเรียนที่ทางคณะกำหนดไว้

โอกาสในการทำงาน

– ล่ามภาษาไทย-จีน ทั้งภาครัฐและเอกชน
– เจ้าหน้าที่สถานทูต พนักงานสายการบิน บริษัทท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ เลขานุการ ครู อาจารย์ ธุรกิจโรงแรม หรือหนังสือพิมพ์จีน เป็นต้น

* โดยจะได้ไปเรียนที่ประเทศจีน เป็นระยะเวลา 1 ปี ในชั้นปีการศึกษาที่ 3

ติดต่อสอบถาม

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์
โทรศัพท์ 02-3126300-79 ต่อ 1477, 1478, 1479 โทรสาร 02-3126295
Website: http://clc.hcu.ac.th
E-mail: chinesehcu@gmail.com

ที่มา : http://www.hcu.ac.th/

บทความที่เกี่ยวข้อง