ดุริยาคศิลป์ ปวช วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหิดล

แนะนำหลักสูตร ปวช. จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล

Home / ข่าวการศึกษา / แนะนำหลักสูตร ปวช. จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันหนึ่งที่มีชื่อเสียง และเชี่ยวชาญด้านดนตรี ซึ่งนอกจากหลักสูตรปริญญาตรี โท เอก ที่เปิดสอนแล้วยังมีหลักสูตร ปวช. อีกด้วย โดยหลักสูตรนี้มีชื่อว่า หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี นั่นเอง ผู้ที่เรียนจบจะได้รับวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ดนตรี (ปวช. ดนตรี)

หลักสูตร ปวช. ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล

หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี (Pre-College Project) เป็นการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม ให้นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ด้านทฤษฎีดนตรี และการปฏิบัติดนตรี ให้สามารถนำไปต่อยอด ศึกษาต่อในสาขาวิชาดนตรี ในะดับอุดมศึกษา และการประกอบอาชีพดนตรีในอนาคต โดยมีระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร จะเท่ากับ 3 ปีการศึกษา (เรียนได้ไม่เกิน 4 ปีการศึกษา) หลักสูตรนี้จะเปิดการเรียน การสอนทั้งหมด 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาดนตรีไทย สาขาวิชาดนตรีตะวันตกคลาสิค และแขนงดนตรีแจ๊ส

ปูพื้นฐาน ความพร้อมด้านดนตรี ให้กับผู้เรียน

วัตถุประสงค์หลักในการสร้างหลักสูตรนี้ขึ้นมา ก็เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน ที่สนใจอยากเรียนต่อด้านดนตรี ในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต ซึ่งใครสนใจด้านนี้อยู่ แล้วมาเรียนหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี ก็จะมีความได้เปรียบในการเรียน อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาทักษะด้านดนตรี ให้มีคุณภาพ พร้อมนำไปใช้งาน มีความเป็นวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ

โครงสร้างหลักสูตร

ในการเรียนเตรียมอุดมดนตรี จะต้องเรียนทั้งหมด 95 หน่วยกิต มีทั้งวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเฉพาะ อย่างพื้นฐานดนตรี และดนตรีปฏิบัติ อีกทั้งยังมีวิชาบังคับเลือกดนตรีอีก ใครที่ชอบ และอยากทำงานด้านดนตรีอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นนักดนตรี คนแต่งเพลง ฯลฯ ก็ลองดูหลักสูตรเฉพาะทางนี้ได้นะ

* อ่านรายละเอียด และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ww.music.mahidol.ac.th

บทความแนะนำ