ปวช ปวส วิทยาลัยเฉพาะช่าง หลักสูตรใหม่

ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดรับ ปวส. ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรใหม่)

Home / ข่าวการศึกษา / ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดรับ ปวส. ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรใหม่)

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (CIS) เป็นหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนระดับเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน ที่มีความโดดเด่นในการจัดการศึกษาซึ่ง มุ่งเน้นด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้วยปณิธาน สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี

ปัจจุบัน วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษา สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรใหม่) ปี 62 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดรับนักศึกษา ปวส.

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (CIS) เปิดรับสมัครนักศึกษา ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรใหม่) ปี 62

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ (CIS) เปิดรับ ปวส. ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรใหม่)

สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

จุดเด่นหลักสูตร

– ตรวจการณ์ตรวจสอบรางรถไฟและอุปกรณ์
– ซ่อมบำรุงขนส่งทางราง
– บำรุงรักษารางรถไฟและอุปกรณ์ประกอบ
– ควบคุมวางแผนการทำงานและแผนการซ่อม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

– สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรง สาขาเครื่องมือกล สาขาเขียนแบบเครื่องมือกลช่างเชื่อมโลหะ หรือเทียบเท่า
– ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาวิชาอื่น หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ (CIS) เปิดรับ ปวส. ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรใหม่)

ผู้ให้ความร่วมมือสถานการศึกษาและสถานประกอบการ

– liuzhou railway vocational technical college
– beijing jiaotong university
– บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)
– บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

ติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(College of Innovative Skills)
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 044 233000 ต่อ 5011 – 3 หรือ 085-759-2546 (อาจารย์ พิตินันท์ วสันตเสนานนท์)
E-mail : info@rmuti.ac.th

บทความที่แนะนำ