มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ หลักสูตรปริญญาตรี

เปิดหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ – มหาวิทยาลัยมหิดล

Home / ข่าวการศึกษา / เปิดหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ – มหาวิทยาลัยมหิดล

ในปัจุบันที่วัยรุ่นให้ความสนใจ เรื่องดนตรีกันมากขึ้น หลายคนมีความฝันที่อยากจะเป็นนักร้อง นักดนตรี ซึ่งการที่เราจะประสบความสำเร็จ ก็ย่อมมาจากการเรียนรู้ การฝึกฝนด้วยตนเองอาจจะยังไม่ครอบครุมเท่าที่ควร เพื่อให้เรามีทักษะที่ดีและถูกต้อง การเลือกเรียนคณะดุริยางคศิลป์ จึงเป็นที่สนใจอย่างมาก วันนี้ Campus-star มี หลักสูตรวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาแนะนำสำหรับน้องๆ เพื่อจะเตรียมความพร้อมได้ทัน

หลักสูตรวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

หลักสูตรวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

สาขาวิชาในหลักสูตร

 1. ปฏิบัติดนตรีคลาสสิก
 2. ดนตรีแจ๊ส
 3. การประพันธ์ดนตรี
 4. ละครเพลง
 5. ดนตรีสมัยนิยม
 6. ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก
 7. ธุรกิจดนตรี
 8. ดนตรีศึกษาและการสอน
 9. เทคโนโลยีดนตรี

ภาษาที่ใช้ในการสอน

 • ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 • ประมาณ 580,000 บาท

หลักสูตรวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

คุณสมบัติทั่วไป

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • มีความประพฤติดี และมีความมุ่งมั่นที่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ และจะ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติเฉพาะ

 • มีความสามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรี หรือขับร้องในมาตรฐานสูง ตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยกำหนด โดยในการสอบคัดเลือก วิทยาลัยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีโดยรวม คุณภาพของการบรรเลงบทเพลง และความสามารถในการอ่านโน้ตดนตรี เป็นต้น
 • มีพื้นฐานความรู้ด้านทฤษฎีดนตรีสากล หรือดนตรีไทย และด้านโสตทักษะในมาตรฐานสูงตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยกำหนด
 • มีพื้นฐานความรู้เฉพาะทาง สำหรับผู้เลือกสอบในวิชาเอกเทคโนโลยีดนตรี ธุรกิจดนตรี ดนตรีศึกษาและการสอน

หลักสูตรวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ในกรณีที่ผู้สมัครสอบวิชาปฏิบัติดนตรีและวิชาเฉพาะสาขา แต่มีผลสอบวิชาโสตทักษะ และหรือ วิชาทฤษฎีดนตรีไม่ผ่านตามเกณฑ์แต่กรรมการประชุมและพิจารณาเห็นควรแล้วว่าควร “ผ่านแบบทดลองเรียน” จะมีสิทธิเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาประเภทผ่านแบบมีเงื่อนไข (Conditional)

นักศึกษาที่ผ่านแบบมีเงื่อนไข

จะต้องพัฒนาความสามารถในส่วนที่ตนเองยังสอบไม่ผ่าน ตามแนวทางที่วิทยาลัยกำหนด หากไม่สามารถผ่านเกณฑ์ของวิทยาลัยได้จะต้องพ้นสภาพนักศึกษา โดยนักศึกษาที่จะมีกระบวนในการแก้เงื่อนไข “ผ่านแบบมีเงื่อนไข” ดังนี้

 1. สอบวัดระดับความสามารถทางดนตรีกับศูนย์สอบเทียบ TIME จนกว่าจะมีผลเป็นผ่าน (ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1) จึงมีสิทธิ์ลงทะเบียนรายวิชาในกลุ่มวิชาโสตทักษะ และ หรือ กลุ่มวิชาทฤษฎีดนตรี ตามโครงสร้างหลักสูตรได้
 2. ในกรณีที่มีผลไม่ผ่านก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ดศทพ 003 และ 004 (ปรับพื้นฐานทฤษฎีดนตรีตะวันตก 1 และ 2 และ/หรือ ดศทพ 001 และ 002 (ปรับพื้นฐานการฝึกโสตและการอ่านโน้ต 1 และ 2) หรือดำเนินการให้ผ่านการวัดระดับ ตามเกณฑ์ของวิทยาลัย ซึ่งจะมีการประกาศกำหนดในแต่ละปี

หลักสูตรวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

กำหนดการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2562

ข้อมูลและการติดตามการสอบ

 • ข้อมูลการสอบ: www.music.mahidol.ac.th
 • ติดตามการสอบ: commas.music.mahidol.ac.th
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลรับสมัคร: msacadmc@mahidol.ac.th โทรศัพท์ 02 800 2525 ต่อ 1128, 1109
 • ติดต่อสอบถามข้อมูล TIME: www.timemusicexam.com โทรศัพท์ 02 4582680

พูดคุยกับมิลลี่ Gelato ดีกรีนศ.คณะดุริยางคศิลป์ สาขาแขนง Piano Jazz

บทความที่เกี่ยวข้อง