คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตลาดแรงงาน ปริญญาตรี อาชีวศึกษา

10 กลุ่มอาชีพ ที่ตลาดแรงงานต้องการ ปี 2020 – รองรับสายงานอุตสาหกรรม 4.0

Home / บทความการทำงาน / 10 กลุ่มอาชีพ ที่ตลาดแรงงานต้องการ ปี 2020 – รองรับสายงานอุตสาหกรรม 4.0

อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากยิ่งขึ้น ทั้งด้านการทำงาน การเรียน และการติดต่อสื่อสาร ดังนั้นย่อมส่งผลต่อความต้องการแรงงานในตลาดแรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตามไปด้วยในอนาคต

10 กลุ่มอาชีพ ที่ตลาดแรงงานต้องการ ปี 2020

โดย นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้เปิดเผยข้อมูลว่า เกี่ยวกับการศึกษาโครงการเตรียมศักยภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 พบว่า ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีความต้องการแรงงานตั้งแต่ปี 2562 – 2567 มีปริมาณจำนวนรวมทั้งสิ้นกว่า 2.24 ล้านคน

ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น ปี 2563 มีความต้องการแรงงานจำนวน 351,957 ราย และตั้งแต่ช่วงปี 2563-2567 มีความต้องการแรงงาน 1.75 ล้านคน และนี่ก็คือ 10 อุตสาหกรรมที่มีความต้องการของจำนวนแรงงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

10 กลุ่มอาชีพ ที่ตลาดแรงงานต้องการ ปี 2020

1. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

มีความต้องการแรงงานรวมทั้งสิ้น 241,243 ราย โดยสามารถแบ่งออกเป็น

 • ระดับการศึกษาต่ำกว่าชั้น ม.6 จำนวน 61,469 ราย
 • เรียนจบด้านวิชาชีพ จำนวน 29,576 ราย
 • ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) จำนวน 150,198 ราย

2. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

มีความต้องการแรงงานรวมทั้งสิ้น 235,711 ราย โดยสามารถแบ่งออกเป็น

 • ระดับการศึกษาต่ำกว่าชั้น ม.6 จำนวน 63,404 ราย
 • เรียนจบด้านวิชาชีพ จำนวน 115,498 ราย
 • ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) จำนวน 56,807 ราย

3. อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

มีความต้องการแรงงานรวมทั้งสิ้น 236,394 ราย โดยสามารถแบ่งออกเป็น

 • ระดับการศึกษาต่ำกว่าชั้น ม.6 จำนวน 97,867 ราย
 • เรียนจบด้านวิชาชีพ จำนวน 69,736 ราย
 • ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) จำนวน 68,791 ราย

4. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

มีความต้องการแรงงานรวมทั้งสิ้น 228,442 ราย โดยสามารถแบ่งออกเป็น

 • ระดับการศึกษาต่ำกว่าชั้น ม.6 จำนวน 18,275 ราย
 • เรียนจบด้านวิชาชีพ จำนวน 125,643 ราย
 • ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) จำนวน 84,524 ราย

5. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

มีความต้องการแรงงานรวมทั้งสิ้น 228,239 ราย โดยสามารถแบ่งออกเป็น

 • ระดับการศึกษาต่ำกว่าชั้น ม.6 จำนวน 209,752 ราย
 • เรียนจบด้านวิชาชีพ จำนวน 8,673 ราย
 • ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) จำนวน 9,814 ราย

10 กลุ่มอาชีพ ที่ตลาดแรงงานต้องการ ปี 2020

6. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

มีความต้องการแรงงานรวมทั้งสิ้น 221,446 ราย โดยสามารถแบ่งออกเป็น

 • ระดับการศึกษาต่ำกว่าชั้น ม.6 จำนวน 17,715 ราย
 • เรียนจบด้านวิชาชีพ จำนวน 66,434 ราย
 • ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) จำนวน 137,297 ราย

7. อุตสาหกรรมดิจิทัล

มีความต้องการแรงงานรวมทั้งสิ้น 217,368 ราย โดยสามารถแบ่งออกเป็น

 • ระดับการศึกษาต่ำกว่าชั้น ม.6 จำนวน 17,389 ราย
 • เรียนจบด้านวิชาชีพ จำนวน 54,342 ราย
 • ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) จำนวน 145,637 ราย

8. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

มีความต้องการแรงงานรวมทั้งสิ้น 215,751 ราย โดยสามารถแบ่งออกเป็น

 • ระดับการศึกษาต่ำกว่าชั้น ม.6 จำนวน 51,996 ราย
 • เรียนจบด้านวิชาชีพ จำนวน 73,787 ราย
 • ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) จำนวน 89,968 ราย

9. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

มีความต้องการแรงงานรวมทั้งสิ้น 213,486 ราย โดยสามารถแบ่งออกเป็น

 • ระดับการศึกษาต่ำกว่าชั้น ม.6 จำนวน 17,079 ราย
 • เรียนจบด้านวิชาชีพ จำนวน 117,418 ราย
 • ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) จำนวน 78,990 ราย

10. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์

มีความต้องการแรงงานรวมทั้งสิ้น 211,501 ราย โดยสามารถแบ่งออกเป็น

 • เรียนจบด้านวิชาชีพ จำนวน 74,025 ราย
 • ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) จำนวน 137,475 ราย

อ้างอิงข้อมูลจาก : https://prachatai.com, www.admissionpremium.com, https://mgronline.com

บทความที่น่าสนใจ