dek63 TCAS63 แนะแนวการศึกษา โควตา

มาแล้ว! ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2563 – ผ่านระบบ TCAS63

Home / ข่าวการศึกษา / มาแล้ว! ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2563 – ผ่านระบบ TCAS63

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว สำหรับการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา ซึ่งเป็นรอบการรับสมัครของน้อง ๆ ที่อยู่ในเขตภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย หรือในบางมหาวิทยาลัยก็เปิดรับสมัครน้อง ๆ ในนอกเขตพื้นที่ด้วยเช่นกัน

ระเบียบการรับสมัคร TCAS63 รอบที่ 2 โควตา

ดังนั้นน้อง ๆ คนไหนที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัยผ่านรอบที่ 2 โควตา ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบการรับสมัครกันได้ที่เว็บไซต์ของคณะ/มหาวิทยาลัย หรือที่เว็บไซต์ : www.mytcas.com กันได้เลยค่ะ

และในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ได้รวบรวมข้อมูลระเบียบการรับสมัครของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่าง ๆ มาฝากกันด้วย (นี่เป็นตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัครรอบโคตวาเท่านั้นนะคะ)

ระเบียบการรับสมัคร TCAS63 รอบที่ 2 โควตา 

ภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครจำนวน : 5,342 คน

คณะที่เปิดรับสมัคร : 

 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะวิจิตรศิลป์
 • คณะสังคมศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะเกษตรศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะการสื่อสารมวลชน
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
 • วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ดูรายละเอียดทั้งหมด : คลิกที่นี่ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เปิดรับสมัครจำนวน : 1,945 คน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร : 

 • หลักสูตรศิลปศาสตร์
 • หลักสูตรศึกษาศาสตร์
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจ
 • หลักสูตรนิติศาสตร์
 • หลักสูตรบัญชี
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • หลักสูตรการแผนแพทย์จีน
 • หลักสูตรกายภาพบำบัด
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

ดูรายละเอียดทั้งหมด : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยพะเยา

เปิดรับสมัครจำนวน : 4,128 คน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร :  

 • หลักสูตรเภสัชศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์
 • หลักสูตรกายภาพบําบัด
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจ

ดูรายละเอียดทั้งหมด : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เปิดรับสมัครจำนวน : 2,932 คน

คณะที่เปิดรับสมัคร :  

 • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • คณะสหเวชศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์
 • วิทยาลัยนานาชาติ ทุกหลักสูตร/สาขาวิชา

ดูรายละเอียดทั้งหมด : คลิกที่นี่

…..

ภาคกลาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะที่เปิดรับสมัคร : 187 คน

เปิดรับสมัครจำนวน :

 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • วิทยาลัยสหวิทยาการ

ดูรายละเอียดทั้งหมด : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดรับสมัครจำนวน : 492 คน

คณะที่เปิดรับสมัคร :  

 • คณะเกษตร
 • คณะประมง 20
 • คณะวนศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะสิ่งแวดล้อม
 • วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 • วิทยาลัยการชลประทาน
 • วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

ดูรายละเอียดทั้งหมด : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะที่เปิดรับสมัคร : 

 • คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะมัณฑนศิลป์
 • คณะอักษรศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะดุริยางคศาสตร์
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดูรายละเอียดทั้งหมด : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะที่เปิดรับสมัคร : 

 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะโลจิสติกส์
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • วิทยาลัยนานาชาติ
 • คณะสหเวชศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี)
 • คณะเทคโนโลยีทางทะเล (วิทยาเขตจันทบุรี)
 • คณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี)
 • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)
 • โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” (วิทยาเขตสระแก้ว)
 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะดนตรีและการแสดง

ดูรายละเอียดทั้งหมด : คลิกที่นี่

ระเบียบการรับสมัคร TCAS63 รอบที่ 2 โควตา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร :  

 • หลักสูตรแพทยศาสตร์
 • หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
 • หลักสูตรเทคโนโลยี
 • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์
 • หลักสูตรศึกษาศาสตร์
 • หลักสูตรเภสัชศาสตร์
 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์

ดูรายละเอียดทั้งหมด : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะที่เปิดรับสมัคร : 

 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยี
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
 • คณะการบัญชีและการจัดการ
 • คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • คณะวัฒนธรรมศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์

ดูรายละเอียดทั้งหมด : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะที่เปิดรับสมัคร : 

 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพอชาวชนบท

ดูรายละเอียดทั้งหมด : คลิกที่นี่

…..

ภาคใต้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดูรายละเอียดทั้งหมด : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการที่เปิดรับสมัคร ได้แก่

 • โครงการโควตาภูมิภาค
 •  โครงการโควตาพิเศษที่ตั้งมหาวิทยาลัย
 • โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม (ครั้งที่ 2)
 • โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านกีฬา
 • โครงการรับนักเรียนในโรงเรียนที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาให้การช่วยเหลือ เพื่อคัดเลือกรับทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
 • โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ

ดูรายละเอียดทั้งหมด : คลิกที่นี่

บทความที่น่าสนใจ