dek63 TCAS63 การสอบเข้ามหาวิทยาลัย กำหนดการ

กำหนดการ TCAS63 ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ – เริ่มเปิดรับรอบแรก ธ.ค. 62 นี้

Home / ข่าวการศึกษา / กำหนดการ TCAS63 ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ – เริ่มเปิดรับรอบแรก ธ.ค. 62 นี้

หลังจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ประกาศกำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุมดมศึกษา ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2563 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (บทความเพิ่มเติม : ทปอ. แถลงการณ์ กำหนดการ TCAS63 – แนวทางการพัฒนาระบบ TCAS ใหม่) ล่าสุด! มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศก็เริ่มทยอยประกาศกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 ออกมาด้วยเช่นกัน

กำหนดการ TCAS63 ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

และในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ได้รวบรวมกำหนดการเปิดรับสมัคร #TCAS63 ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาให้น้อง ๆ เตรียมตัวกันแล้วค่ะ ตั้งแต่รอบที่ 1 จนถึงรอบที่ 5 จะมีมหาวิทยาลัยไหนบ้างที่ประกาศกำหนดการออกมาแล้ว ตามมาดูรายละเอียดกันได้เลย

TCAS63 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 • รับสมัคร : วันที่ 2 – 16 ธันวาคม 2562
 • ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ : www.admissions.chula.ac.th

รอบที่ 2 โควตา

 • รับสมัคร : วันที่ 6 – 17 กุมภาพันธ์ 2563
 • ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ : www.admissions.chula.ac.th

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

 • รับสมัคร : วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : www.mytcas.com

รอบที่ 4 แอดมิชชัน 

 • รับสมัคร : วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2563
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : www.mytcas.com

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 

 • ยังไม่มีประกาศจากทางมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 • รับสมัคร : วันที่ 2 – 16 ธันวาคม 2562
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : https://tcas.mahidol.ac.th/

รอบที่ 2 โควตา

 • รับสมัคร : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : https://tcas.mahidol.ac.th/

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

 • รับสมัคร : วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : www.mytcas.com

รอบที่ 4 แอดมิชชัน 

 • รับสมัคร : วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2563
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : www.mytcas.com

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 

 • ยังไม่มีประกาศจากมหาวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 • รับสมัคร : วันที่ 2 – 16 ธันวาคม 2562
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : www.reg.kmitl.ac.th

รอบที่ 2 โควตา 

 • รับสมัคร : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : www.reg.kmitl.ac.th

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

 • รับสมัคร : วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : www.mytcas.com

รอบที่ 4 แอดมิชชัน 

 • รับสมัคร : วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2563
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : www.mytcas.com

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 

 • รับสมัครและคัดเลือก : วันที่ 9 – 20 มิถุนายน 2563
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : www.reg.kmitl.ac.th

TCAS63 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 • รับสมัคร : วันที่ 2 – 16 ธันวาคม 2562
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : www.tuadmissions.in.th

รอบที่ 2 โควตา 

 • รับสมัคร : วันที่ 6 – 20 กุมภาพันธ์ 2563
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : www.tuadmissions.in.th

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

 • รับสมัคร : วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : www.mytcas.com

รอบที่ 4 แอดมิชชัน 

 • รับสมัคร : วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2563
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : www.mytcas.com

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 

 • เปิดรับสมัครเฉพาะบางสาขาวิชาเท่านั้น (ประกาศให้ทราบหลังเสร็จสิ้นรอบที่ 4)
 • สอบวิชาเฉพาะของ ม.ธรรมศาสตร์ วันที่ 14 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2563 : www.tuadmissions.in.th

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 • รับสมัคร : วันที่ 2 – 15 ธันวาคม 2562
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : https://admission.swu.ac.th/

รอบที่ 2 โควตา 

 • รับสมัคร : วันที่ 6 – 19 กุมภาพันธ์
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : https://admission.swu.ac.th/

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

 • รับสมัคร : วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : www.mytcas.com

รอบที่ 4 แอดมิชชัน 

 • รับสมัคร : วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2563
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : www.mytcas.com

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 

 • รายละเอียดการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ผ่านเว็บไซต์ : https://admission.swu.ac.th/

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 • รับสมัคร : วันที่ 2 – 16 ธันวาคม 2562
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : www.admission.ku.ac.th

รอบที่ 2 โควตา

 • รับสมัคร โควตานนักกีฬาดีเด่นฯ, โควตาศิลปวัฒนธรรม : วันที่ 6 – 21 กุมภาพันธ์ 2563
 • รับสมัคร โควตาอื่น ๆ : วันที่ 6 – 26 กุมภาพันธ์ 2563
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : www.admission.ku.ac.th

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

 • รับสมัคร : วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : www.mytcas.com

รอบที่ 4 แอดมิชชัน 

 • รับสมัคร : วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2563
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : www.mytcas.com

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 

 • ยังไม่มีประกาศจากมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 • รับสมัคร : วันที่ 2 – 13 ธันวาคม 2562
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : www1.reg.cmu.ac.th

รอบที่ 2 โควตา

 • รับสมัคร : วันที่ 6 – 14 กุมภาพันธ์ 2563
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : www1.reg.cmu.ac.th

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (แอดมิชชัน 1)  

 • รับสมัคร : วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : www.mytcas.com

รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (แอดมิชชัน 2)

 • รับสมัคร : วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2563
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : www.mytcas.com

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 

 • ประกาศให้ทราบภายหลัง

TCAS63 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 • รับสมัคร : วันที่ 2 – 16 ธันวาคม 2562
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : https://admissions.kku.ac.th/

รอบที่ 2 โควตาภาคฯ 

 • รับสมัคร : วันที่ 6 – 11 กุมภาพันธ์ 2563
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : https://admissions.kku.ac.th/

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (แอดมิชชัน 1)

 • รับสมัคร : วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : www.mytcas.com

รอบที่ 4 แอดมิชชัน 2 

 • รับสมัคร : วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2563
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : www.mytcas.com

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 

 • รับสมัครและคัดเลือก : วันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2563
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : https://admissions.kku.ac.th/

มหาวิทยาลัยบูรพา

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 • รับสมัคร : วันที่ 2 – 16 ธันวาคม 2562
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : http://regservice.buu.ac.th/

รอบที่ 2 โควตา

 • รับสมัคร : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : http://regservice.buu.ac.th/

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

 • รับสมัคร : วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : www.mytcas.com

รอบที่ 4 แอดมิชชัน 

 • รับสมัคร : วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2563
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : www.mytcas.com

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 

 • รับสมัคร : วันที่ 9 – 15 มิถุนายน 2563
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : http://regservice.buu.ac.th/

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 • รับสมัคร : วันที่ 2 – 16 ธันวาคม 2562
 • ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ : www.web.msu.ac.th

รอบที่ 2 โควตา

 • รับสมัคร : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2563
 • ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ : www.web.msu.ac.th

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

 • รับสมัคร : วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : www.mytcas.com

รอบที่ 4 แอดมิชชัน 

 • รับสมัคร : วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2563
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : www.mytcas.com

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 

 • ยังไม่มีประกาศจากทางมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 • รับสมัคร : วันที่ 2 – 16 ธันวาคม 2562
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : www.admission.nu.ac.th

รอบที่ 2 โควตา

 • รับสมัคร : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : www.admission.nu.ac.th

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (แอดมิชชัน 1)  

 • รับสมัคร : วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : www.mytcas.com

รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (แอดมิชชัน 2)

 • รับสมัคร : วันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2563
 • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : www.mytcas.com

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 

 • ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

หมายเหตุ ทั้งนี้กำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบ TCAS ปีการศึกษา 2563 ของแต่ละมหาวิทยาลัยอาจจะมีการแปลงเปลี่ยนตามความเหมาะสม ดังนั้นน้อง ๆ ควรติดตามข่าวสารกำหนดการรับสมัครกันให้ดีเลยค่ะ ไม่งั้นอาจจะพลาดสมัครในคณะที่เราต้องการได้นะ

** อัปเดตเมื่อวันที่ 7 / 11 / 2562

บทความที่น่าสนใจ