dek63 TCAS63 คณะน่าเรียน เรียนต่อมหาวิทยาลัย แนะแนวการศึกษา

ม.อีสเทิร์นเอเชีย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โควตารับตรง – สอบคัดเลือก ปี 2563

Home / ข่าวการศึกษา / ม.อีสเทิร์นเอเชีย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โควตารับตรง – สอบคัดเลือก ปี 2563

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (EAU) อีกหนึ่งสถาบันการศึกษาเอกชนน่าเรียน มีคณะ/สาขาวิชาเปิดสอนให้เราได้สมัครเรียนกันอย่างมากมาย และล่าสุด! มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ก็ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ม.อีสเทิร์นเอเชีย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2563

โดยได้มีการแบ่งออกเป็นรอบโควตารับตรง และรอบสอบคัดเลือก สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ สามารถเข้ามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดรับสมัครได้เลยค่ะ

คณะที่เปิดรับสมัครในรอบสอบคัดเลือก

รอบสอบคัดเลือก ปี 2563

สำหรับคณะที่เปิดรับสมัครในรอบสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กำหนดการรับสมัคร

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 (เต็มก่อนปิดรับก่อน)
 • สอบคัดเลือกและรายงานตัว วันที่ 18 มกราคม 2563

คณะที่สอบคัดเลือก ได้แก่

1. คณะพยาบาลศาสตร์

 • เปิดรับสมัครจำนวน 60 คน (รอบโควตาพิเศษไม่ต้องสอบเข้า)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 • ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมสะสมไม่น้อยกว่า 2.50

2. คณะการบิน

 • เปิดรับสมัครจำนวน 150 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 • สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า (ทุกแผนการเรียน)
 • คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00

3. คณะเภสัชศาสตร์

 • สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 6 ปี เปิดรับสมัครจำนวน 35 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 • สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

เอกสารประกอบกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ (หากยังไม่จบการศึกษาให้นำส่งฉบับ 4 หรือ 5 ภาคการศึกษา)
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

** ค่าสมัครสอบ คณะการบิน 300 บาท / คณะพยาบาลฯ ,เภสัชฯ 500 บาท

คณะที่เปิดรับสมัครในรอบสอบคัดเลือก

รอบโควตารับตรง ปี 2563

คณะที่เปิดรับสมัครในรอบโควตารับตรง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2563 รับสมัครสาขาวิชาละ 30 ที่นั่ง (มีเฉพาะสาขาวิชาการจัดการและบริหารที่รับ 150 ที่นั่งเท่านั้น) โดยไม่ต้องสอบเข้า ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งยังสามารถกู้ยืมกองทุนการศึกษาได้ตั้งแต่เทอมแรก โดยไม่ต้องสำรองจ่าย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กำหนดการรับสมัคร

 • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 มกราคทม 2563 (เต็มแล้วปิดรับทันที รับจำนวนจำกัด)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย
 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในทุกแผนการเรียน

คณะที่เปิดรับสมัคร

1. คณะศิลปศาสตร์

 • สาขาวิชาจีนศึกษา (ศึกษาประเทศไต้หวัน ฟรี! 1 ภาคการศึกษา)
 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (ศึกษาประเทศญี่ปุ่น ฟรี! 1 ภาคการศึกษา)
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ(ศึกษาประเทศมาเลเซีย ฟรี! 1 ภาคการศึกษา)
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว (เมื่อสำเร็จการศึกษา ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ หรือบัตรไกด์)

2. คณะบริหารธุรกิจ

 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
 • สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาไทย)
 • สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ศึกษาประเทศไต้หวันฟรี! 1 ภาคการศึกษา)

3. คณะวิทยาการจัดการ

 • สาขาวิชาการจัดการและบริหาร (เรียนเสาร์-อาทิตย์) จำนวนรับ 150 ที่นั่ง

4. คณะนิติศาสตร์

 • หลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษด้านกฎหมายโดยเฉพาะ (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ** นักศึกษาโควตาจะได้รับโน๊ตบุ๊คฟรี!

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ** นักศึกษาโควตาจะได้รับโน๊ตบุ๊คฟรี!

7. คณะสาธารณสุขศาสตร์

 • สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าเรียนต่อที่ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (EAU) สามารถติดต่อสมัครเรียนได้ที่ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย อ.เสาวลักษณ์ บุญลึก (อ.จิ๋ว) เบอร์โทร : 095-496-9903 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ FB: สมัครเรียน ม.อีสเทิร์นเอเชีย หรือที่ FB : รับตรง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย Eastern Asia University สมัครเรียน หรือที่เว็บไซต์ของสถาบัน : www.eau.ac.th

บทความที่น่าสนใจ