มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Eastern Asia University

Home / academy / มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (Eastern Asia University) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  ประวัติ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ก่อตั้งขึ้นโดย คุณชวน… See More

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (Eastern Asia University) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

87

ประวัติ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ก่อตั้งขึ้นโดย คุณชวน และคุณมานี ชวนิชย์ ซึ่งได้บริจาคทุนและที่ดินเพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัย และได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้เปิดดำเนินการเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2539

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ต้นฝ้ายคำ หรือ ต้นสุพรรณิการ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศทางตะวันตก แต่สามารถขยายพันธุ์ และเติบโตแข็งแรงได้ในต่างถิ่น มีดอกสีเหลืองทอง กลีบอ่อนนุ่มซ้อนกัน 5 กลีบ และกลุ่มใบเป็น 5 แฉก หมายถึง ความเป็นสากลร่วมกันของสังคมโลก และสัมผัสทั้งห้าที่จะทำให้การศึกษาเจริญรุ่งเรือง

สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีน้ำเงิน-ขาว แสดงถึงความเป็นนักปราชญ์ที่ทรงความรู้ และสง่างามด้วยมีปัญญาเป็นเครื่องประดับตน

ปรัชญามหาวิทยาลัย
บ่อเกิดแห่งปัญญาคือการศึกษาที่กว้างไกล (Wisdom Through Global Education)

ปณิธานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมีปณิธานในการจัดการศึกษา และผลิตบัณฑิตเพื่อให้เป็นผู้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และมีจริยธรรม ในการดำรงชีวิต (Efficiency and Ethics) มีความสามารถในการปรับตัวเป็นเลิศ โดยพร้อมที่จะใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ในทุกสภาวการณ์ (Adaptive Ability) และถึงพร้อมด้วยปัญญาอันเป็นสากล (Universal Wisdom) โดยได้นำตัวอักษรย่อของมหาวิทยาลัย คือ EAU มาขยายความเป็นปณิธานในการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย ที่ว่า “บ่อเกิดแห่งปัญญาคือการศึกษาที่กว้างไกล”” (Wisdom Through Global Education) ดังนี้

E คือ Efficiency and Ethics : ประสิทธิภาพและจริยธรรม หมายถึง ความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ดี สามารถนำความรู้ที่ได้จากทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นบันไดไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล และเป็นหนทางสู่ความสำเร็จในชีวิตต่อไป โดยรักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณในวิชาชีพได้อย่างมั่นคง ตลอดจนเป็นผู้มีทักษะในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และทักษะในการใช้ชีวิตและดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีจริยธรรม

A คือ Adaptive Ability : ความสามารถในการปรับตัว หมายถึง ความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความสามารถในการปรับตัวเป็นเลิศ รู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งสภาวะสังคม สามารถคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ และมีความเข้าใจ ในการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมพร้อมที่จะใช้ศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ในทุกสภาวการณ์ อีกทั้งตระหนักในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม โดยพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคม เพื่อความสุขในการดำเนินชีวิตต่อไปในภายหน้า

U คือ Universal Wisdom : ปัญญาอันเป็นสากล หมายถึง ความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยวิธีต่างๆ ในโลกอันเป็นสากล มีความเชื่อในการเรียนรู้และได้มาซึ่งความรู้โดยปราศจากสิ่งกีดกั้น ไม่ว่าจะเป็นพรมแดนขอบเขต ระยะทาง เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา หรือฐานะทางสังคม มีภาวะวิสัยในการสร้างสรรค์องค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ได้จริง และเปิดใจกว้างเพื่อรับความรู้ที่หลากหลายในยุคแห่งโลกไร้พรมแดน

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
“มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อคุณภาพ และคุณธรรม” มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องค์กรที่สามารถเรียนรู้ ปรับตัวและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน คุณภาพ หมายถึง การดำเนินงานตามภารกิจอย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล คุณธรรม หมายถึง คุณลักษณะและค่านิมที่ถูกต้อง ดีงามของสมาชิกในองค์กร ทั้งนักศึกษาและบุคลากร เช่น ความซื่อสัตย์ ความกตัญญู ความมีวินัย อดทน ขยันหมั่นเพียร และเอื้ออาทร

 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย : Eastern Asia University (EAU)
สถาปนา : 16 เมษายน พ.ศ. 2539
ประเภท : เอกชน
ที่ตั้ง : 200 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง 5) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เว็บไซต์ : www.eau.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/EAU.AC.TH?fref=ts

 

ที่มา วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และ http://www.eau.ac.th/About_Us/Philosophy.php

 

See Less

กิจกรรม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

ชิลเอ้าท์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้