ม.อีสเทิร์นเอเชีย รับตรง รับตรง64

ม.อีสเทิร์นเอเชีย เปิดรับตรง64 – ไม่ต้องสอบเข้า ไม่จำกัดเกรด ไม่ต้องสัมภาษณ์ฯ

Home / ข่าวการศึกษา / ม.อีสเทิร์นเอเชีย เปิดรับตรง64 – ไม่ต้องสอบเข้า ไม่จำกัดเกรด ไม่ต้องสัมภาษณ์ฯ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 คณะรับตรง64 ไม่ต้องสอบเข้า ไม่จำกัดเกรด ไม่ต้องสัมภาษณ์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

ม.อีสเทิร์นเอเชีย เปิดรับตรง64

รายละเอียด รับตรง64 ม.อีสเทิร์นเอเชีย

– รับฟรีอุปกรณ์แต่งกาย
– รับฟรีเสื้อกิจกรรม
– กู้ยืมกองทุนฯ กยศ./กรอ. ได้ทันทีตั้งแต่เทอมแรก ไม่ต้องสำรองจ่าย

1. คณะศิลปศาสตร์ จำนวนรับสาขาละ 30 ที่นั่ง

– สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (ศึกษาประเทศญี่ปุ่น 1 ภาคการศึกษา)
– สาขาวิชาภาษาจีนศึกษา (ศึกษาประเทศไต้หวัน 1 ภาคการศึกษา)
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศึกษาประเทศมาเลเซีย 1 ภาคการศึกษา)
– สาขาการท่องเที่ยว (ศึกษาดูงานทุกเทอมทั้งในและต่างประเทศ)

2. คณะบริหารธุรกิจ จำนวนรับสาขาละ 30 ที่นั่ง

– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาไทย)
– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) (ศึกษาประเทศไต้หวัน 1 ภาคการศึกษา)

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)PN 1 ปี จำนวนรับ 120 ที่นั่ง

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 ตุลาคม 2563 / สอบคัดเลือก วันที่ 18 ตุลาคม 2564 (หากจำนวนเต็มก่อนปิดรับก่อน)

คุณสมบัติ

– สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
– ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
– ส่วนสูง หญิง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร ส่วนสูง ชาย ไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร
– หญิงหรือชายน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ไม่เกินกว่า 70 กิโลกรัม
– หญิงหรือชาย อายุระหว่าง 16 – 35 ปี บริบูรณ์

ม.อีสเทิร์นเอเชีย เปิดรับตรง64 - ไม่ต้องสอบเข้า ไม่จำกัดเกรด ไม่ต้องสัมภาษณ์ฯ

คณะสอบคัดเลือก

1.คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 100 ที่นั่ง

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 ธันวาคม 2563 / สอบคัดเลือก วันที่ 16 มกราคม 2564 (หากจำนวนเต็มก่อนปิดรับก่อน)
คุณสมบัติ

– สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน
– ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
– ส่วนสูง หญิง ไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร ส่วนสูง ชาย ไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร
– หญิงหรือชายน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ไม่เกินกว่า 70 กิโลกรัม
– หญิงหรือชาย อายุระหว่าง 16 – 26 ปี บริบูรณ์

3.คณะการบิน จำนวนรับ 250 ที่นั่ง

คุณสมบัติ

– สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
– คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00
– ส่วนสูง ชาย ไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร
– ส่วนสูง หญิง ไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร โดยมีน้ำหนักเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมกับส่วนสูง

4.คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 6 ปี จำนวนรับ 50 ที่นั่ง

– สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
– คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50

โครงการพิเศษ (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)

– คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร (โครงการพิเศษ) จำนวนรับ 200 ที่นั่ง
– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ) (รับฟรีโน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง)

จำนวนรับ 50 ที่นั่ง

– คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ) จำนวนรับ 50 ที่นั่ง
– คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (นศ.โควตารับโน๊ตบุ๊คฟรี) จำนวนรับ 30 ที่นั่ง
– คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษด้านกฎหมายโดยเฉพาะ) จำนวนรับ 30 ที่นั่ง
– คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชมชุน จำนวนรับ 50 ที่นั่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ อ.จิ๋ว อาจารย์ประจำศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษาใหม่
Line: society-jiew14 , FB: EauOfficialTH

บทความแนะนำ