kmutnb TCAS รับตรง รับตรง 61

มจพ. เปิดโครงการรับตรง 29 จังหวัด ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

Home / ข่าวการศึกษา / มจพ. เปิดโครงการรับตรง 29 จังหวัด ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบการรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 ในโครงการรับตรง 29 จังหวัด โดยได้ทำการแบ่งออกเป็นโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี้

รับตรง 61 โครงการ 29 จังหวัด มจพ.

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่

ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 

กำหนดการรับสมัครโครงการต่างๆ

กำหนดการรับสมัครโครงการต่างๆ 

คณะที่เปิดที่รับสมัคร

1. จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

– คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับจำนวน 235 คน

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับจำนวน 235 คน

– คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับจำนวน 335 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 335 คน

– วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับจำนวน 537 คน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 537 คน

– คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ รับจำนวน 210 คน

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จำนวน 210 คน

– คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม รับจำนวน 40 คน

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จำนวน 40 คน

– วิทยาลัยนานาชาติ รับจำนวน 60 คน

 วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 60 คน

จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี

– คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม รับจำนวน 190 คน

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 190 คน

– คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับจำนวน 180 คน

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 180 คน

– คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ รับจำนวน 180 คน

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ รับจำนวน 180 คน

จัดการศึกษาที่ มจพ. ระยอง

– คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รับจำนวน 40 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รับจำนวน 40 คน

– คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม รับจำนวน 240 คน

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม รับจำนวน 240 คน

– คณะบริหารธุรกิจ รับจำนวน 350 คน

 คณะบริหารธุรกิจ รับจำนวน 350 คน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว

2. ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำในการสมัคร

** ยกเว้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 3.00 ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.00
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้สมัครที่กำลังศึกษาในระดับชั้น ม.6 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.75 ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.75

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

ใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจากวันสอบ) ดังนี้

  1. ผลคะแนนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
  2. ผลคะแนนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
  3. ผลคะแนนการสอบ GAT/PAT 2561 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยจะยึดผลคะแนนและความถูกต้องของผลคะแนนสอบของผู้สมัครจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ในการประมวลผลการคัดเลือก โดยจะนำผลคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณาในการคัดเลือก

ขั้นตอนการสมัคร

1. สามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาได้สูงสุด 6 อันดับ โครงการปกติ ไม่เกิน 3 อันดับ และโครงการพิเศษ ไม่เกิน 3 อันดับ โดยจะเลือกสมัครกี่อันดับก็ได้ และเลือกสมัครสาขาวิชาใดก่อนก็ได้ตามลำดับความต้องการของผู้สมัคร

** กรณีที่ ต้องการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา/อันดับการเลือก สามารถกระทำได้ในช่วงเวลาของกำหนดการรับสมัคร ให้ผู้สมัครดำเนินการ Login เข้าระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ (ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่) แล้ว ยกเลิกการสมัครเดิม จากนั้น ทำการสมัครใหม่อีกครั้ง

2. ค่าสมัครสอบ เริ่มต้นสำหรับการเลือกสาขาอันดับ 1 เป็นเงิน 400 บาท และอันดับถัดไปสาขาละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารครั้งละ 10 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี)

** ทั้งนี้ ผู้สมัครจะชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านทางธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขา โดยนำในแจ้งการชำระเงินไปยื่นที่ธนาคาร และให้ตรวจสอบกำหนดวันที่ชำระเงินด้วย (หากเลยกำหนดวันจะไม่สามารถชำระเงินค่าสมัครสอบได้)

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในแต่ละโครงการ

ประเภทโครงการต่างๆ

น้องๆ สามารถเข้ามาดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่

เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ : คลิกที่นี่

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : กลุ่มงานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คลิกที่นี่

บทความที่น่าสนใจ