cu TCAS รับตรง รับตรง 61 สอบข้อเขียน โควตา

จุฬาฯ เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาแบบโควตา (สอบข้อเขียน) รอบที่ 2 TCAS ปีการศึกษา 2561

Home / ข่าวการศึกษา / จุฬาฯ เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาแบบโควตา (สอบข้อเขียน) รอบที่ 2 TCAS ปีการศึกษา 2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

TCAS รอบที่ 2 จุฬาฯ ปีการศึกษา 2561

นักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปศึกษา

การรับสมัครคัดเลือก นักเรียนที่มีความสามารถทางศิลปศึกษา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 4-10 มกราคม 2561

จำนวนที่รับ : จำนวน 6 คน

เกณฑ์การคัดเลือก :

 • ผลคะแนน GAT และ PAT5 ปีการศึกษา 2561
 • คะแนนวิชาเฉพาะ ความถนัดทางศิลปศึกษา

ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร : คลิกเลย

โครงการด้านภาษาและวรรณคดีไทย

การรับสมัครคัดเลือก นักเรียนในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 4-10 มกราคม 2561

จำนวนที่รับ : จำนวน 15 คน

เกณฑ์การคัดเลือก :

 • คะแนนวิชาเฉพาะ หลักภาษาไทย วรรณคดีไทย เรียงความ
 • ผลคะแนน CU-TEP

ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร : คลิกเลย

โครงการจุฬาฯ-ชนบท

การรับสมัครคัดเลือก นักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบท เข้าศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท)

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 4-10 มกราคม 2561

จำนวนที่รับ : จำนวน 14 คณะ รวม 128 คน

เกณฑ์การคัดเลือก :

 • การตรวจสภาพข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะความเป็นอยู่ของครอบครัว
 • ผลคะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร : คลิกเลย

โครงการจุฬาฯ-ชนบท (โรงเรียนปอเนาะพิเศษ)

การรับสมัครคัดเลือก นักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบท เข้าศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) โรงเรียนปอเนาะพิเศษในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 4-10 มกราคม 2561

จำนวนที่รับ : จำนวน 2 คณะ รวม 7 คน

เกณฑ์การคัดเลือก : 

 • การตรวจสภาพข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะความเป็นอยู่ของครอบครัว
 • ผลคะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร : คลิกเลย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการรับนักเรียน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

การรับสมัครคัดเลือก นักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อในคณะเศรษฐศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 4-10 มกราคม 2561

จำนวนที่รับ : จำนวน 5 คน

เกณฑ์การคัดเลือก :

 • ผลคะแนน GAT/PAT1 ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร : คลิกเลย

นักเรียนจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์

การรับสมัครคัดเลือก นักเรียนจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 4-10 มกราคม 2561

จำนวนที่รับ : จำนวน 2 คน

เกณฑ์การคัดเลือก :

 • ผลคะแนน GAT PAT1 และ PAT2 ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร : คลิกเลย

โครงการรับนักเรียน : สาขาวิชาวารสารสนเทศ

การรับสมัครคัดเลือก นักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 4-10 มกราคม 2561

จำนวนที่รับ : จำนวน 10 คน

เกณฑ์การคัดเลือก :

 • ผลคะแนน วิชาความถนัดทั่วไป GAT (รหัส 85) ความถนัดทั่วไป
 • ผลคะแนน วิชาเฉพาะ ความถนัดทางวารสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร : คลิกเลย

โครงการรับนักเรียน : สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย

การรับสมัครคัดเลือก นักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 4-10 มกราคม 2561

จำนวนที่รับ : จำนวน 12 คน

เกณฑ์การคัดเลือก :

 • ผลคะแนน วิชาสามัญ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 และฟิสิกส์
 • ผลคะแนน วิชาเฉพาะ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมไทย

ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร : คลิกเลย

นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านศิลปะ

การรับสมัครคัดเลือก นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ และสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 4-10 มกราคม 2561

จำนวนที่รับ :

 • สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จำนวน 14 คน
 • สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 5 คน

เกณฑ์การคัดเลือก :

 • ผลคะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา 2561
 • ผลคะแนน วิชาเฉพาะทฤษฎี/ทักษะ ที่จุฬาฯ จัดสอบวันที่ 10-12 มีนาคม 2561

ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร : คลิกเลย

นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอล

การรับสมัครคัดเลือก นักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล เข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 4-10 มกราคม 2561

จำนวนที่รับ :

 • คณะครุศาสตร์ จำนวน 5 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 5 คน

เกณฑ์การคัดเลือก :

 • คณะครุศาสตร์ ผลคะแนน GAT และ PAT 5 ปีการศึกษา 2561
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ผลคะแนน GAT และ PAT ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร : คลิกเลย

** หมายเหตุ น้องๆ สามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น

เว็บไซต์ เข้าสู่ระบบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี : www.atc.chula.ac.th

เว็บไซต์ การรับสมัครรอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน) : www.admissions.chula.ac.th

——

ขอบคุณภาพจาก : www.chula.ac.th