su TCAS คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับตรง รับตรง 61

คณะวิศวะ ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

Home / ข่าวการศึกษา / คณะวิศวะ ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โดยแบ่งการรับสมัครคัดเลือกออกเป็น 5 รอบด้วยกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ม.ศิลปากร เปิดรับสมัคร นศ.ใหม่ 2561

รับตรง วิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร 2561

กำหนดการรับสมัคร

1. Clearing House รอบที่ 1 ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือก เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน 2560 ประกาศผลการสอบคัดเลือก เดือนธันวาคม 2560

2. Clearing House รอบที่ 2 ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือก เดือนธันวาคม 2560-เดือนมีนาคม 2561 ประกาศผลการสอบคัดเลือก เดือนพฤษภาคม 2561

3. Clearing House รอบที่ 3 รับสมัครเดือนพฤษภาคม 2561 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเดือนมิถุนายน 2561

4. Clearing House รอบที่ 4 รับสมัครเดือนมิถุนายน 2561 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเดือนกรกฎาคม 2561

5. Clearing House รอบที่ 5 ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือก เดือนกรกฎาคม 2561

สาขาที่เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

  1. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  2. สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
  3. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  4. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  5. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
  6. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
  7. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์
  8. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
  9. สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
  10. สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

*** หมายเหตุ ข้อมูลการรับสมัครสอบคัดเลือกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ให้ยึดประกาศโครงการเป็นหลัก

เว็บไซต์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร : คลิกที่นี่

ติดตามข่าวสารการรับสมัคร ได้ที่ Facebook : Entech Silpakorn