พยาบาลทหาร พยาบาลศาสตรบัณฑิต รับตรง รับตรง 61

เปิดรับสมัคร นักเรียนพยาบาลทหาร ปีการศึกษา 2561

Home / ข่าวการศึกษา / เปิดรับสมัคร นักเรียนพยาบาลทหาร ปีการศึกษา 2561

ใครอยากเป็นพยาบาลทหาร เตรียมตัวกันให้พร้อมได้เลย เพราะล่าสุด! วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ และวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ได้ทำการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นที่เรียบร้อแล้ว

เปิดรับสมัคร นักเรียนพยาบาลทหาร ปีการศึกษา 2561

โดยในแต่ละสถาบันได้แบ่งทุนการศึกษาออกเป็นประเภทต่างๆ พร้อมทั้งนี้นักเรียนที่เข้าเรียนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตยังได้รับเบี้ยเลี้ยงประจำเดือน เครื่องแบบ และอาภรณ์ภัณฑ์ ไม่เสียค่าลงทะเบียนเรียน นอกจากนี้เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วยังจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยงานต่างๆ ของสถาบันอีกด้วย ตามมาดูรายละเอียดและวิธีการสมัครกันได้เลย….

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

สำหรับในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม – 9 เมษายน พ.ศ. 2561

โดยได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภททุนการศึกษา (เพศหญิงเท่านั้น) ได้แก่

 1. ทุนส่วนตัวกองทัพเรือ จำนวนรับ 40 คน
 2. ทุนส่วนตัวมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และ/หรือ ทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวนรับ  20 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต
 2. เป็นสตรี (โสด) อายุ 17 – 20 ปี
 3. มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 4. สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมต่อการรับราชการทหารและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 5. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 42 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม
 6. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และมีดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 25 กก./มม2
 7. ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

เกณ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

 1. ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนสอบ O-NTE ระหว่างปี 2559 – 2560 (ร้อยละ 30)
 2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนสอบ GAT ระหว่างปี 2560 – 2561 ให้เลือกครั้งที่มีคะแนนสอบสูงที่สุดมาสมัครสอบ (ร้อยละ 30)
 3. ผู้สมัครต้องมีคะแนนสอบ PAT 2 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ ระหว่างปี 2560 – 2561 ให้เลือกครั้งที่มีคะแนนสอบสูงที่สุดมาสมัครสอบ (ร้อยละ 20)
 4. ส่วนอีกร้อยละ 20 จะมาจากเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในแผนการเรียนวิทย์-คณิต ของตัวผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

 1. นักเรียนทุนส่วนตัวกองทัพเรือ จะต้องปฏิบัติงานในกองทัพเรือเป็นระยะเวลา 2 ปี (ถ้าไม่ครบ 1 ปี ต้องชดใช้ 45,000 บาท และถ้าเกิน 1 ปี แต่ไม่ครบ 2 ปี ต้องชดใช้ 35,000 บาท)
 2. นักเรียนทุนส่วนตัวมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จะต้องปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตามข้อตกลงหรือข้อกำหนด
 3. นักเรียนทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะต้องปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศิริราชเป็นระยะเวลา 2 ปี

ระเบียบการรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ปีการศึกษา 2561 : คลิกที่นี่

เว็บไซต์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ : คลิกที่นี่

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ

ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 8 เมษายน พ.ศ. 2561

โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภททุนการศึกษา ได้แก่

 1. ทุนกองทัพอากาศ จำนวนรับเพศหญิง 30 คน และเพศชาย 6 คน
 2. ทุนส่วนตัว จำนวนรับเพศหญิง 20 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 2. เป็นสตรีโสดหรือชายโสด อายุระหว่าง 17-22 ปี (ผู้เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2539-2544)
 3. มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด สำหรับผู้ที่มีปู่หรือย่าหรือตาหรือยายมิใช่สัญชาติไทย จะต้องนำสูติบัตรของบิดามารดา หรือหนังสือรับรองจากที่ว่าการเขต/อำเภอ ซึ่งรับรองว่าบิดา-มารดาของผู้สมัครเกิดในประเทศไทยจริงมาแสดงด้วย แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวนซึ่งมีสัญชาติไทย โดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 4. สำหรับเพศหญิง ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และ BMI 17.5-25 สำหรับเพศชาย ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และ BMI 19-25 พร้อมทั้งจะต้องไม่มีรอยสักบนร่างกาย รอบอกไม่น้อยกว่า 79 เซนติเมตร

เกณ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คะแนนสอบ O-NET, GAT และ PAT 2 ร้อยละ 80
 2. อีกร้อยละ 20 เป็นคะแนนทดสอบความถนัด วิภาววิสัยและจิตวิทยา และคะแนนสัมภาษณ์

** สำหรับนักเรียนทุนกองทัพอากาศ จะได้รับเบี้ยเลี้ยงประจำ เงินเดือน เครื่องแบบและอาภรณ์ภัณฑ์ ไม่เสียค่าลงทะเบียนเรียน และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ยศเรืออากาศตรี ส่วนนักเรียนทุนส่วนตัว จะได้รับสวัสดิการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี และไม่มีข้อผูกพันกับกองทัพอากาศ เมื่อสำเร็จการศึกษา

ระเบียบการรับสมัคร นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ : คลิกที่นี่

เว็บไซต์ ระบบรับสมัครออนไลน์ : คลิกที่นี่

>> รับตรง 61 พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ | รับสมัครถึงวันที่ 8 เม.ย. นี้

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

สำหรับในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยได้เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 17 เมษายน พ.ศ. 2561

โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภททุนการศึกษา ได้แก่

 1. ทุนกองทัพบก จำนวนรับ 20 คน (เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น)
 2. ทุนส่วนตัวจำนวนรับ เพศชาย ไม่เกิน 15 คน และเพศหญิง 60 คน
 3. ทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จำนวนรับ 5 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) ของกระทรวงศึกษาธิการ
 2. มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ ต้องมีผลคะแนนสอบ O-NET, GAT และ PAT 2
 3. มีสถานภาพโสด อายุ 18 – 25 ปี นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัครฯ (ผู้สมัครที่เกิดวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2536 – วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2543)
 4. มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และมีดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 30 กก./มม2

เกณ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 2. คะแนนสอบ O-NET ระหว่างปี 2558 – 2560 (ถ้าไม่มีสามารถใช้ 9 วิชาสามัญ ปี 2561 ได้) และคะแนนสอบ GAT และ PAT 2 (ครั้งที่ 2/2560 และ 2561)

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

 1. สำหรับนักเรียนทุนกองทัพบก จะได้รับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง อาภรณ์ และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรยศว่าที่ร้อยตรี
 2. สำหรับนักเรียนทุนส่วนตัว เมื่อสำเร็จการศึกษาอาจจะได้รับการพิจารณาบรรจุเข้ารับราชการในกรณีที่กองทัพบกมีนโยบายบการบรรจุกำลังพลในแต่ละปี
 3. สำหรับนักเรียนทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จะได้รับทุนอุดหนุนตามระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงานตามข้อผูกพันที่ได้ถูกกำหนดเอาไว้

ระเบียบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ปีการศึกษา 2561 : คลิกที่นี่

เว็บไซต์ ระบบรับสมัครออนไลน์ : คลิกที่นี่

เว็บไซต์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก : คลิกที่นี่

** หมายเหตุ สำหรับน้องๆ คนไหนที่กำลังรอว่า วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จะเปิดรับสมัครตอนไหนนั้น แคมปัส-สตาร์ จะมาอัพเดทให้น้องๆ อีกรอบหลังจากที่ทางวิทยาลัยพยาบาลตำรวจได้เปิดระบบรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

บทความที่น่าสนใจ

ภาพจาก Facebook : พยาบาลทหาร ทุกเหล่า, IG : @payabanthahan