9 วิชาสามัญ dek63 TCAS63 กำหนดการสอบ รูปแบบข้อสอบ สทศ. เนื้อหาที่ออกสอบ

ตารางสอบ 9 วิชาสามัญ – เนื้อหาที่ออกสอบ รูปแบบข้อสอบ ปีการศึกษา 2563

Home / ข่าวการศึกษา / ตารางสอบ 9 วิชาสามัญ – เนื้อหาที่ออกสอบ รูปแบบข้อสอบ ปีการศึกษา 2563

พร้อมกันหรือยัง… สำหรับน้อง ๆ DEK63 ที่ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น ทปอ. และ สทศ. ก็ได้ประกาศกำหนดการสอบและรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็มีรายละเอียดน่ารู้เกี่ยวกับการทดสอบ 9 วิชาสามัญมาฝากกันด้วยค่ะ 

สาระน่ารู้ 9 วิชาสามัญ ปี 2563

ทั้งในเรื่องของกำหนดการรับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร ตารางการสอบ รูปแบบข้อสอบ และเนื้อหาที่ออกสอบในปีการศึกษา 2563 อย่ารอช้า! ตามมาดูรายะเอียดทั้งหมดกันก่อนสมัครได้เลย โดยทาง สทศ. จะเริ่มเปิดระบบการรับสมัคร 9 วิชาสามัญในวันที่ 5 ธันวาคม เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 นี้

ตารางสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2563

กำหนดการสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปี 2563

 • ลงทะเบียนเพื่อขอรหัสเข้าสู่ระบบ พร้อมทำการสมัครสอบ เลือกวิชา เลือกจังหวัด/อำเภอที่จะไปสอบ ระหว่างวันที่ 5 – 19 ธันวาคม 2562 ได้ที่เว็บไซต์ : www.gatpat.niets.or.th
 • ทำการพิมพ์ใบสมัครสอบ ชำระเงินค่าสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 5 – 20 ธันวาคม 2562
 • ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน และการเลือกจังหวัดและเขต/อำเภอในการสอบ ระหว่างวันที่ 5 – 20 ธันวาคม 2562
 • ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบ ระหว่างวันที่ 5 – 21 ธันวาคม 2562
 • ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สถานที่สอบ ในวันที่ 17 มกราคม 2563
 • ทำการทดสอบ ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2563
 • ประกาศผลสอบ ในวันที่ 5 เมษายน 2563

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าระดับชั้น ม.6
 • ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

บทความเพิ่มเติม > รายชื่อสนามสอบ + ขั้นตอนการสมัคร วิชาสามัญ 9 วิชา ปี 2563 

ตารางสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2563

วันสอบ : วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563

 • เวลา 08.30 – 10.00 น. รหัส 69 วิชาชีววิทยา
 • เวลา 11.00 – 12.30 น. รหัส 49 ฟิสิกส์ และรหัส 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • เวลา 13.30 – 15.00 น. รหัส 09 ภาษาไทย
 • เวลา 15.30 – 17.00 น. รหัส 19 สังคมศึกษา

วันสอบ : วันอาทิตย์ 15 มีนาคม 2563

 • เวลา 08.30 – 10.00 น. รหัส 39 คณิต 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม) และรหัส 89 คณิต 2 (พื้นฐาน)
 • เวลา 11.00 – 12.30 น. รหัส 29 ภาษาอังกฤษ
 • เวลา 13.30 – 15.00 น. รหัส 59 เคมี

ตารางสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2563

เนื้อหาที่ออกสอบ

วิชาภาษาไทย

1. หลักการใช้ภาษา

 • การสะกดคำ
 • การใช้คำตรงความหมาย
 • ความหมายตรง/อุปมา
 • ภาษากำกวม
 • สำนวน
 • ระดับภาษา
 • ประโยคสมบูรณ์
 • เจตนาของประโยค
 • คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
 • ราชาศัพท์

2. การฟัง การพูด

 • จุดประสงค์ในการพูด
 • ข้อความถาม – ตอบที่สัมพันธ์กัน
 • บุคลิกของผู้พูด

3. การเขียน

 • การเรียงลำดับข้อความ
 • การเรียงความ
 • โวหาร
 • การแสดงเหตุผล
 • การแสดงทรรศนะ
 • การโต้แย้ง
 • การโน้มน้าวใจ

4. การอ่าน

 • การอ่านเพื่มเข้าใจเนื้อหา
 • การจับใจความ/การสรุปสาระสำคัญของข้อความ
 • การตีความ
 • การวิเคราะห์จุดประสงค์/เจตนาของผู้เขียน
 • การวิเคราะห์ข้อคิด/แนวคิดที่ได้จากการอ่าน
 • การอนุมานจากเนื้อหาของข้อความทที่อ่าน
 • ท่าที/น้ำเสียง/อารมณ์ความรู้สึก/ความคิดเห็นของผู้เขียน

รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที

วิชาสังคมศึกษา

 • ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
 • หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
 • เศรษฐศาสตร์
 • ประวัติศาสตร์
 • ภูมิศาสตร์

รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที

วิชาภาษาอังกฤษ

1. Listening – Speaking Skills

 • Situation Dialogues

2. Reading Skills

 • Graph/Chart/Diagram/Table
 • Different Types of Texts

3. Writing skills

 • Paragraph Organization
 • Paragraph Completion

รูปแบบข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 80 ข้อ คะแนนเต็ม 100 เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที

ตารางสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2563

วิชาคณิตศาสตร์ 1

1. ความรู้พื้นฐาน

 • เซตและการดำเนินการของเซต ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ความสัมพันธ์ฟังก์ชัน

2. ระบบจำนวนจริง

 • จำนวนเต็ม การหารและขั้นตอนการหาร ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
 • จำนวนจริงการแก้สมการ และอสมการของพหุนามตัวแปรเดียว และในรูปค่าสมบูรณ์
 • จำนวนเชิงซ้อน การดำเนินการของจำนวนเชิงซ้อน จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้วและการหารากที่ n การแก้สมการพหุนามที่มีรากเป็นจำนวนเชิงซ้อน

3. เรขาคณิต

 • เรขาคณิตวิเคราะห์ เส้นตรง วงกลม วงรี พาราโบลา และไฮเพอร์โบลา
 • เวกเตอร์ ใน 2 และ 3 มิติ การบวกลบ การคุณเชิงสเกลาร์ และการคูณเชิงเวกเตอร์
 • ตรีโกณมิติ และฟังก์ชันผกผัน สมการตรีโกณมิติ กฏของโคไซน์และไซน์

4. พีชคณิต

 • เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ การดำเนินการตามแถว การหาตัวแปรผกผัน การคูณของเมทริกซ์และการแก้ระบบสมการ
 • ฟังก์ชันเอกโพเนนเชียล เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ สมบัติของเลขยกกำลัง ฟังก์ชันเอกโพเนนเชียล สมการและอสมการเอกโพเนนเชียล
 • ฟังก์ชันลอการิทึม สมบัติของลอการิทึม สมการ และอสมการลอการิทึม

5. ความน่าจะเป็นและสถิติ

 • ความน่าจะเป็น วิธีการเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ทฤษฎีบทวินาม ความน่าจะเป็น และกฏพื้นฐานที่สำคัญ
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ค่ากลางของข้อมูล การวัดตำแหน่งและการวัดการจายของข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่ ค่ากลาง และการกระจายข้อมูล

6. แคลคูลัส

 • ลำดับและอนุกรม
 • ลิมิต และความต่อเนื่อง
 • อนุพันธ์ และสมบัติของอนุพันธ์ ความชันอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ และการประยุกต์
 • ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ปริพันธ์จำกัดเขต และการหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

7. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

 • เชื่องโยงความรู้ต่าง ๆ ในสาระที่ 1-6 เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 100 เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที

วิชาฟิสิกส์

1. กลศาสตร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ แรงต้านการเคลื่อนที่

 • การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบมีคาบ (การเคลื่อนที่แบบวัดแกว่ง) การหมุน สมดุล งาน-พลังงาน โมเมนตัม และการชน

2. สมบัติของสสาร ความยืดหยุ่น

 • กลศาสตร์การไหลของคลื่น เสียง และแสง

3. ไฟฟ้า

 • ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ

4. แม่เหล็ก

 • แรงแม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก การเหนี่ยวนำ มอเตอร์/ไดนาโม คลื่นแม่เหล็กแม่ไฟฟ้า

5. ฟิสิกส์ยุคใหม่

 • แบบจำลองอะตอม ฟิสิกส์ควอนตัม สมการปฏิกิริยา นิวเคลียร์การสลายตัวของนิวเคลียส

รูปแบบข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 25 ข้อ คะแนนเต็ม 100 เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที

วิชาเคมี

 • อะตอมและตารางธาตุ
 • พันธะเคมี
 • สมบัติของธาตุและสารประกอบ
 • ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี
 • ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
 • อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 • สมดุลเคมี
 • กรด-เบส
 • ไฟฟ้าเคมี
 • ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
 • เคมีอินทรีย์
 • เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์
 • สารชีวโมเลกุล

รูปแบบข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที

ตารางสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2563

วิชาชีววิทยา

1. สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต

 • ธรรมชาติของสิ่งมีชิวิต
 • เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
 • เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
 • ระบบย่อยอาหารและการสลายของอาหารให้ได้พลังงาน
 • ระบบหมุนเวียนเลือด
 • ระบบขับถ่าย
 • ระบบหายใจ
 • การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
 • การรับรู้และการตอบสนอง
 • ระบบต่อมไร้ท่อ
 • การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์
 • ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
 • โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
 • การสังเคราะห์ด้วยแสง
 • การสืบพันธุ์ของพืชดอก
 • การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
 • ยีนและโครโมโซม
 • พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA
 • วิวัฒนาการ
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ

2. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

 • ดุลยภาพของระบบนิเวศ
 • ประชากรและกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต
 • พฤติกรรมสัตว์
 • มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

รูปแบบข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 80 ข้อ คะแนนเต็ม 100 เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที

วิชาคณิตศาสตร์ 2

1. จำนวนจริงและการดำเนินการ

 • จำนวนจริง
 • ค่าสมบูรณ์ของจำนวนจริง
 • รากที่ n ของจำนวนจริงและเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
 • การประมาณค่า

2. การวัด

 • อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนำไปใช้

3. พีชคณิต

 • เซตและการดำเนินการของเซต
 • การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย
 • ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 • กราฟความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น
 • สมการและอสมการตัวแปรเดียวของพหุนามดีกรีไม่เกินสอง
 • การนำกราฟไปใช้ในการแก้สมการและอสมการ
 • ลำดับและการหาพจน์ทั่วไปของลำดับ
 • ลำดับและอนุกรมเลขคณิตและเรขาคณิต

4. ความน่าจะเป็นและสถิติ

 • การแจกแจงความถี่ของข้อมูล
 • ค่ากลางของข้อมูล
 • การวัดการกระจายของข้อมูล
 • การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล
 • กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
 • ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 100 เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที

วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 • พันธุกรรม
 • สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 • อยู่ดีมีสุข
 • อยู่อย่างปลอดภัย
 • ธาตุและสารประกอบ
 • ปฏิกิริยาเคมี
 • สารชีวโมเลกุล
 • ปิโตรเลียม
 • พอลิเมอร์
 • การเคลื่อนที่
 • แรงในธรรมชาติ
 • คลื่นกล
 • เสียง
 • คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • พลังงานนิวเคลียร์
 • โครงสร้างโลก
 • การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี
 • แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
 • ธรณีประวัติ
 • กำเนิดเอกภพ
 • ดาวฤกษ์
 • ระบบสุริยะ
 • เทคโนโลยีอวกาศ
 • กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 เวลาที่ใช้สอบ 90 นาที

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบ 9 วิชาสามัญ

 • เนื้อหาการสอบ (Test Blueprint) วิชาสามัญ 9 วิชา : คลิกที่นี่
 • จำนวนข้อสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามรูปแบบข้อสอบ : คลิกที่นี่
 • รายละเอียดข้อมูลการติดต่อ + ใบคำร้องขอแก้ไขเกี่ยวกับการสอบ 9 วิชาสามัญ  : คลิกที่นี่
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สทศ. : www.niets.or.th

บทความที่น่าสนใจ