dek63 gat-pat TCAS63 รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาที่ออกสอบ

ตารางสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2563 – เนื้อหาที่ออกสอบ จะมีวิชาไหนเปลี่ยนไปบ้าง? 

Home / ข่าวการศึกษา / ตารางสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2563 – เนื้อหาที่ออกสอบ จะมีวิชาไหนเปลี่ยนไปบ้าง? 

หลังจากที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้เปิดระบบรับสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2563 ไปเป็นทีเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ก็มีจำนวนนักเรียนที่สมัครสอบในรายวิชาต่าง ๆ กันเป็นจำนวนมาก โดยการเปิดรับสมัครในครั้งนี้จะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 และจะทำการทดสอบระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลน่ารู้ การสอบ GAT/PAT ปี 2563

ดังนั้นในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ได้รวบรวมข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับการสอบ GAT/PAT มาฝากกันด้วย ไม่ว่าจะเป็นปฏิทินกำหนดการสอบ ตารางสอบว่าในแต่ละวันสอบวิชาไหนบ้าง และยังรวมถึงเนื้อหาที่ออกสอบในปีการศึกษา 2563 อีกด้วย จะมีวิชาไหนที่มีเนื้อหาที่ออกสอบเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ตามมาดูกันได้เลยค่ะ

บทความเพิ่มเติม > 11 ข้อควรปฏิบัติ ผู้เข้าสอบ GAT/PAT | ห้ามลืมบัตรประชาชน – เข้าสายไม่เกิน 30 นาที

ตารางสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินกำหนดการสอบ GAT/PAT

 • กำหนดการลงทะเบียน และสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2562
 • สมัครสอบ เลือกวิชา เลือกเขต/อําเภอ จังหวัดที่จะไปสอบ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2562
 • พิมพ์ใบสมัครสอบ ชําระเงินค่าสมัครสอบกับผู้รับชําระเงิน (ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส) ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2562
 • ตรวจสอบสถานะการชําระเงิน เลือกสนามสอบที่จะไปสอบ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2562
 • ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2562
 • ประกาศเลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ ในวันที่ 3 มกราคม 2563
 • ทำการทดสอบ ระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศผลสอบ ในวันที่ 1 เมษายน 2563

ตารางสอบ วันที่ 22 – 25 ก.พ. 63

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

 • เวลา 08.30 น. – 11.30 น. รหัส 85 ความถนัดทั่วไป (GAT)
 • เวลา 13.00 น. – 16.00 น. รหัส 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

 • เวลา 08.30 น. – 11.30 น. รหัส 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2)
 • เวลา 13.00 น. – 16.00 น. รหัส 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

 • เวลา 08.30 น. – 11.30 น. รหัส 72 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)
 • เวลา 13.00 น. – 16.00 น. รหัส 75 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4)

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

 • เวลา 08.30 น. – 11.30 น. รหัส 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6)
 • เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ ได้แก่ รหัส 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1), รหัส 78 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2), รหัส 79 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น (PAT 7.3), รหัส 80 ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4), รหัส 81 ความถนัดทางภาษาอาหรับ (PAT 7.5), รหัส 82 ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT 7.6) และรหัส 83 ความถนัดทางภาษาเกาหลี (PAT 7.7)

ตารางสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2563

เนื้อหาที่ออกสอบในปีการศึกษา 2563

GAT ความถนัดทั่วไป

ส่วนที่ 1 พาร์ทเชื่อมโยง

 • เนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่ การอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียนเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา จำนวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 150 คะแนน

ส่วนที่ 2 พาร์ทภาษาอังกฤษ

 • เนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่ การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น Expressions, Vocabulary, Reading Comprehension และ Structure and Writing จำนวน 60 ข้อ คะแนนเต็ม 150 คะแนน

PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

จำนวน 45 ข้อ คะแนนเต็ม 300 คะแนน (แบ่งเป็นปรนัย 35 ข้อ และอัตนัย 10 ข้อ) และมีเนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่

 • ตรรกศาสตร์
 • เซต
 • ระบบจำนวนจริง
 • ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 • ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 • เรขาคณิตวิเคราะห์
 • ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล และฟังก์ชันลอการริทึม
 • เมทริกซ์
 • เวกเตอร์
 • จำนวนเชิงซ้อน
 • กำหนดการเชิงเส้น
 • ลำดับและอนุกรม
 • แคลคูลัสเบื้องต้น
 • การเรียนสับเปลี่ยน และการจัดหมู่
 • ความน่าจะเป็น
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้ร
 • การแจกแจงปกติ
 • ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

จำนวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 300 คะแนน และมีเนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่

 • สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
 • ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 • สารและสมบัติของสาร
 • แรงและการเคลื่อนที่
 • พลังงาน
 • กระบวนการเปลี่ยนทางโลก
 • ดาราศาสตร์และอวกาศ

PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

จำนวน 70 ข้อ คะแนนเต็ม 300 คะแนน และมีเนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่

 • กลศาสตร์ แรง มวล และการเคลื่อนที่
 • ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง และเสียง
 • เคมี สาร และสมบัติของสาร
 • พลังงาน ความร้อน และของไหล
 • คณิตศาสตร์ และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม

PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

จำนวน 34 ข้อ คะแนนเต็ม 300 คะแนน และมีเนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่

 • ความรู้ทั่วไปด้านศิลปะ สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
 • ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

จำนวน 120 ข้อ คะแนนเต็ม 300 คะแนน และมีเนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่

 • ความรู้ทั่วไปในบริบทของความเป็นครู
 • สถานการณ์ หรือปัญหาทั่วไปรวมทั้งเชิงนามธรรม

PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

จำนวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 300 คะแนน และมีเนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่

 • ความรู้ทั่วไปทางศิลปกรรมศาสตร์
 • ความรู้ทางทัศนศิลป์ และการออกแบบ
 • ดนตรีไทย ดนตรีสากล
 • นาฎศิลป์ / การแสดง
 • บูรณาการความรู้ด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฎศิลป์ / ศิลปะการแสดง

PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ : ฝรั่งเศส

จำนวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 300 คะแนน และมีเนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่

 • คำศัพท์พื้นฐาน (Lexique)
 • ไวยากรณ์และโครงสร้าง (Grammaire)
 • สำนวน (Expression)
 • วัฒนธรรมฝรั่งเศส (Culture)
 • การออกเสียง (Prononciation)

PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ : เยอรมัน

จำนวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 300 คะแนน และมีเนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่

 • คําศัพท์ สํานวน และโครงสร้างภาษาเยอรมัน (Wortschatz und Strukturen) แบ่งออกเป็นข้อย่อย ๆ ดังนี้
 • คําศัพท์แยกตามประเภทของคํา รวมทั้งสํานวนที่ประกอบขึ้นจากคํานามและคํากริยา (Nomen-Verb-Verbindung) และสำนวนที่มีความหมายเฉพาะ (Idiomatische Ausdrucke)
 • ไวยากรณ์ระดับคําและประโยค (Grammatik)

PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ : ญี่ปุ่น

จำนวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 300 คะแนน และมีเนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่

 • คำศัพท์พื้นฐาน
 • คันจิขั้นพื้นฐาน
 • ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
 • ญี่ปุ่นศึกษา

PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ : จีน

จำนวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 300 คะแนน และมีเนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่

 • คำศัพท์และสำนวน
 • ไวยากรณ์และโครงสร้าง
 • สัทอักษร
 • ความรู้ทั่วไป
 • อักษรจีน
 • การเขียน
 • การอ่าน
 • การสนทนา

PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ : อาหรับ

จำนวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 300 คะแนน และมีเนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่

 • ไวยากรณ์
 • วัฒนธรรมการใช้ภาษาอาหรับ-ไทย
 • คำศัพท์
 • ความเข้าใจภาษา

PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ : บาลี

จำนวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 300 คะแนน และมีเนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่

 • คำศัพท์พื้นฐาน
 • ไวยากรณ์และโครงส้ราง
 • ความเข้าใจภาษา

PAT 7.7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ : เกาหลี

จำนวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 300 คะแนน และมีเนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่

 • ไวยากรณ์
 • คำศัพท์
 • สังคมและวัฒนธรรม

ตารางสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2563

หากน้อง ๆ มีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่ยังไม่สมัครสอบ GAT/PAT หรือสมัครแล้ว แต่มีข้อคำถามที่สงสัยก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ เบอร์โทร 02-217-3800 หรือติดต่อด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ สทศ. ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 18.00 น. ส่วนในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ

เว็บไซต์ สทศ. : www.niets.or.th

บทความที่น่าสนใจ