dek62 gat-pat TCAS62 กำหนดการสอบ ข้อควรปฏิบัติ

11 ข้อควรปฏิบัติ สำหรับผู้เข้าสอบ GAT/PAT ห้ามลืมบัตรประชาชน เข้าสายไม่เกิน 30 นาที

Home / GAT/PAT / 11 ข้อควรปฏิบัติ สำหรับผู้เข้าสอบ GAT/PAT ห้ามลืมบัตรประชาชน เข้าสายไม่เกิน 30 นาที

อ่าน ข้อควรปฏิบัติ สำหรับผู้เข้าสอบ GAT/PAT  – สำหรับการสอบ GAT/PAT ซึ่งจะมีการจัดการทดสอบ ระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 และทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ก็ได้ออกประกาศเรื่อง ระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2563 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อควรปฏิบัติ สำหรับผู้เข้าสอบ GAT/PAT

บัตรประจำตัวประชาชน

1. ในการสอบทุกวิชา ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย โดยจะต้องเป็นบัตรตัวจริงและยังไม่หมดอายุ แสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ และวางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ

ห้ามขีดเขียน หรือทำเครื่องหมาย

2. ห้ามขีดเขียน หรือทำเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ไว้ในบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย หรือตัวผู้เข้าสอบ หรือสิ่งอื่นใดที่ผู้เข้าสอบนำติดตัวเข้าห้องสอบ ถ้าฝ่าฝืนถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ

ข้อควรปฏิบัติ สำหรับผู้เข้าสอบ GAT/PAT

ห้ามเข้าห้องสอบ หลัง 30 นาที ไปแล้ว

3. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ หลังจากเวลากำหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 30 นาที และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบทุกคนออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ หากมีเหตุจำเป็นระหว่างการสอบ ให้ผู้เข้าสอบแจ้งกรรมการคุมสอบทราบ และให้กรรมการคุมสอบ พิจารณาดำเนินการตามเหตุจำเป็นเป็นรายกรณี

สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ

4. อนุญาตให้นำเฉพาะปากกา ดินสอดำ 2B ขึ้นไป กบเหลาดินสอ และยางลบเข้าห้องสอบได้เท่านั้น โดยห้ามนำกล่องใส่อุปกรณ์เข้าห้องสอบ ห้ามนำกระดาษใดๆ วิทยุติดตามตัว โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารใดๆ อุปกรณ์ที่สามารถบันทึกภาพหรือเสียงได้ พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ช่วยคิดคำนวณ นาฬิกาที่ใช้คำนวณได้ถ่ายรูปได้ กล้องถ่ายรูป ไม้บรรัดที่มีสูตรต่างๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ถ้าฝ่าฝืนถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ และหากเกิดการสูญหายจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

แบบทดสอบ ห้ามเปิดก่อน

5. ห้ามเปิดหรือทำแบบทดสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด เมื่อกรรมการคุมสอบประกาศอนุญาตจึงเปิดแบบทดสอบได้ และให้ผู้เข้าสอบทุกคนอ่านคำอธิบายในแบบทดสอบอย่างละเอียดและรอบคอบ และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแบบทดสอบแต่ละวิชาอย่างเคร่งครัด

การระบายวงกลมตัวเลือก

6. การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคำตอบ ต้องปฏิบัติดังนี้

– การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคำตอบ จะต้องระบายให้ดำเข้มเต็มวงกลม จะระบายไม่เต็มวงกลมหรือใช้เครื่องหมายอื่นไม่ได้ และจะต้องใช้ดินสอดำที่มีความเข้ม 2B ขึ้นไปเท่านั้น จะใช้ดินสอที่จางกว่ากำหนดหรือใช้ดินสอสีอื่นไม่ได้ หรือปากกาไม่ได้

– กระดาษคำตอบจะต้องสะอาดปราศจากรอยขีดเขียนหรือเครื่องหมายใด ในกรณีที่ต้องการแก้ไข ให้ใช้ยางลบลบให้สะอาดก่อน จึงระบายวงกลมใหม่

** หมายเหุต เครื่องตรวจกระดาษคำตอบจะตรวจตามข้อมูลที่ผู้เข้าสอบระบายเท่านั้น สทศ. จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นกับผลการตรวจกระดาษคำตอบของเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ หากผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในข้อนี้

การทุจริต

7. ห้ามกระทำการใดๆ อันเป็นการทุจริตในการสอบ ถ้ามีการทุจริต หรือมีเหตุสงสัยว่าทุจริตไม่ว่ากรณีใดๆ สทศ. อาจไม่พิจารณาตรวจกระดาษคำตอบในรายวิชานั้นๆ หรือทุกรายวิชา

ข้อควรปฏิบัติ สำหรับผู้เข้าสอบ GAT/PAT

เมื่อหมดเวลาสอบ

8. ขณะหมดเวลาสอบ ห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ จนกว่ากรรมการคุมสอบจะได้เก็บกระดาษคําตอบ และแบบทดสอบของผู้เข้าสอบนั้นไปจากโต๊ะที่นั่งสอบแล้ว เมื่อกรรมการคุมสอบอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ ผู้เข้าสอบจึงจะออกจากห้องสอบได้และห้ามนําแบบทดสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด

ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่

9. แบบทดสอบเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) การทําซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารดังกล่าว จะถูกดําเนินคดีทางกฎหมาย

การแต่งกายเข้าห้องสอบ

10. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน สําหรับนักเรียนเทียบเท่า ให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษา หรือแต่งกายสุภาพตามประเพณีนิยม สุภาพบุรุษสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว กางเกงขายาว แบบราชการไม่พับปลายขา ทําด้วยผ้าสีดําเกลี้ยง สีกรมท่า สุภาพสตรีสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว กระโปรงทําด้วยผ้าสีดํา ห้ามผู้เข้าสอบสวมรองเท้าแตะและห้ามผู้เขาสอบสวมเสื้อคลุมเข้าไปในห้องสอบ

11. การฝ่าฝืนข้อปฏิบัติของประกาศนี้ สทศ. อาจไม่พิจารณาตรวจกระดาษคำตอบในรายวิชานั้นๆ หรือทุกรายวิชาก็ได้

ข้อควรรู้เพิ่มเติม

1. ปากกา ที่ใช้สำหรับเขียนลงในกระดาษคำตอบ จะต้องเป็นปากกาชนิดหมึกไม่ซึม จะเป็นปากกาหมึกสีน้ำเงินหรือปากกาหมึกสีดำก็ได้ สำหรับรายวิชา PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำปากกาหรือดินสอเขียนเส้นเข้าห้องสอบได้

2. ดินสอที่ใช้ในการทำข้อสอบต้องเป็น ดินสอ 2B ขึ้นไป จะเป็นดินสอประเภทใดก็ได้ ดินสอไม้ ดินสอกด หรือดินสอเปลี่ยนไส้ เป็นต้น

3. นาฬิกาที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ คือ นาฬิกาที่ใช้คำนวณและถ่ายรูปได้ สำหรับนาฬิกาข้อมือที่ไม่มีลักษณะดังกล่าว สามารถใส่เข้าห้องสอบได้

4. กระเป๋าของผู้เข้าสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำติดตัวเข้าห้องสอบ ผู้เข้าสอบจึงต้องวางกระเป๋าไว้นอกห้องสอบ แต่ใบบางกรณีกรรมการคุมสอบจะอนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำไปวางรวมกันไว้ในห้องสอบบริเวณด้านหน้าของห้อง

5. บัตรแสดงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบ GAT/PAT ผู้เข้าสอบเพียงแค่ capture รูปภาพหน้าจอเก็บไว้ หรือเพียงแค่บันทึกเป็นไฟล์ pdf. หรือว่าเราจะปริ้นออกมาก็ได้ เพราะว่าบัตรแสดงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบ GAT/PAT ไม่ใช่เอกสารสำหรับแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ เป็นเพียงบัตรแสดงข้อมูลให้ผู้เข้าสอบทราบข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบของตนเองเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ที่สนามสอบจะมีประกาศข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบของผู้เข้าสอบทุกคนให้เราได้ดูเหมือนกัน

สามารถเข้ามาดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.niets.or.th

มาตรการหลัก เกี่ยวกับ Covid19

ข้อควรรู้ก่อนเข้าห้องสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564

ตัวอย่างนาฬิกาเข็มธรรมดา ที่ใส่เข้าห้องสอบได้

ตัวอย่างนาฬิกาเข็มธรรมดา ที่ใส่เข้าห้องสอบได้

อ่าน > แนวปฏิบัติการสอบ O-NET, GAT/PAT และวิชาสามัญ

บทความเพิ่มเติม > ตารางสอบ GAT/PAT ปี 2563 – เนื้อหาที่ออกสอบ จะมีวิชาไหนเปลี่ยนไปบ้าง?

บทความที่น่าสนใจ