gat-pat PAT1 TCAS63 กำหนดการสอบ รูปแบบข้อสอบ สทศ. เนื้อหาที่ออกสอบ

สทศ. เปลี่ยนรูปแบบข้อสอบ PAT1 ปี 2563 ใหม่ – เพิ่มปรนัยเป็น 35 ข้อ ลดอัตนัยเหลือ 10 ข้อ 

Home / GAT/PAT / สทศ. เปลี่ยนรูปแบบข้อสอบ PAT1 ปี 2563 ใหม่ – เพิ่มปรนัยเป็น 35 ข้อ ลดอัตนัยเหลือ 10 ข้อ 

ประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับกำหนดการสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2563 โดยจะมีการจัดสอบขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 และในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็จะพาเพื่อน ๆ มาอัปเดตรูปแบบข้อสอบ GAT/PAT กันค่ะ

รูปแบบข้อสอบ GAT/PAT ปี 2563

ในปีการศึกษา 2563 นี้ สำหรับการสอบ PAT1 (การทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์) ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบข้อสอบจากเดิม ทั้งในแบบอัตนัยและปรนัย

โดยที่ ข้อสอบอัตนัยจากเดิมที่มี 15 ข้อ ลดเหลือเพียง 10 ข้อ (ซึ่งจากข้อละ 8 คะแนน ก็จะเพิ่มเป็นข้อละ 9 คะแนน) ส่วนข้อสอบปรนัยจากเดิมที่มีเพียง 30 ข้อ ในปีนี้ก็จะเพิ่มเป็น 35 ข้อ (โดยที่คะแนนข้อละ 6 คะแนนเท่าเดิม)

กำหนดการสอบ GAT/PAT ปี 2563

 • วันรับสมัคร : ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2562
 • วันที่ทำการสอบ : ระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศผลการสอบ : วันที่ 1 เมษายน 2563

TCAS รอบที่ใช้คะแนน GAT/PAT

 • การรับแบบโควตา (รอบที่ 2)
 • รับตรงร่วมกัน + กสพท (รอบที่ 3)
 • การรับแบบแอดมิชชัน (รอบที่ 4)
 • การรับตรงอิสระ (รอบที่ 5)

รูปแบบข้อสอบ PAT1 

GAT ความถนัดทั่วไป

ส่วนที่ 1 ภาษาไทย (พาร์ทเชื่อมโยง)

 • เนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่ การอ่าน การเขียน การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
 • รูปแบบข้อสอบ จะมาเป็นบทความให้เราได้อ่าน (บทความ+เชื่อมโยง) เป็นปรนัยแบบกลุ่มคำตอบสัมพันธ์กันจำนวน 20 ข้อ 150 คะแนน และมีเวลาในการทำข้อสอบอยู่ที่ 1 ชม. 30 นาที

ส่วนที่ 2 ภาษาอังกฤษ

 • เนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่ การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ (Expressions, Vocabulary, Reading Comprehension, Structure and Writing)
 • รูปแบบข้อสอบ เป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 60 ข้อ 150 คะแนน และมีเวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 1 ชม. 30 นาที

PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 

เนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่

 • ตรรกศาสตร์
 • เซต
 • ระบบจำนวนจริง
 • ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
 • เรขาคณิตวิเคราะห์
 • ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม
 • เมทริกซ์
 • เวกเตอร์
 • จำนวนเชิงซ้อน
 • กำหนดการเชิงเส้น
 • ลำดับและอนุกรม
 • แคลคูลัสเบื้องต้น
 • การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
 • ความน่าจะเป็น
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 • การแจกแจงปกติ
 • ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

รูปแบบข้อสอบ

 • มีการเปลี่ยนแปลง!! เป็นข้อสอบแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 35 ข้อ 210 คะแนน และเป็นแบบระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข จำนวน 10 ข้อ 90 คะแนน รวม 45 ข้อ 300 คะแนนเต็ม โดยจะมีเวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชม.

รูปแบบข้อสอบ PAT1 

PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

เนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่

 • สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
 • ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 • สารและสมบัติของสาร
 • แรงและการเคลื่อนที่
 • พลังงาน
 • กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางโลก
 • ดาราศาสตร์ และอวกาศ

รูปแบบข้อสอบ

 • เป็นข้อสอบแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน และมีเวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชม.

PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

เนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่

 • กลศาสตร์ แรง มวล และการเคลื่อนที่
 • ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง และเสียง
 • เคมี สาร และสมบัติของสาร
 • พลังงาน ความร้อน และของไหล
 • คณิตศาสตร์ และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม

รูปแบบข้อสอบ

 • ข้อสอบจะถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบที่ 1 ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 60 ข้อ 240 คะแนน และแบบที่ 2 ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข จำนวน 10 ข้อ 60 คะแนน รวม 70 ข้อ 300 คะแนนเต็ม โดยมีเวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชม.

PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

เนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่

 • ความรู้ทั่วไปด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และการออกแบบ
 • ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

รูปแบบข้อสอบ

 • ข้อสอบจะถูกแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ แบบที่ 1 ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 20 ข้อ 60 คะแนน, แบบที่ 2 เลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน จำนวน 10 ข้อ 30 คะแนน และแบบที่ 3 แบบอัตนัย (ตรวจด้วยคน) จำนวน 4 ข้อ 210 คะแนน รวม 34 ข้อ 300 คะแนนเต็ม โดยมีเวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชม.

PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

เนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่

 • ความรู้ทั่วไปในบริบทของความเป็นครู
 • สถานการณ์ หรือปัญหาทั่วไป รวมทั้งเชิงนามธรรม

รูปแบบข้อสอบ

 • จะเป็นข้อสอบแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 120 ข้อ 300 คะแนน และมีเวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชม.

รูปแบบข้อสอบ PAT1 

PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

เนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่

 • ความรู้ทั่วไปทางศิลปกรรมศาสตร์
 • ความรู้ทางทัศนศิลป์ และการออกแบบ
 • ดนตรีไทย ดนตรีสากล
 • นาฏศิลป์/การแสดง
 • บูรณาการความรู้ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์/ศิลปะการแสดง

รูปแบบข้อสอบ

 • ข้อสอบจะถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบที่ 1 ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 90 ข้อ และแบบที่ 2 แบบเลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน จำนวน 10 ข้อ รวม 100 ข้อ 300 คะแนน โดยมีเวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชม.

PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส

เนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่

 • คำศัพท์พื้นฐาน (Lexique)
 • ไวยากรณ์ และโครงสร้าง (Grammaire)
 • สำนวน (Expression)
 • วัฒนธรรมฝรั่งเศส (Culture)
 • การออกเสียง (Prononciation)

รูปแบบข้อสอบ

 • จะเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน และมีเวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชม.

PAT 7.2 ภาษเยอรมัน

เนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่

 • คําศัพท์ สํานวน และโครงสร้างภาษาเยอรมัน (Wortschatz und Strukturen)
 • คําศัพท์แยกตามประเภทของคํา รวมทั้งสํานวนที่ประกอบขึ้นจากคํานามและคํากริยา (Nomen-Verb-Verbindung) และสำนวนที่มีความหมายเฉพาะ (Idiomatische Ausdrucke)
 • ไวยากรณ์ระดับคําและประโยค (Grammatik)

รูปแบบข้อสอบ

 • จะเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน และมีเวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชม.

PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น

เนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่

 • คำศัพท์พื้นฐาน
 • คันจิขั้นพื้นฐาน
 • ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
 • ญี่ปุ่นศึกษา

รูปแบบข้อสอบ

 • จะเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน และมีเวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชม.

รูปแบบข้อสอบ PAT1 

PAT 7.4 ภาษาจีน

เนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่

 • คำศัพท์ และสำนวน
 • ไวยากรณ์ และโครงสร้าง
 • สัทอักษร
 • ความรู้ทั่วไป
 • อักษรจีน
 • การเขียน
 • การอ่าน
 • สนทนา

รูปแบบข้อสอบ

 • จะเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน และมีเวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชม.

PAT 7.5 ภาษาอาหรับ

เนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่

 • ไวยากรณ์
 • วัฒนธรรมการใช้ภาษาอาหรับ-ไทย
 • คำศัพท์
 • ความเข้าใจภาษา

รูปแบบข้อสอบ

 • จะเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน และมีเวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชม.

PAT 7.6 ภาษาบาลี

เนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่

 • คำศัพท์พื้นฐาน
 • ไวยากรณ์และโครงส้ราง
 • ความเข้าใจภาษา

รูปแบบข้อสอบ

 • จะเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน และมีเวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชม.

PAT 7.7 ภาษาเกาหลี

เนื้อหาที่ออกสอบ ได้แก่

 • ไวยากรณ์
 • คำศัพท์
 • สังคมและวัฒนธรรม

รูปแบบข้อสอบ

 • จะเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน และมีเวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชม.

** หมายเหตุ : เกณฑ์ และสัดส่วนคะแนน GAT/PAT ที่ใช้สมัครสอบในแต่ละคณะ/สาขาวิชามีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยเป็นคนกำหนดสัดส่วนคะแนนที่ใช้ น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าศึกษาต่อได้เลยค่ะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม รูปแบบข้อสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2563 : คลิกที่นี่ 

เว็บไซต์ สทศ. : www.niets.or.th

บทความที่น่าสนใจ