dek63 TCAS63 การสอบคัดเลือก ทปอ. มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมทีแคส รายชื่อมหาวิทยาลัย

รวมรายชื่อ สถาบันการศึกษา ที่เข้าร่วมในระบบ TCAS ปีการศึกษา 2563

Home / ข่าวการศึกษา / รวมรายชื่อ สถาบันการศึกษา ที่เข้าร่วมในระบบ TCAS ปีการศึกษา 2563

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ประกาศรายชื่อสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2563 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในปีนี้มีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม (โดยประมาณ) 82 แห่งด้วยกัน น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดการรับสมัครของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ : www.mytcas.com

สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม #TCAS63

โดยภายในเว็บไซต์ได้รวบรวมข้อมูลการรับสมัครคัดเลือกของแต่ละสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยเอาไว้ให้แล้ว ไม่ว่าจะเป็น รอบที่เปิดรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร และคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก จะมีสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยแห่งไหนเข้าร่วมบ้าง ตามมาดูรายละเอียดกันได้เลย…

สถาบัน/มหาวิทยาลัยราชมงคล จำนวน 9 แห่ง ได้แก่

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รวมรายชื่อ สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม TCAS ปีการศึกษา 2563

สถาบัน/มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 18 แห่ง ได้แก่

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สถาบัน/มหาวิทยาลัยรัฐ จำนวน 29 แห่ง ได้แก่

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • มหาวิทยาลัยนครพนม
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
 • มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของ กรุงเทพฯ)
 • มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (เพิ่มเข้ามาใหม่ในปี 2563)

รวมรายชื่อ สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม TCAS ปีการศึกษา 2563

สถาบัน/มหาวิทยาลัยเอกชน จำนวน 22 แห่ง ได้แก่

 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • วิทยาลัยสันตพล
 • มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
 • วิทยาลัยดุสิตธานี
 • มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
 • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • มหาวิทยาลัยสยาม
 • มหาวิทยาลัยเนชั่น
 • มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
 • มหาวิทยาลัยราชธานี (เพิ่มเข้ามาใหม่ในปี 2563)
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ (เพิ่มเข้ามาใหม่ในปี 2563)
 • สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย (เพิ่มเข้ามาใหม่ในปี 2563)

สถาบันการศึกษาอื่น ๆ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

 • กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)
 • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ย้ำ! กันอีกครั้งนะคะ น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดคุณสมบัติและเกณฑ์​การรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัย #TCAS63 ได้ที่เว็บไซต์ : www.mytcas.com

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563

บทความที่น่าสนใจ