กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ชื่อย่อมหาลัย มหาลัยไทย

อัปเดต ชื่อย่อมหาลัยของรัฐ 2562 – โดยกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

Home / ข่าวการศึกษา / อัปเดต ชื่อย่อมหาลัยของรัฐ 2562 – โดยกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ กำหนดพยัญชนะย่อหน่วยงานภายในฯ โดยประกาศการกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจํากระทรวงและเลขที่หนังสือออก ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในที่นี้ขอนำข้อมูลอัปเดต ชื่อย่อมหาลัยของรัฐ (พยัญชนะย่อ) เฉพาะในส่วนของมหาลัยเท่านั้น ไปดูกันเลยว่า แต่ละมหาลัยใช้ตัวย่ออะไรบ้าง จากในเอกสารที่ประกาศออกมา

อัปเดต ชื่อย่อมหาลัยของรัฐ 2562

**โดยในประกาศเป็น สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่เป็นส่วนราชการ**

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ใช้ตัวย่อ มร.

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช ใช้ตัวย่อ มสธ.

มหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้ตัวย่อ มน.

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใช้ตัวย่อ มอบ.

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใช้ตัวย่อ มมส.

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ใช้ตัวย่อ มกส.

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ใช้ตัวย่อ สทป.

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ใช้ตัวย่อ มนธ.

มหาวิทยาลัยนครพนม ใช้ตัวย่อ มนพ.

สถาบันวิทยาลัยชุมชน ใช้ตัวย่อ สวชช.

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ใช้ตัวย่อ  มร.ช.

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ใช้ตัวย่อ มร.ชม.

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ใช้ตัวย่อ มร.ลป.

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ใช้ตัวย่อ  มรอ.

มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ใช้ตัวย่อ  มรภ.กพ.

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ใช้ตัวย่อ มรนว.

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ใช้ตัวย่อ  มรพส.

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ใช้ตัวย่อ  มร.พช.

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ใช้ตัวย่อ  มรม.

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ใช้ตัวย่อ  มรล.

มหาวิทยาลัยราชภัฎ สกลนคร ใช้ตัวย่อ  มรสน.

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ใช้ตัวย่อ  มร.อด.

มหาวิทยาลัยราชภัฎ นครราชสีมา ใช้ตัวย่อ  มร.นม.

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ใช้ตัวย่อ  มรภ.บร.

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ใช้ตัวย่อ  ม.รภ.สร.

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ใช้ตัวย่อ  มรภ.อบ.

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ใช้ตัวย่อ  มรร.

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ใช้ตัวย่อ มรท.

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยธุยา ใช้ตัวย่อ  มรอย.

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ใช้ตัวย่อ  มรว.

มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี ใช้ตัวย่อ  มรรพ.

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรีใช้ตัวย่อ  มรกจ.

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ใช้ตัวย่อ  มรน.

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ใช้ตัวย่อ  มรภ.พบ.

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บา้นจอมบึง ใช้ตัวย่อ  มร.มจ.

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ใช้ตัวย่อ  มรภ.นศ.

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ใช้ตัวย่อ  มรภ.

มหาวิทยาลัยราชภัฎ ยะลา ใช้ตัวย่อ  มรย.

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ใช้ตัวย่อ  มรภ.สข.

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ใช้ตัวย่อ  มรส.

มหาวิทยาลัยราชภัฎ จันทรเกษม ใช้ตัวย่อ  มจษ.

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ใช้ตัวย่อ  มรธ.

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาใช้ตัวย่อ  มบส.

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครใช้ตัวย่อ  มรภ.พน.

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ใช้ตัวย่อ  มรภ.สส.

มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ใช้ตัวย่อ  มรภ.ชย.

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ใช้ตัวย่อ  ม.รอ.

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ใช้ตัวย่อ  มรภ.ศก.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใช้ตัวย่อ  มทร.ธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ใช้ตัวย่อ  มทร.กรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ใช้ตัวย่อ  มทร.ตะวันออก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใช้ตัวย่อ  มทร.พระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ใช้ตัวย่อ  มทร.รัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ใช้ตัวย่อ  มทร.ล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ใช้ตัวย่อ  มทร.ศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ใช้ตัวย่อ  มทร.สุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ใช้ตัวย่อ  มทร.อีสาน

ชื่อย่อมหาลัยของรัฐ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้ตัวย่อ  จฬ.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้ตัวย่อ  มก.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ตัวย่อ  มข.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้ตัวย่อ  มธ.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใช้ตัวย่อ  มอ.

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้ตัวย่อ  มจ.

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ใช้ตัวย่อ  สจล.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ใช้ตัวย่อ  มจพ.

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ใช้ตัวย่อ  สพบ.

มหาวิทยาลัยพะเยา ใช้ตัวย่อ  มพ.

มหาวิทยาลัยยัเทคโนโลยีสุรนารี ใช้ตัวย่อ  มทส.

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ใช้ตัวย่อ  มวล.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ใช้ตัวย่อ  มจธ.

มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง ใช้ตัวย่อ  มฟล.

มหาวิทยาลัย มหิดล ใช้ตัวย่อ  มม.

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ใช้ตัวย่อ  มมร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ใช้ตัวย่อ  มจร.

มหาวิทยาลัยบูรพา ใช้ตัวย่อ  มบ.

มหาวิทยาลัยทักษิณ ใช้ตัวย่อ  มทษ.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้ตัวย่อ  มช.

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ใช้ตัวย่อ  มสด.

มหาวิทยาลัยศิลปากร ใช้ตัวย่อ  มศก.

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใช้ตัวย่อ  มศว (ไม่มีจุด) 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ใช้ตัวย่อ  รจภ.

– – อ้างอิงจาก www.most.go.th

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. 9 ฉบับ จาก 10 ฉบับ ดังนี้

  • พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2562
  • พ.ร.บ.สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2562
  • พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
  • พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562,
  • พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ.2562
  • พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562
  • พ.ร.บ.การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 คลิกอ่าน 
  • พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
  • พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562

ทั้งนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม พร้อมยุติบทบาทกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยให้มีผลวันนี้ (2 พ.ค.)

บทความที่เกี่ยวข้อง