TCAS65 มรภ. บ้านสมเด็จ หลักสูตร อาชีพ

รู้จัก 8 หลักสูตร ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ สร้างอาชีพ – มรภ. บ้านสมเด็จฯ

Home / ข่าวการศึกษา / รู้จัก 8 หลักสูตร ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ สร้างอาชีพ – มรภ. บ้านสมเด็จฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที่ 1 Portfolio จำนวนรับ 2,445 คน โดยเปิดเป็นกลุ่มหลักสูตรคณะและสาขาวิชา ที่ตอบโจทย์ความสนใจในการประกอบอาชีพ ของนักศึกษารุ่นใหม่ ดังนี้

8 หลักสูตร ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ – BSRU

TCAS65 เปิดรับรอบ Portfolio รุ่น 2

วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 29 ม.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก : วันที่ 2 ก.พ. 2565
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7-8 ก.พ. 2565

กลุ่มหลักสูตรคณะและสาขาวิชา ที่ตอบโจทย์ความสนใจในการประกอบอาชีพ

  1. หลักสูตรด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ สอนด้วยเทคโนโลยีสร้างสรรค์ ก้าวสู่โลกดิจิทัลด้วยความมั่นใจ
  2. หลักสูตรด้านธุรกิจและผู้ประกอบการยุคใหม่ เพิ่มโอกาสการทำงานให้ก้าวทันธุรกิจยุคดิจิทัล
  3. หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศาสตร์แห่งสุขภาพในยุคศตวรรษที่ 21 ตอบโจทย์อาชีพที่ขาดแคลนตามความต้องการชาติ
  4. หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประยุกต์ศาสตร์ให้สนุก สร้างทักษะรองรับการประกอบอาชีพแห่งอนาคต
  5. หลักสูตรด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรม สร้างทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ตอบสนองความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
  6. หลักสูตรด้านการพัฒนาสังคม การเมือง และการปกครอง ก้าวสู่การบริหารจัดการยุคใหม่ในภาครัฐ และภาคเอกชน ด้วยศาสตร์การปกครองที่ทันสมัย
  7. หลักสูตรด้านภาษา การสื่อสาร และการบันเทิงแห่งยุค ความรู้กว้างไกล สื่อสารได้อย่างเท่าทัน และชาญฉลาดทั้งภาษา และธุรกิจการบันเทิง
  8. หลักสูตรด้านดนตรี นาฎศิลป์ และศิลปะ เรียนรู้และสรรค์สร้างความงามและความบันเทิงผ่านศาสตร์ และศิลป์กับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพร้อมเป็นมืออาชีพ

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ admission.bsru.ac.th หรือ โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710

บทความแนะนำ