การสอนแบบออนไซต์ ท่องเที่ยว ม.หอการค้าไทย หลักสูตร

UTCC เปิดหลักสูตร Harbour.Space หนุนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ชูท่องเที่ยวไทยยุค New normal

Home / วาไรตี้ / UTCC เปิดหลักสูตร Harbour.Space หนุนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ชูท่องเที่ยวไทยยุค New normal

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยฮาร์เบอร์สเปซ Education tech แถวหน้าที่มุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการสายเทคโนโลยี และการออกแบบ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่บาร์เซโลนา ประเทศสเปน สานต่อโครงการหลักสูตร Harbour.Space @UTCC ปีที่ 2 มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่การเป็นเจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพ ผลักดันประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางสตาร์ทอัพในระดับสากล พร้อมระดมมืออาชีพระดับโลก ร่วมขยายขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและการออกแบบ โดยถือโอกาสจัดการเรียนการสอนที่สร้างประสบการณ์แก่ทั้งอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา ในรูปแบบ On-site ที่ จ.ภูเก็ต เป็นเวลาหนึ่งภาคการศึกษา สร้างการมีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการนำร่องด้านการศึกษาใน “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” กระตุ้นการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจไทยในยุค New normal

รู้จัก หลักสูตร Harbour.Space @UTCC

หนุนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ชูท่องเที่ยวไทยยุค New normal

รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภายใต้การกำกับดูแลของหอการค้าไทย มีเจตนาที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการสอนอย่างมีวิวัฒนาการ ประกอบด้วยวิชาการยุคใหม่ ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจธุรกิจการค้าที่ทันสมัย ดังนั้น ภารกิจที่สำคัญของ ม.หอการค้าไทย คือการให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความสามารถทัดเทียมกับนานาชาติ

ม.หอการค้าไทย จึงมีประสบการณ์ การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งจากต่างประเทศ ทั้งการร่วมกันพัฒนาหลักสูตร วิชาการ งานวิจัย ด้วยเล็งเห็นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ จนกระทั่งเกิดความร่วมมือครั้งใหม่ กับมหาวิทยาลัยฮาร์เบอร์สเปซ จากบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน ซึ่งมีเจตนารมย์ที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ในสายธุรกิจ และวงการสตาร์ทอัพระดับโลก โดยมีความคาดหวังที่จะผลิตบุคลากร ที่สามารถตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจได้ทันที

เรียนและการปฏิบัติเสมือนทำงานจริง

ด้วยวิชาการที่ทันสมัย ควบคู่กับการปฏิบัติเสมือนทำงานจริง สอดคล้องกับทักษะแนวใหม่ ที่เรียกว่า 21st-Century Skill หรือ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งต้องการให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต ไปพร้อมกับโลกการทำงาน เชื่อมโยงกับโลกยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ภาครัฐมีแนวคิดที่ต้องการจะสนับสนุนให้มีการขยายฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ให้เข้ามาเปิดการเรียนการสอนในประเทศไทย เพื่อขยายขีดความสามารถของคนรุ่นใหม่ ที่จะกลายเป็นกำลังสำคัญของตลาดแรงงานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต

หลักสูตร Harbour.Space @UTCC

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ประธาน HARBOUR.SPACE @UTCC กล่าวว่า โครงการหลักสูตร Harbour.Space @UTCC เกิดจากวิสัยทัศน์ที่ ม.หอการค้าไทย ต้องการสร้างการเปลี่ยนผ่านวงการอุดมศึกษาของไทย ให้ก้าวไกล ทันโลกสมัยใหม่  ขยายขีดความสามารถ ของบุคลากรของชาติในอนาคต สามารถสร้างงาน อาชีพ นวัตกรรม หรือธุรกิจที่จะติดตัวผู้เรียนไปได้หลังจากสำเร็จการศึกษา ด้วยการสอนจากนักธุรกิจ เจ้าของแนวคิดนวัตกรรมที่มีประสบการณ์จริง ซึ่งต่างจากการศึกษาในรูปแบบเดิม ๆ และจะสร้างคุณลักษณะพิเศษในตัวผู้เรียน คือ นอกจากการสร้างทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ การสร้างนวัตกรรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมโลกแล้ว ยังสร้างลักษณะนิสัยกล้าคิด กล้าริเริ่ม กล้าเผชิญความท้าทายอีกด้วย

ทั้งนี้ HARBOUR.SPACE @UTCC ได้นำเสนอรูปแบบการศึกษา ที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อน ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านสตาร์ทอัพ เทคโนโลยี และการออกแบบ จากมืออาชีพระดับโลก ช่วยดึงศักยภาพในตัวนักศึกษาอย่างเต็มกำลังสามารถ

อีกปัจจัยที่ ฮาร์เบอร์สเปซ เล็งเห็นถึงศักยภาพของ ม.หอการค้าไทย คือ มาตรฐานทางวิชาการ กล่าวคือ เมื่อทบทวนระบบของมาตรฐานทางวิชาการ งานวิจัยของคณาจารย์จาก ม.หอการค้าไทย ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ พบว่ามีความสอดคล้องกับมาตรฐานและภารกิจการดำเนินงานของ ฮาร์เบอร์สเปซ และอีกปัจจัยคือ ภาพลักษณ์และจุดยืนที่แข็งแกร่งของ ม.หอการค้าไทย ที่ต้องการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ สร้างจิตวิญญาณผู้ประกอบการที่ทันสมัยแก่ผู้เรียน เมื่อเกิดความร่วมมือระหว่าง ม.หอการค้าไทย และ ฮาร์เบอร์สเปซ ในการสร้างหลักสูตร Harbour.Space @UTCC จึงเกิดเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบ Mentoring Program คือ เรียนพร้อมปฏิบัติควบคู่การโค้ชจากนักธุรกิจตัวจริง

ในขณะเดียวกัน ฮาร์เบอร์สเปซ มีความเห็นว่า ประเทศไทย เป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมด้านทรัพยากร โดยเฉพาะในแง่ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่โดดเด่นและมีชีวิตชีวา อาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ ซึ่งเป็นนักธุรกิจระดับโลกให้ความสนใจ เมื่อเดินทางมายังประเทศไทย นอกจากจะมาเพื่อปฏิบัติงานในด้านการสอน ก็สามารถใช้เวลาไปกับการท่องเที่ยว จึงนำมาสู่แนวทางการดำเนินงานในภาคการศึกษาล่าสุด ที่มีการจัดการเรียนการสอนขึ้นที่ จ.ภูเก็ต ซึ่งได้สร้างประสบการณ์ที่สร้างสรรค์แก่ทั้งอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ที่มีได้มากกว่าการเรียนผ่านระบบออนไลน์ และสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศในเวลาเดียวกัน

ดร.พันธิตรา ปัทมานนท์ Director of Operation, Harbour.Space @UTCC เปิดเผยถึงการดำเนินงานว่า การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Harbour.Space @UTCC ที่ จ.ภูเก็ต เป็นการปรับตัวอย่างรวดเร็วของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  จึงได้ริเริ่มจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ ในสถานที่ซึ่งปลอดภัย นั่นคือ จ.ภูเก็ต ที่จะสร้างความอุ่นใจแก่อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ชาวต่างประชาติ ควบคู่กับการปฏิบัติตามมาตรการ ที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ทุกฝ่าย ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

ทั้งนี้ โครงการนำร่องด้านการศึกษาในภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ด้วย หลักสูตร Harbour.Space @UTCC โดย ม.หอหารค้าไทย นั้น ยังมีส่วนช่วยส่งเสริม ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว แก่โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ให้นักท่องเที่ยวเห็นถึงศักยภาพด้านความปลอดภัย โดยที่อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาชาวต่างชาติในหลักสูตร ฯ สามารถเป็นกระบอกเสียงได้เป็นอย่างดีจากการบอกเล่าเรื่องราวของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

รายวิชาที่เปิดสอน

โดยรายวิชาที่เปิดสอน อาทิ High-Tech Entrepreneurship, Fintech, Interaction Design, Digital Marketing, Data Science

สอนโดยอาจารย์ ซึ่งมีประสบการณ์ทางธุรกิจชั้นนำระดับโลก อาทิ

  • Kamran Elahian ประธานและผู้ก่อตั้ง Global Innovation Catalyst เจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพระดับ Unicorn ถึงสามบริษัท
  • Alejandro Masferrer ที่ปรึกษาด้านการออกแบบกระบวนการและความคิดสร้างสรรค์ ผู้ก่อตั้งบริษัท Triggers ที่ออกแบบกระบวนการและเครื่องมือการทำงานเป็น Team work ให้กับธุรกิจชั้นนำมากมาย เช่น Adidas Facebook KLM และ Ogilvy
  • Martin Pasek Managing Partner จากบริษัท Green Lake Advisor ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุน มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่ง Chief Financial Officer ในตลาดทุนทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง
  • Andy Crestodina ผู้เชี่ยวชาญด้าน digital marketing, content strategy, search engine optimization, influencer marketing ที่ทั่วโลกจับตามอง เจ้าของตำแหน่ง Top 10 Online Marketing Expert to Watch และ Forbes-Top 50 Marketing Influencer
  • Igor Slinko หัวหน้าทีมศูนย์ AI ของ Samsung เจ้าของผลงานการพัฒนาอัลกอริธึม Computer Vision ในวิทยาการหุ่นยนต์ และยังร่วมพัฒนาหลักสูตร Neural Networks and Computer Vision ซึ่งรวมนักเรียนจำนวน 37,000 คน
  • Pochen Chia นักออกแบบการเคลื่อนไหวอิสระและผู้กำกับศิลป์ในนิวยอร์กซิตี้ ผ่านประสบการณ์การทำงานร่วมกับธุรกิจระดับโลก อาทิ Airbnb, Vox Media, Squarespace, Google, Oscar Health และอื่น ๆ
  • Brent Austin นักออกแบบอนิเมชั่นและภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ในภาพยนตร์อนิเมชั่น เช่น Marvel’s Doctor Strange, Captain America: Civil War และ Antman
  • และ Bonnie Rothman ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท B เชี่ยวชาญด้านการทำ story telling ให้กับแบรนด์ชั้นนำ เช่น eBay, Kraft foods, Kaplan Test Prep ฯลฯ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้แก่ผู้เรียนอย่างเข้มข้น อีกทั้งกิจกรรมการเรียนสอนในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมการสร้างโอกาสจากเครือข่ายทางธุรกิจที่มาจากต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนในภายภาคหน้าอีกด้วย

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

สำหรับหลักสูตร HARBOUR.SPACE @UTCC เปิดการสอนสำหรับ นักศึกษาและผู้สนใจพัฒนาศักยภาพตนเอง อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพ และเป็นนักสร้างนวัตกรรมที่ดีที่สุด โดยค่าใช้จ่ายการเรียนใน ระดับปริญญาตรี 7 แสนบาทต่อปี และระดับปริญญาโท 8 แสนบาทต่อปี

ท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ harbour.space/campuses/bangkok หรือโทร. 02-697-6197

ภาพประกอบ https://unsplash.com

บทความแนะนำ