วิศวกรรม สจล สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หลักสูตร หลักสูตรนานาชาติ อุตสาหกรรม เคมี เคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม

หลักสูตร “นักเคมีควบวิศวกรเคมีรุ่นใหม่” แก้โจทย์ภาคการผลิตไทย

Home / ข่าวการศึกษา / หลักสูตร “นักเคมีควบวิศวกรเคมีรุ่นใหม่” แก้โจทย์ภาคการผลิตไทย

สจล. โดยคณะวิทยาศาสตร์ ผนึกมหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ (University of Strathclyde) ประเทศสกอตแลนด์ เปิดหลักสูตรนานาชาติ “เคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม” (Industrial and Engineering Chemistry: IEC) ครั้งแรกของหลักสูตร ที่ขมวด 2 ศาสตร์ความรู้ด้านเคมีและเคมีวิศวกรรม สู่การผลิตนักเคมีควบวิศวกรเคมีรุ่นใหม่ ที่เชี่ยวชาญกระบวนการผลิตสารเคมี ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ร่วมแก้ปัญหาอุตสาหกรรมภาคการผลิตไทยแบบตรงจุด

หลักสูตร นักเคมีควบวิศวกรเคมีรุ่นใหม่

โดยผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียนได้ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ หลักสูตร 4 ปีที่ สจล. พร้อมรับ 1 ใบปริญญาจาก สจล., หลักสูตร 3+1 เรียน 3 ปี ที่ สจล. และ 1 ปี ที่สกอตแลนด์ และหลักสูตร 2+2 เรียน 2 ปีที่ สจล. และ 2 ปี ที่สกอตแลนด์ พร้อมรับประสบการณ์พิเศษ! แลกเปลี่ยนความรู้เคมีอุตสาหกรรม ฝึกงานกับมหาลัยชั้นนำทั้งในทวีปยุโรปและเอเชีย อาทิ สถาบันเทคโนโลยีฮาร์บิน ประเทศจีน สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศญี่ปุ่น

ตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครออนไลน์ TCAS รอบแอดมิชชัน ได้ที่ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์ สจล. โทร. 02-329-8000 ต่อ 8411 เว็บไซต์ www.inter.science.kmitl.ac.th เฟซบุ๊ก www.facebook.com/SciKmitl หรือติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมของ สจล. ได้ที่ www.facebook.com/kmitlofficial

ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า

สจล. โดยคณะวิทยาศาสตร์ ผนึกมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกด้านการออกแบบและผลิตนวัตกรรม “มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์” (University of Strathclyde) ประเทศสกอตแลนด์ เปิดหลักสูตร “เคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม หลักสูตรนานาชาติ” (Industrial and Engineering Chemistry) หรือ “IEC” ครั้งแรก หลักสูตรที่ ขมวดรวมศาสตร์ความรู้ด้านเคมีและเคมีวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งผลิตนักเคมีควบวิศวกรเคมีรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และตระหนักถึงกระบวนการผลิตสารเคมีแบบ “เริ่มต้นจนจบ” (Start to Finish)

ตั้งแต่ความรู้ด้านเคมีและวิศวกรรมพื้นฐาน จนถึงกระบวนการซ่อมบำรุงและแก้ปัญหา เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาทางเคมีทางวิศวกรรมในระดับอุตสาหกรรมภาคการผลิตแบบรอบด้าน หลังพบข้อจำกัดด้านองค์ความรู้และการสื่อสารระหว่างปฏิบัติงาน ที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียว อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุด และก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งทรัพยากรและงบประมาณจำนวนมาก

รศ. ดร.อิทธิพล แจ้งชัด

รศ. ดร.อิทธิพล แจ้งชัด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวเพิ่มเติมว่า สจล. ได้ปรับหลักสูตรเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้ครอบคลุมทั้ง 2 สายงาน เพื่อนำไปใช้ในการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้มีองค์ความรู้เป็นของตนเอง (Research and Development) สามารถเรียนรู้ การใช้งาน และการประยุกต์ความรู้ทางเคมีได้อย่างลึกซึ้ง โดยคำนึงถึงภาพใหญ่ในระดับโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะตอบโจทย์การแก้ปัญหาและพัฒนาเทคโนโลยี นอกจากนี้ หลักสูตรดังกล่าว ยังมาพร้อมแผนการเรียนแนวใหม่ ที่ยืดหยุ่นต่อผู้เรียนให้สามารถออกแบบเส้นทางการศึกษา เลือกวุฒิการศึกษาและระยะเวลาการศึกษาใน 3 รูปแบบ ดังนี้

· แบบที่ 1 หลักสูตร 4 ปีที่ สจล. ระยะเวลาเรียน 4 ปี ที่ สจล. โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับ 1 วุฒิการศึกษา คือ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (B.Sc. in Industrial and Engineering Chemistry) จาก สจล. อีกทั้งยังได้ประสบการณ์การแลกเปลี่ยน (Exchange Program) และฝึกงานกับมหาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ทั้งในทวีปยุโรปและเอเชีย อาทิ มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ (University of Strathclyde) สถาบันเทคโนโลยีฮาร์บิน ประเทศจีน (Harbin Institute University) สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Advanced Institute of Science and Technology)

· แบบที่ 2 หลักสูตร 3+1 ระยะเวลาเรียน 3 ปี ที่ สจล. และอีก 1 ปี ที่มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ (University of Strathclyde) โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับ 2 วุฒิการศึกษา ได้แก่ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (B.Sc. in Industrial and Engineering Chemistry) จาก สจล. และ ใบประกาศนียบัตร จากมหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ (Certificate of Higher Education in Applied Chemistry จาก University of Strathclyde)

· แบบที่ 3 หลักสูตร 2+2 ระยะเวลาเรียน 2 ปี ที่ สจล. และอีก 2 ปี ที่มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ (University of Strathclyde) โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับ 2 วุฒิการศึกษา ได้แก่ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (B.Sc. in Industrial and Engineering Chemistry) จาก สจล. และ ใบประกาศนียบัตร วิทยาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ (B.Sc. in Applied Chemistry จาก University of Strathclyde)

อย่างไรก็ดี หลักสูตรดังกล่าว ได้รับการพัฒนามาจากหลักสูตรนานาชาติ (B.Sc. Polymer Technology และ B.Sc. Petrochemical Technology) ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สจล. โดยปรับปรุงเนื้อหาให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมในปัจจุบัน ผ่านการเพิ่มเติมวิชาทางด้านวิศวกรรม พร้อมยกระดับมาตรฐานความเป็นนานาชาติด้วยการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ทั้งด้านการเรียนการสอน การฝึกงาน การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม อันเป็นการเพิ่มโอกาสด้านการทำงานที่มากกว่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์เคมีทั่วไป

บทความแนะนำ