ภูมิสถาปนิก มจธ

มจธ. ดันหลักสูตรใหม่ ภูมิสถาปัตยกรรม-หลักสูตรนานาชาติ หนึ่งเดียวในไทย

Home / ข่าวการศึกษา / มจธ. ดันหลักสูตรใหม่ ภูมิสถาปัตยกรรม-หลักสูตรนานาชาติ หนึ่งเดียวในไทย

มจธ. ดันหลักสูตรใหม่ “ภูมิสถาปัตยกรรม-หลักสูตรนานาชาติ” หนึ่งเดียวในไทย มุ่งสร้างภูมิสถาปนิกออกแบบเพื่อความยั่งยืน
ตลาดแรงงานในสายอาชีพภูมิสถาปนิก ณ ปัจจุบัน มีแนวโน้มเติบโตอย่างมาก เนื่องจากสภาพแวดล้อมทั่วโลกในขณะนี้กำลังอยู่ในสภาวะวิกฤต นั่นจึงส่งผลให้ภูมิสถาปนิก เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีทักษะการทำงานร่วมกับคนในหลากหลายศาสตร์ความเชี่ยวชาญ และมีความเข้าใจศาสตร์การรับมือ ปัญหาสภาพแวดล้อมแบบบูรณาการ อีกทั้งลักษณะงานหลักของภูมิสถาปนิกคือผู้ที่จะเข้ามาศึกษาความเป็นไปของสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมในมิติด้านความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมตลอดจนวัฒนธรรมเพื่อใช้เป็นกรอบของการวางแผน จัดการ แก้ไข และบรรเทาปัญหาสภาพแวดล้อม เพื่อให้ผู้คนสามารถดำเนินวิถีชีวิตท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ มีความสุข ปลอดภัยและยั่งยืน

หลักสูตรใหม่ ภูมิสถาปัตยกรรม-หลักสูตรนานาชาติ

หนึ่งเดียวในไทย มุ่งสร้างภูมิสถาปนิกออกแบบเพื่อความยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดพื้นที่สำหรับว่าที่ภูมิสถาปนิกรุ่นใหม่เข้ามาเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตลอด 5 ปี กับหลักสูตรใหม่ Landscape Architecture หรือ ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบ Multidisciplinary หรือ การเรียนรู้แบบพหุวิทยาการ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการทั้งภายในสาขาวิชา ภาควิชา และคณะอื่นๆภายในมหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้ได้ศึกษาประเด็นที่สนใจจากประสบการณ์จริง เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่กว้างขวางและเท่าทันโลก

ผศ.อภิญญา ลิ้มไพบูลย์ ประธานสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. กล่าวถึงความหมายของภูมิสถาปัตยกรรมว่า เป็นสาขาวิชาที่เปรียบเหมือนการผสมผสานระหว่างศาสตร์ ศิลป์ และจิตวิญญาณเข้าด้วยกัน ซึ่งจิตวิญญาณนั้นหมายรวมถึงวัฒนธรรมต่างๆ และรากเหง้าของมนุษย์ เพื่อสร้างความสุมดุลระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

“ภูมิสถาปัตยกรรม” จึงสามารถกำหนดวิสัยทัศน์ หรือวางแผนสำหรับสิ่งที่กำลังจะเกิดในอนาคตได้ ซึ่งเมื่อลงมือทำไปแล้วจะเกิดผลกระทบที่ดีขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงถือว่าภูมิสถาปัตยกรรมเป็นศาสตร์การออกแบบเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในงานออกแบบ เช่น พรรณไม้ ต้นไม้ต่างๆ เป็นต้น ทำให้เป็นศาสตร์การออกแบบที่มีชีวิต และเป็นศาสตร์การออกแบบที่มีเอกลักษณ์ คือ มีการแปรผันไปตามกาลเวลา มีการเติบโตและเปลี่ยนแปลง นั่นจึงทำให้การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมมีผลต่อความรู้สึกและอารมณ์ของผู้ใช้งาน หรือผู้อยู่อาศัย แตกต่างกันออกไปตามแต่ละช่วงเวลาอีกด้วย

อาจารย์เกียรติกมล นิลาภรณ์กุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. กล่าวว่า หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมนี้ เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ชอบธรรมชาติ สนใจประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เป็นนักคิดนักพัฒนาที่มีความคิดสร้างสรรค์และชื่นชอบการออกแบบ อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อมไปในทิศทางที่ดีและยั่งยืน

ทั้งนี้ ในแง่ขอบเขตการทำงานด้านภูมิสถาปัตยกรรมนั้นเกี่ยวข้องได้ในหลากหลายระดับ ตั้งแต่งานวางผังจัดการพื้นที่ขนาดใหญ่ในฐานะ นักวางแผน นักวางผัง นักวิจัย งานในระดับการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมสำหรับการใช้งานทั่วไป เช่น การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมสำหรับพื้นที่อยู่อาศัย การวางผังและออกแบบพื้นที่สาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ พื้นที่สาธารณะริมน้ำ ภูมิสถาปัตยกรรมทางหลวง การวางผังแม่บทโครงการ เช่น การวางผังแม่บทพื้นที่มหาวิทยาลัย เป็นต้น หรือทำงานในระดับชาติ เช่น การทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆที่มุ่งเน้นประเด็นการศึกษา การออกแบบและจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิสถาปัตยกรรม

“สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม มจธ. มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากเป็นหลักสูตรนานาชาติ นักศึกษาจะมีโอกาสได้เห็น ได้สัมผัส และได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้รับจากการลงพื้นที่จริง การทำงานจากโจทย์จริง โดยการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถออกแบบได้อย่างมีหลักการ นอกจากนี้ จะมีการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการให้กับนักศึกษา เช่น การจัด Workshop ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ที่สามารถโอนย้ายหน่วยกิตได้ เป็นต้น” ผศ.อภิญญา กล่าว

อาจารย์เกียรติกมล กล่าวเสริมว่า การเรียนการสอนของสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมนั้น จะเตรียมนักศึกษาให้พร้อมกับการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยในชั้นปีที่ 3 จะเริ่มให้นักศึกษามีการทำงานร่วมกับเพื่อนๆสาขาอื่นๆ ในคณะก่อน เพื่อให้นักศึกษามีความคุ้นชินกับรูปแบบการทำงานที่ต้องทำงานบูรณาการร่วมกันกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา โดยเป็นชั้นปีที่นักศึกษาสามารถเลือก Studio ในการทำงานได้ตามความสนใจของตนเอง

ในชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะได้ฝึกงานกับบริษัท และองค์กร ต่างๆที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม โดยแบ่งตามลักษณะของงาน นักศึกษาจะได้เรียนรู้การแก้ปัญหาจากโจทย์จริงที่ได้รับจากองค์กรนั้นๆ โดยเป็นการฝึกงานระยะเวลา 6 เดือน ที่เปรียบเสมือนหลักสูตรการทำงานจริง ด้วยความคาดหวังว่านักศึกษาในชั้นปีที่ 5 จะสามารถค้นพบสิ่งที่ตนเองชอบและมีความถนัด

ผศ.อภิญญา ลิ้มไพบูลย์

อาจารย์เกียรติกมล นิลาภรณ์กุล

เปิดรับนักศึกษาใหม่

ขณะนี้สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เปิดรับนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งนักศึกษาต่างชาติที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัคร และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website: soad.kmutt.ac.th Facebook: kmutt.soad หรือ โทร: 02-470-7887