คณะเทคโนโลยีการเกษตร นิสิต ม.มหาสารคาม มมส วิชาการผลิตพืชเพื่อการค้า สาขาเกษตรศาสตร์

นิสิต มมส ปลูกผักปลอดสาร เรียนจริง ทำจริง – ขายราคาถูก

Home / วาไรตี้ / นิสิต มมส ปลูกผักปลอดสาร เรียนจริง ทำจริง – ขายราคาถูก

กลุ่มนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) เก็บผลผลิตจากการปลูกผักปลอดสารพิษ ในแปลงทดลองและวิจัยทางการเกษตร ม.มหาสารคาม ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนและลงมือปฏิบัติจริง ในรายวิชาการผลิตพืชเพื่อการค้า

นิสิต มมส ปลูกผักปลอดสาร

ในรายวิชาการผลิตพืชเพื่อการค้า

ทั้งนี้ เพื่อให้นิสิตมีความรู้และความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ มีความสามารถด้านการวิจัยทางการเกษตร มีความสามารถผสานภูมิปัญญา สื่อสารและใช้ข้อมูลข่าวสาร การจัดการผลผลิตการเกษตร ในเชิงธุรกิจ พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบ ในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ และพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล และสามารถเพิ่มพูนความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต ให้ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตร

สำหรับในช่วงนี้ผักของนิสิตในแปลงปลูก พร้อมที่จะออกจำหน่ายให้กับกลุ่มผู้บริโภคโดยตรง ในราคาถูกและยุติธรรม ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยเลือกปลูกผักตามฤดูกาล เช่น มะเขือเทศ ผักบุ้ง ผักชี คะน้า กวางตุ้ง ผักสลัด ฯลฯ

โดยผักบุ้ง กิโลกรัมละ 20 บาท , ผักชีจีน กิโลกรัมละ 30 บาท ผักคะน้า กิโลกรัมละ 40 บาท และผักกวางตุ้ง ถุงละ 20 บาท ส่งถึงที่ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) สนใจติดต่อ น้องแบม 06-2168-4480 และน้องต้า 06-3914-0534

แปลงทดลองนิสิต

แปลงทดลองนิสิต

คะน้า

ข้าวโพด

ข้าวโพด

มะเขือเทศ

ต้นผักชีหอม

ผักชี

ผักบุ้ง

ผักบุ้ง

แปลงทดลองและวิจัยทางการเกษตร ม.มหาสารคาม

กลุ่มนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลักสูตรการเรียนการสอนและลงมือปฏิบัติจริง ในรายวิชาการผลิตพืชเพื่อการค้า

บทความแนะนำ