นักศึกษาใหม่ มหิดลอินเตอร์ รับสมัครนักศึกษา

มหิดลอินเตอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560-2561

Home / ข่าวการศึกษา / มหิดลอินเตอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560-2561

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2529 เป็นสถาบันที่เปิดหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรีแห่งแรกของมหาวิทยาลัยภาครัฐในประเทศไทย เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตใน 19 สาขาวิชาเอก และ 22 วิชาโท ทั้งด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการจัดการ รวมทั้งหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตอีก 2 สาขา

มหิดลอินเตอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ 5 หลักสูตร 16 สาขาวิชา ดังนี้

1. หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต

(BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS IN MEDIA AND COMMUNICATION : B.COM.ARTS)

 • สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

(BACHELOR OF ARTS : B.A.)

 • การออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design)
 • สังคมศาสตร์ (Social Science) โดยมี 2 สาขาวิชา ได้แก่ การศึกษาระหว่างประเทศ และเอเชียอาคเนย์ศึกษา
 • วัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา (Intercultural Studies and Languages)

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

(BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION : B.B.A.)

 • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)
 • การเงิน (Finance)
 • ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)
 • การตลาด (Marketing)
 • การจัดการการบริการนานาชาติ (International Hospitality Management)

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

(BACHELOR OF SCIENCE : B.Sc.)

 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Science)
 • เคมี (Chemistry)
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology)
 • ฟิสิกส์ (Physics)

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

(BACHELOR OF ENGINEERING : B.Eng.)

 •  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)

เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ – 22 มกราคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • www.muic.mahidol.ac.th 
 • หน่วยรับสมัครฯ โทร.0-2441-5090 ต่อ1124, 1327, 1245
 • อีเมล์ : icdad@mahidol.ac.th

บทความแนะนำ